Isaia 23

1Tii yã́. Ísia gó'ilɛnadeↄ, à ↄ́ↄlↄ, asa Tii gↄ̃̀ yàaaɛ, kpɛ́e i gↄ̃ lↄo, godↄkĩi kú lↄo. Sipi bùsudeↄ mɛ́ baopi kpànɛ́. 2À kɛ kílikili ísialɛdeↄ ń Sidↄ̃ laatana pↄ́ aa kã̀ ísiatagɛnaↄ musuↄ. 3Bua pↄ́ kú Niili saɛ mɛ́ Tiideↄ pↄ'ekĩi ũ. We aaì pↄ́wɛna lúluu wà buaò í zↄ̃ↄwa, ↄ̃ Tii gↄ̃̀ buiↄ ɛlɛblekĩi ũ. 4Sidↄ̃deↄ ń ísia gũgũna wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ, á gɛɛ a gↄ̃ kpá á wɛ́iɛ, asa ísia mɛ̀: Mi nↄwãwãkɛo, mi nɛ'io, mi nɛgↄ̃ɛ gwao, mi nɛnↄɛ tòlokɛo. 5Tó Egipiↄ Tiideↄ baopi mà, aa bã̀abãabo. 6À bua ta Taasisi, à ↄ́ↄlↄ á ísialɛdeↄ! 7Á wɛ̃́lɛ pↄnade pↄ́ kálɛa za zin weo lò? Wɛ̃́lɛpi gbɛ̃eↄ mɛ́ fã̀aa aa gɛ̀ zↄ̃̀lɛ bùsu zã̀zãↄuo lò? 8Tiideↄ gbɛ̃́ↄ kpà kpalau yãa, an laatanaↄá kíaↄnɛ, an pↄyianaↄ tↄbↄ̀ dṹniau. Dé mɛ́ dìlɛ yã́pi Tii lei? 9Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ dìlɛ à ĩ́andãnapiↄ gawi kↄ ɛ́, i gbɛ̃́ pↄ́ aa tↄbↄ̀ dṹniaupiↄ busa. 10Taasisiↄ, à dagua lán Niili í paawa, gbɛ̃e ku à kpáɛ́ lↄo. 11Dii ↄ lòo ísiaa, a tò bùsu pↄ́ kú a saɛↄ lùalua. À yãdìlɛ Kanaa bùsu yã́ musu, à mɛ̀ wà a wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ dɛɛlɛ. 12À mɛ̀: Sidↄ̃ wɛ̃́lɛ pↄ́ gbɛ̃e i zĩblema yãao, wà lɛ̀lɛma ń gbãao saɛ, ńyↄ̃ e ĩ́anadã lↄo. Tó a fɛlɛ bua íwa e Sipi bùsuu, baa wekĩi á ĩ́ampakĩi eo. 13À bùsupi gwa, Babiloniↄ tò à gↄ̃̀ gbɛ̃gbonaↄ tòo ũ, i kɛ Asiliↄ no. Aa gbà lɛsĩ dà wa kpàaĩ ń a bĩ́iↄ, aa a kpɛ́ maaↄ dɛ̀ɛlɛ, gupi gↄ̃̀ yáiyai. 14Ísia gó'ilɛnadeↄ, à ↄ́ↄlↄ, asa á wɛ̃́lɛ gbãa gↄ̃̀ yàaaɛ. 15Gↄↄ bee Tii yã́ a sã gbɛ̃́ↄgu wɛ̃̀ bàaↄ̃kwi lán kía wɛ̃̀ dasilɛwa. Tó wɛ̃̀ bàaↄ̃kwipi làa, lá wa ò lɛ pↄ́ wa dà ń káaluao guuwa, màa aↄ dɛ ń Tiio wà mɛ̀: 16Káalua pↄ́ gbɛ̃e lɛ́ mↄ́ma lↄo, ǹ n mↄↄna sɛ da wɛ̃́lɛa. Lɛ maamaa, ní lɛↄ siò dasidasi, kɛ́ n yã́ e dↄ gbɛ̃́ↄgu yã́i. 17Wɛ̃̀ bàaↄ̃kwipi gbɛa Dii a ɛa aɛdↄ Tiiwa. Tii a ɛa na a laataawa, i káaluaka ń dṹnia bùsuↄ píi. 18Aà zĩa yíaa ài aↄ dɛ Dii pↄ́ ũɛ. Wa àipi dilɛo, wa ulɛo, aↄ dɛ Dii sìsinaↄ pↄ́ ũɛ, kɛ́ aa e pↄble maamaa, aai pↄkasa ↄdeↄ lú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\