Isaia 24

1Gwa! Dii a dṹnia to da pã, a a dɛɛlɛmpaɛ. A tↄↄlɛ fĩaa, i a gbɛ̃́ↄ fãaa. 2Lá aↄ dɛ ń gbɛ̃́ↄ, màa aↄ dɛ ń sa'onaↄ. Lá aↄ dɛ ń zↄ̀ↄ, màa aↄ dɛ ń ń diiↄ. Lá aↄ dɛ ń nɛnↄɛnaↄ, màa aↄ dɛ ń ń daↄ. Lá aↄ dɛ ń pↄlunaↄ, màa aↄ dɛ ń pↄyianaↄ. Lá aↄ dɛ ń pↄsɛ̃anaↄ, màa aↄ dɛ ń pↄdeↄ. Lá aↄ dɛ ń fĩasɛnaↄ, màa aↄ dɛ ń fĩadeↄ. 3Dṹnia da pã láilai ↄ̃̀ↄkpaa. Dii mɛ́ yã́pi ò. 4Dṹnia gↄ̃̀ wɛ̃nannↄ sìtiũ! Tↄↄlɛ gↄ̃̀ ↄↄↄnnↄ búɛbuɛ! Dṹnia gbɛ̃́ gbiaↄ gↄ̃̀ yɛ̃̀ɛɛsai. 5Dṹnia ↄ̃̀ↄkpà a gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ yã́i, asa aa pã̀ Dii ikoyãa, aa bↄ̀ yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kpɛɛ, aa aà bàakuańnↄ gↄↄpii yã́ gbòo. 6A yã́ mɛ́ tò dṹnia gↄ̃̀ láaipↄ ũ, a gbɛ̃́ↄ ń tàaeↄ gbɛ'è. A yã́ mɛ́ tò dṹnia gbɛ̃́ↄ tɛkũ̀, gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ dasio. 7Vɛ̃ɛ dafu lɛ́ fɛ̃́ tùuu, vɛ̃ɛliↄ giigàga, pↄnakɛnaↄ lɛ́ we zàũzaũ ḿpii. 8Pↄna gã̀a'ↄ kɛ̀ kílikili, kↄ̃̀ↄ'onaↄ kↄ̃fĩ nì, pↄna mↄↄna kɛ̀ kyↄ̃́! 9Wàlɛ vɛ̃ɛ mi ń lɛtɛ̃o lↄo, wɛ̃ kĩ̀sãkũ̀ a minaↄ lɛ́u. 10Wɛ̃́lɛ gↄ̃̀ da pã, ua lɛ́ↄ kàka píi, gbɛ̃e lɛ́ gɛ̃ lↄo. 11Zↄa dↄ gãaɛ vɛ̃ɛsai yã́i, yaalↄ lì oosisi ũ míↄ, pↄna gò dṹniaa. 12Wɛ̃́lɛ gↄ̃̀ kaaũa, a bↄlɛↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ. 13Màa aↄ dɛ bui píiɛ dṹnia guu. Aↄ dɛ lán kukɛawa, lá wà kpa kↄ̃nwɛ̀ wa làawa. 14Gbɛ̃eↄ lɛ́ wii gbãa lɛ́, aalɛ gulakɛ, bɛ'aɛdeↄ wiidↄ Dii zↄ̃ↄkɛ yã́ musu. 15A yã́i gukpɛdeↄ, à Dii táasilɛ, ísiabaadeↄ à Dii Isailiↄ Lua tↄbↄ. 16Wálɛ lɛ ma dↄ za dṹnia lɛ́wa wàlɛ mɛ: Gbɛ̃maa kɛfɛna! Ɔ̃ ma mɛ̀: Waiyoo mapi! Ma kaalɛn kɛ́waa? Ma kaalɛn kɛ́waa? Zĩ̀bↄnkpɛdeↄ bↄ̀ ń kpɛ, náaisaideↄ náaisaiyã kɛ̀nɛ́. 17Gili ń ɛo ń baio lɛ́ á dã́ dṹnia gbɛ̃́ↄ. 18Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ bàalɛ gili súuɛ a zu ɛpi guuɛ, mɛ́ bai a gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ɛpi guu kṹ. Lou pↄ̀ↄfↄ̃̀, dṹnia dèe e a zĩ́nau. 19Tↄↄlɛ pàa à wì, dṹnia dèe gbã́ugbãu! 20Dṹnia lɛ́ kɛ tàlaatalaa lán wɛ̃dɛnawa, àlɛ kɛ dɛ̀gɛɛdɛgɛɛ lán gbà lɛsĩwa. Aà tàae gbia mɛ́ tↄ̃̀wà, àlɛ lɛlɛ, a e fɛlɛ lↄo. 21Gↄↄ bee Dii a ĩada malaika gbãadeↄwa musu ń dṹnia kíaↄ zĩ́lɛ. 22A ń naaa ń ká ɛ̀ zòolou, a gbatańlɛ lán dakpɛunaↄwa, tó à gↄↄplakɛ̀, i yã́gↄ̃gↄ̃ńnↄ. 23Wí a mↄvua kṹ, ĩatɛ̃ gɛɛ a gↄ̃ kpa a wɛ́i, asa Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ a kible Yelusalɛũ, a tↄbↄ Siↄna gbɛ musu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ wáa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\