Isaia 15

1Yã́ pↄ́ Lua ò Mↄabuↄ musun kɛ: Mↄabuↄ bùsu wɛ̃́lɛ Ala gbòo, wà a suumpa gwãasĩn doɛ. Mↄabuↄ bùsu wɛ̃́lɛ Kii gbòo, wà a suumpa gwãasĩn doɛ. 2Dibↄ̃deↄ lɛ́ gɛ́ ↄ́ↄlↄi ń tã́akpɛu ń ń sa'okĩiↄwa. Mↄabuↄ búbua dↄ Nɛbo ń Mɛdebao yã́ musu. Migbaalɛa ḿpii, lɛkãna waa. 3Gbɛ̃́ↄ ku zɛaↄu, zwã̀nkasaↄ kákaańla, aa ku ua ń gãaɛo, aalɛ ↄ́ↄlↄ, aalɛ pelembo. 4Ɛsɛbↄ̃deↄ ń Ɛlealedeↄ búbua dↄ, wàlɛ ń lↄↄ ma za Yaaza. A yã́i tò Mↄabu zĩgↄ̃ↄ lɛ́ wiipɛ e an nisĩna nàliwa. 5Málɛ wɛ̃nakɛ Mↄabuↄnɛ ma sↄ̃ guu, an lala'onaↄ lɛ́ tá Zoaa e à gɛ̀ pɛ̀ Egala Selisiawa. Aalɛ Luiti sĩ̀sĩ kṹ ń ↄↄlↄo, aa bɛ Olonaiũ zɛ́u, aalɛ ń wíwia búbuapɛ. 6Asa Niũliũ í bà, a sɛ̃ gàgaɛ, sɛ̃̀ ísi làa, lá ísi kú lↄo. 7Ɔ̃ aa àizɛɛ pↄ́ aa è aa kàlɛↄ sɛ̀lɛ, aalɛ táò swa gbalade baa. 8Búbua lìgua Mↄabu bùsu zↄ̃lɛu, wà ń ↄↄlↄ mà e à gɛ̀ pɛ̀ Egelaiũwa, wà ń tã̀aapɛapi mà Bɛɛ'ɛliũ. 9Dibↄ̃ íↄ gà ń auo, asi má ɛa kpa Dibↄ̃zi lↄɛ. Má nↄ̀ↄmusu gbaɛ Mↄabu lala'onaↄwa ń ń bùsu gbɛ̃́ kĩninaↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\