Isaia 13

1Yã́ pↄ́ Amↄzu nɛ́ Isaia è Babɛli musun kɛ: 2À gilili pɛ́lɛ sĩ̀sĩ wáiwai musu, à kúkua dↄmá à ↄkɛnɛ́ aa si Wɛ̃́ɛↄ bↄlɛↄu. 3Ma yãdìlɛ ma gbɛ̃́ↄnɛ, ma a gↄ̃sapiↄ sìsi aa mↄ gɛ pↄkũmabↄbↄmámɛɛ, ↄ̃ aalɛ pↄnakɛ ń ma tidↄańlao. 4Kↄ̃fĩ lòo gbɛ̀sĩsĩↄ musu lán bíla kↄ̃fĩwa, zↄa dↄ buipãleↄ guu lán bui dasiↄ kãaaawa. Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ lɛ́ a zĩgↄ̃ↄ kãaa. 5Aa bↄ̀ bùsu zã̀zãↄu za dṹnia lɛ́wa, Dii ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì pↄkũmabↄbↄmáɛpiↄ lɛ́ mↄ́ dṹnia kɛi kɛ́lɛkɛlɛ píi. 6À búbuapɛ, asa Dii gↄↄ kãikũ̀ɛ, Gbãapiide mɛ́ a ń kaalɛ. 7A yã́i baade ↄ a gↄ̃ dↄ̀lↄlↄ, sↄ̃ a kɛ̃ gbɛ̃́piigu. 8Gili a gɛ̃ńgu, wãwã ń gu'ↄ̃amáo a tↄ̃́má. Aaↄ pelembo lán nɛ'inawa, yã́ a dimá, an wɛ́ i tã, aaiↄ kↄ̃ gwa. 9Gwa! Dii yã́kpalɛkɛgↄↄ lɛ́ mↄ́, aↄ pãsĩ, pↄbↄnniu ń fɛ̃́nkpaao aↄ ku, a dṹnia kɛ kɛ́lɛkɛlɛ, i duunkɛnaↄ dɛdɛu. 10Saan tↄdeↄ ń a kĩniↄ ikɛ lↄo, ĩatɛ̃ a siakũ za a bilɛkĩi, mↄvua a gupu lↄo. 11Má ĩada dṹniawa a vãikɛa yã́i, má gotↄ̃ duunkɛnaↄwa ń tàaeↄ yã́iɛ, má waladeↄ yↄ̃̀ↄkɛa midɛ, má gbɛ̃́ pãsĩↄ ĩ́andãa kpálɛ. 12Má tó gbɛ̃nazĩnaↄ gↄ̃ kálaũkalaũ lán vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛwa, gbɛ̃nazĩnaↄ gↄ̃ kásakasa lán Ofii vuawa. 13A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de má musu dee ma pↄkũma yã́i, tↄↄlɛ i lualua za a zĩ́nau ma pↄpaa zↄ̃ↄ gↄↄ. 14Baade a ta a gbɛ̃́ↄ guu lán tue pↄ́ wàlɛ wɛwa, gbɛ̃́pii a bàalɛ ta a bùsuu lán sã pↄ́ dãna vĩoↄwa. 15Wa gbɛ̃́ pↄ́ wà kpàaũńnↄↄ zↄ̃, wa gbɛ̃́ pↄ́ wà ń kṹↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao. 16Wa ń nɛ́ↄ wíwi ń wáa, wa ń kpɛ́ↄ yↄɛ, wi kɛ ń naↄnɛ ń gbãao. 17Gwa! Má Mɛdɛↄ sóikɛmá. An laai ku ã́nusuwao, an bàa aↄ kú ń vuaoo. 18Aa ɛ̀waasoↄ dɛdɛ ń kao, aa nɛ́tɛ̃naↄ wɛ̃na boo, aa nɛ́ↄ sósobi vĩo. 19Babɛliá kpalaↄ mideɛ, Kaladeↄ ĩ́andãbↄ gawideɛ. Ń beeo wa a suumpaɛ lán Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo suumpaawa. 20Aↄ da bɛzia ũ gↄↄpiiɛ, waↄ ku we bau lↄo. Laalubue a bòokpa weo, pↄdãnae a i weo. 21Gbáa nↄ̀bↄↄ mɛ́ aaↄ kálɛa we, a kpɛ́ↄ gↄ̃ gbɛ̃gbonaↄ tòo ũɛ. Koohũhũnaↄ zↄ̃zↄ̃ we, tã́aↄ i kìlimpau. 22Maiↄ wiilɛ a bĩ́iↄ sↄ̀ↄu, gbɛ̃gbonaↄ gbokɛ a namablekĩiↄu. A gↄↄ kãikũ̀, a gↄↄ ga lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\