Isaia 16

1À bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ gba sãↄ à kpã́sãɛ̀, bↄa Sela à ma guwaiwaia e à gɛ ka Siↄna gbɛ̀sĩsĩwa. 2Mↄabu nↄɛↄ ku Aanↄ buakĩiↄ lán bã pↄ́ wà ń yá ń sakpɛu aalɛ liaaliaaↄwa. 3Aaì mɛ: Lɛdawá! Lá wá kɛ owɛ̃ɛ! Ue dawála ĩatɛ̃ gbãa zã́ lán gwãasĩnawa. Lala'onaↄ ulɛ, ńsu bↄ ń bàalɛnapiↄo. 4To Mↄabu lala'onapiↄ aaↄ kú ń bùsuu, ǹ ń ulɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye ń kɛ kɛ́lɛkɛlɛɛ. Tó gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ↄtↄ̃máↄ mìdɛ, mɛ́ an kɛa kɛ́lɛkɛlɛ làa, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ↄ̃zↄ̃máↄ sã̀alɛ bùsupiu, 5kpala a zĩ́napɛlɛ gbɛ̃kɛ guu, Davidi buie a zↄ̃lɛu ń náaio. A kpálɛkɛ yã́zɛdei, aↄ wãa ń yã́gↄ̃gↄ̃anɛ a zɛ́wao. 6Wa Mↄabuↄ yↄ̃̀ↄ yãmà, an kàamai ń ń zazao zↄ̃ↄ. Aa wala ń ĩ́andão vĩ, kási an yãbↄlɛa píi pãɛ. 7Bee yã́i Mↄabuↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ, ampii, aalɛ ↄ́ↄlↄ ńzĩa yã́i, aalɛ ↄ́ↄlↄ, aalɛ kàa bɛɛkɛ, kàa pↄ́ wì kɛ ń vɛ̃ɛbɛo Kilalɛsɛ. 8Asa Ɛsɛbↄ̃ buaↄ ń Sibema vɛ̃ɛbuↄ tↄↄlɛ gàɛ. Buipãle kiblenaↄ ↄ̃zↄ̃̀ ń vɛ̃ɛlipiↄwa. A bú kà yãa za Yazɛɛ e guwaiwai lɛ́wa, aa ↄtà e à gɛ̀ nà ísiawa. 9A yã́i málɛ ↄ́ↄlↄ Sibema vɛ̃ɛbuↄnɛ lá Yazɛɛdeↄ a ↄ́ↄlↄ̀wa. Ɛsɛbↄ̃deↄ! Ɛlealedeↄ! Ma wɛ́'ikàwá, asa gula pↄ́ ìↄ dↄ yãa saɛ pↄkɛkɛgↄↄ làaɛ. 10Wà pↄna ń yaalↄo bↄ̀ á kaaↄu, gula ń pↄna wiio dↄ á vɛ̃ɛbuↄ guuo. Gbɛ̃e lɛ́ ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛwa a ífɛ̃kĩiu lↄo, ma á pↄna súu mìdɛ. 11Ma nↄ̀sɛ lɛ́ ↄ́ↄlↄ Mↄabuↄnɛ lán mↄↄnawa, ma pↄ yaa Kilalɛsɛ yã́ musu. 12Tó Mↄabuↄ bↄ̀ gɛ̀ ń sa'okĩi, aaì ĩada ńzĩawaɛ. Tó aa gɛ̀ wabikɛi ń tã́akpɛu, aa ma nao. 13Yã́ pↄ́ Dii dↄ̀aa ò Mↄabuↄ musun we. 14Ãma tiasa Dii mɛ̀: Wɛ̃̀ àaↄ̃ lɛ́u lán gbɛ̀wina zĩgↄↄ lɛdilɛawa Mↄabuↄ gawi a láa, an gbɛ̃́ daside a yãfũn kṹ, an gbɛ̃́ kĩninaↄ fɛ̃́nɛũ a kɛ zài, aaↄ dasio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\