Isaia 21

1Gbáa pↄ́ pãa ísiai yã́. Lá zàa'ĩana ì pã Nɛgɛvɛa, màa wà bↄ̀ bùsu pↄ́ wa a vĩa vĩu, wàlɛ pã guwaiwaia. 2Wɛ́pungu pↄ́ má èpi yã́ pãsĩ. Pↄkaalɛna lɛ́ pↄ́ kaalɛ, zĩbↄnkpɛde lɛ́ bↄ ń kpɛ. Elaũↄ, à lɛ́lɛmá! Mɛdɛↄ, à koezↄ̃ńzi! 3Yã́ pↄ́ má è tò ma lɛ́ gↄ̃̀ kpaaũa, yã́ pↄ́ má mà ma da bíliu. A wãwã ma kũ gbãa, àlɛ ma wó paa, à fɛ̀lɛmanↄ lá nↄwãwã ì fɛlɛ nↄɛwawa. 4Iwãa kà ma pↄa, gili gɛ̃̀magu, málɛ lualua. Oosi mɛ́ ma si, ↄ̃ à mↄ̀mɛɛ ń kpakpanagaao. 5Wàlɛ blɛ kálɛ táabũnu musu, wàlɛ pɛ kpálɛkpalɛ, wàlɛ pↄble, wàlɛ imi. Zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ, à fɛlɛ à á gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ! 6Yã́ pↄ́ Dii òmɛɛn kɛ: Gɛ ǹ gbɛ̃́ dilɛ gugwakĩi, pↄ́ pↄ́ a è i o. 7Tó à sↄ̃́ↄ è kpaaĩa plapla, aalɛ zĩkagoↄ gá ń gbɛ̃́ↄ didia zàa'ĩnaↄ kpɛ ń yiongoↄ, aàↄ kú ń laaio maamaa. 8Ɔ̃ gugwanapi wiilɛ̀ à mɛ̀: Dii, miↄ zɛ ma gugwakĩi lá gu lɛ́ dↄɛ, miↄ ku ma limusudakĩi gwã́ ń gwã́o. 9Gwa! Sↄ̃́ kpaaĩa plapla gode lɛ́ mↄ́. Ɔ̃ godepi mɛ̀: À gà! Babɛli gà! A diiↄ kálɛa tↄↄlɛ wíwia. 10Ma gbɛ̃́ pↄ́ wà á gbɛ̃́ lán pↄ́wɛnawaↄ, ma yã́ pↄ́ má mà Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Luawa òɛ́. 11Duma yã́. Gbɛ̃e lɛ́ lɛzumazi za Sei à mɛ̀: Gudↄ̃ana, gusia kà kpelewai? Gudↄ̃ana, gusia kà kpelewai? 12Ɔ̃ gudↄ̃ana òɛ̀: Gu lɛ́ mↄ́ dↄiɛ, kási gu a gi àↄ siaɛ. Tó ń ye yã́ laɛ, la, ní ɛa su lↄ. 13Laalubuↄ yã́. Á Dedã kyaama pↄ́ ì bòokpa Laalubuↄ bùsu likpɛnauↄ, 14à gɛ́ dai imidɛnaↄlɛ ń ío. Á gbɛ̃́ pↄ́ á kú Tema bùsuuↄ, à gɛ́ dai lala'onaↄlɛ ń pↄbleao. 15Asa aalɛ bàalɛ fɛ̃ndaɛɛ, fɛ̃nda wɛ́tɛ̃ ń sákãao ń zĩ̀ pãsĩoɛ. 16Dii òmɛɛ à mɛ̀: Wɛ̃̀ do lɛ́u lán gbɛ̀wina zĩgↄↄ lɛ́ dilɛawa, Kedaaↄ gawi a láa. 17Kedaa gↄ̃sa kadeↄ bↄ dasio. Dii Isailiↄ Lua mɛ́ ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\