Isaia 19

1Yã́ pↄ́ Dii ò Egipi musun kɛ: Gwa! Dii di lou kàsakasa kpɛ, àlɛ mↄ Egipi. An tã́aↄ lɛ́ lualua aà aɛ, mɛ́ sↄ̃ a kɛ̃ Egipiↄgu. 2Dii mɛ̀: Má Egipiↄ kpakↄ̃a ń zĩo, vĩ̀i ń dãunao, gbɛ̃́ ń gbɛ̃́o, wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, kpala ń kpalao. 3Egipiↄ nisĩna a naliwa, má ń lɛkpaaĩ gboo. Aa yãgbɛa tã́aↄ ń wɛlɛndeↄwa ń gɛ̀sisinaↄ ń màsokɛnaↄ. 4Má Egipiↄ na dii pãsĩↄnɛ ń ↄzĩɛ, kía gbɛ̃wɛtãna mɛ́ aↄ dɛ ń kía ũ. Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. 5An swada í a ba, swa'ɛpi a gↄ̃ gii, a bɛ̀lɛ a paa. 6Egipi bùsu swa'ↄnaↄ gĩdↄ, a í a láa, i wɛ́tↄↄna bↄ, swa'ɛ feeↄ ń a wáaↄ vlã. 7Niili dↄ̀ↄ a gↄ̃ náinai e a kãaawa, bua pↄ́ wa kɛ̀ a gɛɛwaↄ giigaga, aa gɛ̃ ń ĩ́anao, aaↄ ku lↄo. 8Kpↄ̀wɛnaↄ ↄ́ↄlↄ, táalukpanaↄ gↄ̃ wɛ̃nannↄ, gbɛ̃́ pↄ́ aaì kokoa da Niili íuↄ gↄ̃ zeesai. 9Wí a bùnwɛmbↄbↄnaↄ kṹ, bàabaatãnaↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i. 10Zↄ̃ɛↄ pↄ a ya, lakɛ̃naↄ nↄ̀sɛ a ↄ̃̀ↄkpa. 11Zoã dↄaanaↄá sↄũↄnɛ, Falaↄ̃ↄ ìwa ↄ̃nↄnaↄ lɛdama gbá vĩo. Kpelewa aa fↄ̃ o Falaↄ̃ↄɛ ↄ̃nↄnaↄn ń ũ, yãa kíabuiↄn ń ũi? 12N ↄ̃nↄnaↄ gɛ̀ máɛ la? Aa yã́ pↄ́ Dii Zĩgↄ̃de dìlɛ à kɛ Egipiↄnɛ o wà mae? 13Zoã dↄaanaↄá sↄũↄnɛ, Nↄfu gbãadeↄ sã́sãaɛ. An bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ ń gbɛ̃́ↄ liaa. 14Dii làasoo kpaanla dà Egipiↄnɛ, à liaa zĩ̀má an yã́ píi kɛa guu, ↄ̃ aa gↄ̃̀ lán wɛ̃dɛna pↄ́ lɛ́ málɛmalɛ a pisiuwa. 15Egipi mi ń a vlã́o, a zaliↄ ń a nàalɛↄ, a dↄaanaↄ ń a gbɛ̃́ kpɛɛↄ an gbɛ̃e a fↄ̃ yãe kɛo. 16Gↄↄ bee Egipiↄ aaↄ dɛ lán nↄɛↄwaɛ, vĩa a ń kṹ aa lualua Dii Zĩgↄ̃de ↄ pↄ́ looańla yã́i. 17Yuda bùsu yã́ a di Egipiↄwa, gu i limá. Gbɛ̃́ pↄ́ wà Yudaↄ yã'òɛ̀ píi, sↄ̃ a kɛ̃ adegu yã́ pↄ́ Dii Zĩgↄ̃de zɛ̀ò à kɛnɛ́ musu. 18Gↄↄ bee Egipi wɛ̃́lɛ mɛ̀n sↄoↄ Ɛbɛlu yã'o, aai zɛ ń Dii Zĩgↄ̃deo. Wɛ̃́lɛpiↄ do tↄ́n Ɛliↄpↄli. 19Gↄↄ bee wa Dii gbagbakĩi bo Egipi guo, wa dↄngubↄ pɛ́lɛ Diiɛ Egipi bùsu zↄ̃lɛu. 20Aↄ dɛ seela ń dↄnguo ũ Dii Zĩgↄ̃deɛ Egipi bùsuu. Tó aa wii pɛ̀ Diiwa gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń gyawiↄ yã́ musu, a suabana gbaɛnɛ́ à yã́sińnↄ, i ń bↄ. 21Gↄↄ bee Dii a azĩa ↄlↄ Egipiↄnɛ, aai aà dↄ̃, aaiↄ zↄbleɛ ń sa'obↄↄ ń pↄ́wɛntio, aa lɛkɛwa, aai a fĩabo. 22Dii a kpa Egipiↄzi. A kpáńzi, i ɛa ń gbã́gbã. Aa ɛa zɛ ń Diio, i ń wabikɛa sí, i ń gbã́gbã. 23Gↄↄ bee zɛda a bↄ Egipi a gɛ́ Asili. Asiliↄ gɛ́ Egipi, Egipiↄ gɛ́ Asili, Egipiↄ ń Asiliↄ kúlɛ Diiɛ sãnu. 24Isaili mɛ́ aaↄ dɛ bùsu ɛ̀fãaideↄ àaↄ̃de ũ ń Egipio ń Asilio dṹnia guo gↄↄ bee. 25Dii Zĩgↄ̃de a báaadańgu à mɛ: Ɛ̀fãaideↄ ma gbɛ̃́ Egipiↄ ń Asili ma ↄgbɛↄ ń Isaili ma pↄvĩaↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\