Isaia 22

1Wɛ́pungu'ea guzulɛu yã́. Bↄ́ mɛ́ á lé a dɛdɛ á kpɛ́ musu píii? 2Wɛ̃́lɛ súu gbãade gbɛ̃́ↄ! Wɛ̃́lɛ pↄna kↄ̃fĩde gbɛ̃́ↄ! I kɛ fɛ̃nda mɛ́ á gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛo, aai gaga zĩ guuo. 3Á dↄaanaↄ kpàkↄ̃ɛ aa bàalɛ̀, ↄ̃ wà ń naaa, wà ń kũkũ kazusai. Wà á gbɛ̃́ pↄ́ wà ń éↄ kũ̀kũ, baa kɛ́ aa bàalɛ̀ tà zã̀zã. 4A yã́ mɛ́ tò ma mɛ̀: À gomala, à to mà ↄ́ↄlↄ wɛ̃nannↄ. Ásu wɛɛlɛ ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ ma gbɛ̃́ pↄ́ gàgaↄ yã́ musuo. 5Dii Lua Zĩgↄ̃de gↄↄ dìlɛ. Zↄa ń ↄ̃́zↄ̃amáo ń gilio aↄ ku Wɛ́pungu'ea Guzulɛu ń bĩ́igbooao ń wiilɛa gbɛ̀sĩsĩ musuo. 6Elaũↄ ń gbàlaↄ sɛ̀lɛ, aalɛ mↄ́ ń sↄ̃deↄ ń sↄ̃́godeↄ. Kiiↄ ń sɛ̀ngbaoↄ sɛ̀ lɛ́ dↄdↄ. 7Sↄ̃́goↄ di á guzulɛ táaedeↄu, sↄ̃deↄ zɛzɛ á wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛↄu, 8Yudaↄ gia ń ńzĩao zɛ́ vĩ lↄo. Ɔ̃ zĩ́ bee sa a á zĩkabↄↄ wɛ̀ɛlɛ kpɛ́ pↄ́ wì mɛ Líkpɛ Kpɛ́u. 9Á è Davidi wɛ̃́lɛ bĩ́i gufooↄ dasi, a i kũ̀sũa dì íkalɛkĩi pↄ́ kú zĩ́lɛ guu. 10A Yelusalɛũ kpɛ́ↄ nào, a kpɛ́eↄ gbòo à a bĩ́i tàtaò. 11A íkalɛkĩipi kɛ̀ wɛ̃́lɛ guu íkalɛkĩi zi plaade ũ, ãma i wɛdↄ Lua pↄ́ mↄ̀ ń yã́piozio, i Lua pↄ́ yã́pi dìlɛ za zi yãdao. 12Zĩ́ bee Dii Lua Zĩgↄ̃de á sisi à ↄ́ↄlↄ, à búbuapɛ, à á mi wa, í zwã̀nkasa kákaála, 13ↄ̃ á kú pↄnakɛa guu ń yaalↄo. A zuↄ ń sãↄ dɛ̀dɛ, álɛ nↄ̀ↄ só, álɛ vɛ̃ɛ mi, álɛ mɛ: Wà pↄble, wà imi, asa wá ga ziaɛ. 14Dii Zĩgↄ̃de kã̀mɛɛ ma swã́wa à mɛ̀: Á duunapi kɛ̃awá vĩo e à gɛ gaò. Dii Lua Zĩgↄ̃de mɛ́ ò. 15Yã́ pↄ́ Dii Lua Zĩgↄ̃de òn kɛ: Fɛlɛ gɛ o kibɛ ziia Sɛbenaɛ: 16Bↄ́ ń vĩ lai? Dé ń vĩ la ↄ̃ ńlɛ mia'ɛ sↄ nzĩaɛ la, ńlɛ gbɛsi yↄ̃́ musumusu n vĩkĩi ũi? 17Laaika gↄ̃sa! Dii a n kũ n zu! 18A n koo lán banↄↄwa, i ń gbeembo e bùsu yàasau. We ńyↄ̃ gau, n sↄ̃́go gawideↄ i gↄ̃ we. N dii ua kpɛbↄnan n ũ. 19Má n bↄ zĩuɛ, má n kɛ̃ n gweawaɛ. 20Gↄↄ bee má a zↄ̀blena Ilikia nɛ́ Ɛliakiũ sísi, 21mí n ula daɛ̀, mí n asana dↄɛ̀, mí n kpala kpawà aàↄ kũa, iↄ dɛ Yelusalɛũdeↄ mae ũ ń Yudaↄ píi. 22Má Davidi bɛ kili daɛ̀ a gã̀u, a zɛwɛ̃, gbɛ̃e a fↄ̃ tao, a zɛta, gbɛ̃e a fↄ̃ wɛ̃o. 23Má aà pɛ kálo ũ gĩ̀ gbãawa, aà zↄ̃lɛkĩi aↄ maa, i aà de bɛdeↄ kpɛla. 24Ãma aà de bɛdeↄ a loowà ḿpii, an nɛ́ↄ ń ń buiↄ ń ń ta keleↄ píi, sɛa dodãbↄↄ e olaↄwa. 25Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀, zĩ́ bee kálo pↄ́ wa pɛ̀ gĩ̀ gbãawapi a fu, a kaso lɛ́lɛ, aso pↄ́ loowàↄ i wíwi. Dii mɛ́ ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\