Isaia 14

1Dii a Yakↄbu buiↄ wɛ̃nagwa, a ɛa Isailiↄ si lↄ. A ɛa ń kálɛ ń bùsuu, buipãleↄ namá, aai kãaańnↄ. 2Buipãleↄ gɛ́ zɛinɛ́ ń gbɛu, Isailiↄ i gↄ̃ ń vĩ ń bùsuu. Aaↄ dɛ ń zĩkɛnaↄ ũ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ ń vĩ zↄ ũ yãaↄ gↄ̃ ń zↄ ũɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ń gã lìnɛ́ ń kpɛↄ ↄ̃ aa gbãamↄnɛ́. 3Zĩbeezĩ ↄ̃ Dii a á gba ĩ́ampakĩi, á taasikɛ lↄo, á liaazↄ̃ lↄo, á zↄzĩ gbãa kɛ lↄo. 4À yãada ń Babɛli kíao à mɛ: Gbɛ̃́ gã̀fĩna ku lↄo, aà kãaa mìdɛ. 5Dii vãikɛnaↄ go ɛ̀, à kpalablenapiↄ lípana zↄ̃̀ɛ. 6Kíapi buiↄ gbɛ̃̀ò ń pↄfɛ̃o yãa ↄzɛsaiɛ, à gbãa dɛnla kɛ̀nɛ́ ń pↄkũmao, i kã́mabo ń ĩadaamáoo. 7Bùsu píi gↄ̃̀ niɛniɛ yãkelesai, an gula dↄ sa. 8Pɛ̃liↄ ń Libã bùsu sɛdɛ líↄ pↄ kɛ̀na n yã́ musu, aalɛ mɛ: Za gↄↄ pↄ́ n lɛlɛ, gbɛ̃eli mↄ́ wá zↄ̃i lↄo. 9Bɛda looa n yã́i za zĩ́lɛzĩlɛ, wàlɛ mↄ́ dainlɛ. Bui píi kíaↄ lɛ́ fɛlɛ ń kìlau, dṹnia gbɛ̃zↄ̃ↄ gyaadeↄ lɛ́ gbãakpanzi ḿpii. 10Aa yã́sɛ ḿpii aa mɛ: Mpi sↄ̃ n kɛwanↄ mùaa yã̀? N gↄ̃ gbãasai láwáwa yã̀? 11N ĩ́andãa ń n táasi mↄↄna ↄ́o sì bɛdau la, kↄ̀ↄbiiↄ mɛ́ gↄ̃̀ n pɛ ũ, séseↄ mɛ́ n zwãa ũ. 12Saan nↄ̀ↄ'imina, gudↄlɛia nɛ́! N bãɛ luabɛ n su zĩ́lɛ fá! N gbɛ̃́ pↄ́ n buiↄ kàaũ ↄ̃ wà n nɛ tↄↄlɛ. 13Ń ò n sↄ̃ guu n mɛ̀ ńyↄ̃ gbã zↄ̃ luawaɛ, ńyↄ̃ n kpala kã́fĩ e a vĩ saanaↄla, ní zↄ̃lɛ diiↄ kↄ̃kãaakɛgbɛ pↄ́ kú gugbãntoo oi musu, 14ní dɛdɛ ǹ vĩ luabɛpuanaa, níↄ dɛ lán Musudewaɛ. 15Ɔ̃ n si bɛdau e a nↄnau. 16Gbɛ̃́ pↄ́ n e aↄ n gwa soee, i làasookɛ à mɛ: Ɔ̃mɛ dṹnia lùa yãao lò? Aàpi mɛ́ kpalaↄ gbã̀ɛo lò? 17Ɔ̃mɛ tò dṹnia gↄ̃̀ guwaiwai ũ, à a mɛɛwiaↄ dɛ̃ↄnzↄ̃, ìli a zĩ̀zↄↄ gbaɛ aa tá ń bɛo. 18Bui píi kíaↄ wúlɛa ń gawio baade a kpɛ́ dↄngubↄ guu, 19ↄ̃ wà n vũaa miagbɛsai lán nɛ́ pↄ́ wa ì gɛ ũwa. Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń zↄ̃zↄ̃ ń fɛ̃ndao wà ń dɛdɛↄ kákaanla. Wà n zu ɛu ń gbɛ̃́piↄɛ, wà ↄ̃zↄ̃̀ n gɛwa. 20Wa n mia kpakↄ̃i ń kíaↄo, asa n n bùsu ↄ̃̀ↄkpàɛ, n n gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ. Wa vãikɛnapi bui tↄ́ ma bauo. 21À aà nɛ́ↄ dɛdɛkĩi kɛkɛ duuna pↄ́ an maeↄ kɛ̀ yã́i, kɛ́ aasu gbãakũ aa gↄ̃ bùsu vĩ, an wɛ̃́lɛↄ dṹnia pao yã́i. 22Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ má fɛlɛmá, mí Babɛli tↄ́ dɛ ń a gbɛ̃́ kĩnina pↄ́ gↄ̃̀ↄ, an nɛ́ↄ ń ń buiↄ píi. Ma Dii mámɛ má ò. 23Má wɛ̃́lɛpi kɛ dã̀na ũɛ, kpↄbↄ'ilɛnaↄ kákĩi ũ, mí waa ń mɛ́sɛo mà kaalɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. 24Ma Dii Zĩgↄ̃de ma lɛgbɛ̃̀ ma mɛ̀: Lá ma zɛò a kɛ, yã́ pↄ́ má dà a zɛkɛ. 25Má Asiliↄ wíwi ma bùsuu, má ↄ̃zↄ̃má ma gbɛ̀sĩsĩↄ musu. Má ń zuu bↄlɛɛ́, má ń asoↄ goɛ́ á gã̀u. 26Lá ma zɛò mà kɛ dṹniau píin we, a yã́i ma ↄ looa bui píila. 27Ma Dii Zĩgↄ̃de lá ma zɛòn we, dé mɛ́ a fↄ̃ kpamɛɛi? Ma ↄ dↄa musu, dé mɛ́ a fↄ̃ siilɛi? 28Wɛ̃ pↄ́ kí Aaza gà, ↄ̃ Lua yã́ɛ bee ò: 29Filitɛ̃ↄ, ásu pↄnakɛ go pↄ́ á gbɛ̃́ ɛa yã́ musuo. Mlɛ̃pi bui guu ↄ̃ mlɛ̃̀ pãsĩna a bↄu, aà lɛ́ aↄ vãi mɛ́ aↄ wãa. 30Taaside búubuuↄ dã́dãkɛkĩi maa e, wɛ̃nadeↄ wúlɛ ń laai musu. Ãma má tó á zĩ́na ga ń nↄanaoɛ, mí á gbɛ̃́ kĩnina pↄ́ gↄ̃̀ↄ dɛdɛ. 31Wɛ̃́lɛdeↄ, à wiilɛ! Uadeↄ, à búbuapɛ! Filitɛ̃ↄ ápii, à kɛ dↄ̃nↄnↄ, asa súɛlɛ dↄ gugbãntoo oi, zĩgↄ̃ↄ kpaaĩa, an gbɛ̃e kɛ̃a a deewao. 32Kpelewa wa o buiↄ zĩnaↄnɛi? Wa onɛ́ Dii Siↄna kàlɛ, aà gbɛ̃́ wɛ̃nadeↄ ulɛkĩi vĩ a guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\