Isaia 12

1Zĩbeezĩ á o à mɛ: Wa n sáaukɛ̀ Dii! Baa kɛ́ n pↄ pàwázi, n pↄ wèewá, ↄ̃ n wá nↄ̀sɛ nìniwɛ̃ɛ. 2Lua mɛ́ wá Suabana ũ, wáↄ aà náai vĩɛ, vĩa a wá kṹo. Dii mɛ́ wá gbãa ũ, aà táasi wi lɛ́, ↄ̃mɛ wá suabà. 3Á ítↄ ń pↄnao suaba nibↄnaↄi. 4Zĩbeezĩ á o à mɛ: À Dii sáaukpa à aà sísi, à to buiↄ aà yãkɛaↄ dↄ̃. À onɛ́ Dii mɛ́ tↄbↄ̀ ado. 5À lɛsi Diiɛ, asa à tidↄ̀ńlaɛ, à to dṹnia gbɛ̃́pii yã́pi dↄ̃. 6Siↄnadeↄ, à wiilɛ à gulakɛ, Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa zↄ̃ↄ, mɛ́ a kú á guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\