Isaia 2

1Yã́ pↄ́ Amↄzu nɛ́ Isaia è Yuda bùsu ń Yelusalɛũo musun kɛ: 2Gↄↄgbɛzãzĩ Dii kpɛ́ gbɛ̀sĩsĩ a gↄ̃ gbɛ̀sĩsĩↄ mide ũ. Wa sɛ lɛsĩ dɛ sĩ̀sĩↄla, bui píi i siu we. 3Dasi a gɛ́ we aai mɛ: À mↄ wà Dii gbɛ̀sĩsĩ kṹ, wà gɛ́ Yakↄbu buiↄ Lua kpɛ́u, i wá da a zɛ́wa, wíↄ bɛu. Dii yãdaanɛ́ a bↄ Siↄna, aà yã́ a bↄ Yelusalɛũ. 4A yã́gↄ̃gↄ̃ buiↄnɛ, a yãkɛkɛ dasiↄnɛ, aai ń fɛ̃ndaↄ gbɛ̃gbɛ̃ lilɛ soona ũ, an sↄ̃naↄ sↄ̃ máasolimibobↄ ũ. Buie a fɛ̃nda sɛ a deezio, wa zĩkaa dada lↄo. 5Yakↄbu buiↄ, à mↄ́, wàↄ bɛ Dii gupuau. 6N n gbɛ̃́ Yakↄbu buiↄ vũ̀aa, asa gukpɛ oi yã́ tↄ̃̀máɛ. Aa ↄdìdi màso yã́wa lán Filitɛ̃ↄwaɛ, aa kↄ̃ ↄ kũ̀ ń buipãleↄ. 7Ãnusu ń vuao di ń bùsuuɛ, an àizɛɛↄ lɛ́ vĩo. Sↄ̃́ di ń bùsuuɛ, an zĩkasↄ̃goↄ lɛ́ vĩo. 8Pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ tã́aↄ ũ di ń bùsuuɛ, aaì kulɛkɛ ń ↄzĩpiↄnɛ. 9Gbɛ̃nazĩnaↄ gↄ̃ suuunnↄ, aa gↄ̃ yɛ̀ɛɛ. Ńsu sùuukɛńnↄo! 10Bàalɛ Dii zↄ̃ↄkɛ gawi pↄ́ ì to vĩa ń kṹɛ, ní sↄlↄ gbɛu, ní ulɛ ɛu. 11Waladeↄ mi a gↄ̃ pɛ́lɛa, gbɛ̃́ↄ ĩ́andãa a midɛ. Dii mɛ́ a tↄbↄ ado gↄↄ beezĩ. 12Dii Zĩgↄ̃de gↄↄ dìlɛ yↄ̃̀ↄdeↄnɛ ń waladeↄ píi ń ĩ́andãna pↄ́ aaì ńzĩa sɛ lɛsĩↄ, 13Libã bùsu sɛdɛ lí gbã̀a zↄ̃ↄↄ ń Basana bùsu gbɛ̃́nɛliↄ píi, 14gbɛ̀sĩsĩ misonaↄ ń sĩ̀sĩ lɛsĩlɛsĩↄ píi, 15kalanga lɛsĩↄ ń bĩ́i gbãaↄ píi, 16gó'ilɛna laatanaↄ ń gó'ilɛna bɛɛɛdeↄ píi. 17Gbɛ̃nazĩna wala a kpálɛ, gbɛ̃́ↄ yↄ̃̀ↄkɛa a busa. Dii mɛ́ a tↄbↄ ado gↄↄbeezĩ, 18tã́aↄ i gɛ̃lɛ míↄ. 19Tó Dii fɛ̀lɛ ń dṹnia kpoɛao, wa bàalɛ aà zↄ̃ↄkɛ gawi pↄ́ ì to vĩa ń kṹɛ, gbɛ̃́ↄ ta gbɛ̀'ɛↄ guu ń vukpɛ'ɛↄ. 20Zĩbeezĩ aa ń tã́a pↄ́ wa pì ń ã́nusuo ń vuao wà kúlɛnɛ́ kↄ́lɛ ɛ̃́naↄnɛ ń sasiↄ. 21Tó Dii fɛ̀lɛ ń dṹnia kpoɛao, wa bàalɛ aà zↄ̃ↄkɛ gawi pↄ́ ì to vĩa ń kṹɛ, gbɛ̃́ↄ sↄlↄ gbɛ̀'ɛↄ ń gbɛ̀sↄↄↄ guu. 22Ásu gbɛ̃nazĩna náaikɛo. Ĩana ì weò, bↄ́n aà ũi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\