Isaia 11

1Yɛse miↄna a vlãpa a zĩ́nau, a gↄ̃na a bↄ, i nɛ'i. 2Dii Nisĩna aↄ kuwà, a aà gba ↄ̃nↄ ń wɛzɛ̃o, a aà gba gbãa ń lɛdaama zɛ́o, a aà gba dↄ̃a, i to aàↄ Dii vĩa vĩ. 3Vĩakɛa Diiɛ a aà kã́si. A yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ lá wɛ́ lɛ́ ewao, a yãkɛkɛnɛ́ lá àlɛ mawao. 4A yã́kpalɛkɛ taasideↄnɛ a zɛ́wa, a dṹnia wɛ̃nadeↄ yãnakpámá. Aà yã́ a dṹnia gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ lán gowa, a vãikɛnaↄ dɛdɛ ń a lɛ́'ĩanao. 5A yã́zɛde kuluka báa ũ, a náai dↄ a pi asana ũ. 6Àwalɛwana aↄ ku sãnu ń sãnɛo, gbɛaana a wúlɛ kↄ̃ saɛ ń bleo. Gáaena ń nↄ̀ↄmusuo aa pↄble sãnu, nɛ́fɛ̃nɛna mɛ́ a dↄaanɛ́. 7Zuda ń wàio aaↄ dɛ kↄ̃gbɛ̃ↄ ũ, an nɛ́ↄ wúlɛ gudoũ. Nↄ̀ↄkusi a sɛ̃ ble lán zuwa. 8Nɛ́ yↄ̃mina a kↄ̃̀ↄ'o kyã́ ɛlɛ, nɛ́ kɛ̃a a ↄgɛ̃ píligonazi. 9Pↄ́ pↄ́ ì ń kɛ'ĩa ge pↄ́ pↄ́ ì ń dɛ aↄ ku Dii gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoawao, asa Dii dↄ̃a a dṹnia pa lá í ì pa ísiaiwaɛ. 10Zĩbeezĩ Yɛse zĩ́na aↄ dɛ gudↄkↄ̃ɛkĩi ũ buiↄnɛ. Wa aà kĩ́i wɛɛlɛ mɛ́ aà kúkĩi aↄ gawi vĩ. 11Zĩbeezĩ Dii a ɛa ↄbↄ a gɛ̃n plaade, i a gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ gↄ̃̀ↄ bo. Aa bↄ Asili ń Egipio ń Etiopio ń Elaũo ń Babilonio ń Amatao ń ísia gũgũnaↄ. 12A gudↄkↄ̃ɛkĩi dilɛ buiↄnɛ, i Isaili zĩ̀zↄↄ kãaa. A Yuda pↄ́ fãaaapiↄ sɛ́lɛ za dṹnia gola síiↄ̃ↄwa. 13Ɛflaiũ buiↄ zaańgu a midɛ, aaↄ za Yudaↄgu lↄo. Yudaↄ íbɛlɛ a láa, aa íbɛlɛsɛ ń Ɛflaiũ buiↄ lↄo. 14Aa lɛ́lɛ Filitɛ̃ↄ bùsuwa bɛ'aɛ, aa gukpɛdeↄ pↄ́ↄ naaa sãnu. Aa ↄtↄ̃ Ɛdↄũↄ ń Mↄabuↄwa, mɛ́ Amↄniↄ misiilɛnɛ́. 15Dii a to Egipi ísialɛ gↄ̃ gii, a ↄmalɛ Uflatai ń a lɛ́'ĩan wãao, i gↄ̃na kɛ̃ lɛɛ sopla, wi buawà ń kyaleo kpaa. 16A zɛda bↄ a guu a gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ gↄ̃̀ Asiliↄnɛ, lá a kɛ̀ Isailiↄnɛ gↄↄ pↄ́ aa bↄ̀ Egipiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\