Isaia 17

1Yã́ pↄ́ Dii ò Damasi musun kɛ: Gwa! Damasi aↄ dɛ wɛ̃́lɛ ũ lↄo, aↄ dↄdↄaa lán zɛ̀tɛ̃ kwɛawaɛ. 2Aloee wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛzia ũ, aↄ dɛ pↄ́ↄ kákĩi ũ. Gbɛ̃e aↄ ku we kɛ́ a vĩa gbasa pↄ́piↄ kũo. 3Ɛflaiũ buiↄ wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ aↄ ku lↄo, Damasi kpala aↄ ku lↄo. Sili gbɛ̃́ kĩninaↄ gↄ̃ lala'onaↄ ũ lán Isailiↄwaɛ. Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ ò. 4Zĩ́ bee Yakↄbu buiↄ gawi kↄ a ɛ́, an namablea a midɛ. 5An bùsu a gↄ̃ lán bua pↄ́ wà a pↄ́ kɛ̀kɛ wà ↄmàlɛuwaɛ, lán Lefai guzulɛ pↄ́ wà a pↄ́ kↄ̃nwɛ̀wa. 6Kási a kↄ̃napi a gi gↄ̃ yↄↄ lán ku pↄ́ wa kɛ̀ a nɛ́ mɛ̀n pla ge àaↄ̃ gì gↄ̃̀ a musu mɛ́ a nɛ́ mɛ̀n síiↄ̃ ge sↄo gì gↄ̃̀ a gↄ̃n nɛdewawaɛ. Dii Isailiↄ Lua mɛ́ ò. 7Gↄↄ bee gbɛ̃nazĩnaↄ wɛ́ aↄ pɛ ń Kɛnawa, aa wɛsi Isailiↄ Lua Kuaadoadelɛ. 8An wɛ́ aↄ ku sa'okĩi pↄ́ aa bò ńzĩaɛↄwa lↄo, aa wɛdↄ lí pↄ́ aa pɛ̀lɛ tã́a ũↄzi lↄo ge ń tulaletikatɛakĩiↄ. 9Gↄↄ bee an wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ a gↄ̃ bɛzia ũ, aa gↄ̃ daaĩa lán Amↄleↄ ń Iviↄ wɛ̃́lɛↄwa gↄↄ pↄ́ aa ń tó Isailiↄnɛ. 10Asa Lua á suabana yã́ sã̀águɛ, Lua á gbãa á ulɛkĩi yã́ i dↄáguo. A yã́ mɛ́ tò a dↄ̀ↄsagbɛ pɛ̀lɛ, a buade pɛ̀ lá buipãleↄ ì kɛwa. 11Zĩ́ pↄ́ á bà a kaa lìai, a gu dↄ̀ á tò à bↄlↄbↄ̀. Kási á pↄe e weo, sema gyã ń yã'ↄ̃ma láasaio. 12Ó'o! Buiↄ zↄa dↄ dasidasi lán ísia kↄ̃fĩwa. Ó'o! Gbɛ̃nazĩnaↄ kĩ́i dↄ lán í zↄ̃ↄ sukaawa. 13Tó buiↄ kĩ́ipi dↄ lán í zↄ̃ↄ sukaawa màa, Dii a ń lele, aai bàalɛ ta zã̀zã lán ése ṹa pↄ́ ĩ́ana sɛ̀lɛ sĩ̀sĩ musuwa, lán ĩ́ampuuvu pↄ́ zàa'ĩana gɛ̃̀ò zɛ́awa. 14Tó oosi kɛ̀, sↄ̃kɛ̃ngu a mɛ á kɛ́! E gu àↄ gɛ́ dↄi yã́ a láa. Gbɛ̃́ pↄ́ aaì wá pↄ́ↄ sɛ́lɛↄ baan we, gbɛ̃́ pↄ́ aaì wá pↄ́ↄ naaaↄ zian we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\