Isaia 18

1Ó'o! Etiopi bùsu swade fìonde gbɛ̃́ↄ! 2Aaì zĩnaↄ gbaɛ ísiaa, aaìↄ bɛ ía ń kɛfu gó'ilɛnaↄ. Zĩna kàsakasaↄ, à gɛ́ bui gbã̀a mɛ̀ yↄ̀lↄ pↄ́ wì vĩakɛnɛ́ gupiiuↄ kĩ́i, bui pãsĩ pↄ́ aaì ↄ̃zↄ̃ ń ibɛɛↄwa mɛ́ swaↄ ń bùsu zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛↄ. 3Á dṹnia gbɛ̃́pii, á gbɛ̃́ pↄ́ á kú tↄↄlɛↄ, tó wà gilili pɛ̀lɛ gbɛ̀sĩsĩ musu, á e, tó wà kuupɛ̀, á ma. 4Dii òmɛɛ à mɛ̀ áↄ gugwa za a kúkĩi kílikili, lá ĩatɛ̃ ìↄ pipi tↄↄlɛwawa, lá lou ìↄ ku masai pↄkɛkɛgↄↄwa. 5E wàↄ gɛ́ pↄkɛkɛi, e vɛ̃ɛvu àↄ gɛ́ láai a nɛsoenaↄ kã́kã, a a gↄ̃naↄ zↄ̃zↄ̃ ń fɛ̃nkĩnio, a a ↄ pↄ́ a tàↄ ɛ́'ɛ kↄ́lɛ. 6Wa ń tó gbɛ̀sĩsĩ bãↄ ń wàiↄ blɛ ũ, gbɛ̀sĩsĩ bãↄ saɛ bleńnↄ, wàiↄ i buziɛ bleńnↄ. 7Gↄↄ bee bui gbã̀a mɛ̀ yↄ̀lↄ pↄ́ wì vĩakɛnɛ́ gupiiuↄ, bui pãsĩ pↄ́ aaì ↄ̃zↄ̃ ń ibɛɛↄwa mɛ́ swaↄ ń bùsu zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛↄ aa mↄ Dii Zĩgↄ̃de gba pↄ́ Siↄna gbɛ̀sĩsĩ musu, gu pↄ́ aà tↄ́ kuwàpiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\