Isaia 25

1Dii, ma Luan n ũ, má n kpɛla, má n tↄbↄ, asa ń náai vĩ maamaaɛ, n yãbↄnsaɛ pↄ́ n zɛò za zi kɛ̀. 2N mɛɛwia kɛ̀ gbɛ̀zɛ ũ, n wɛ̃́lɛ bĩ́ide dɛ̀ɛlɛ. Buipãleↄ wɛ̃́lɛ bĩ́ide dɛ wɛ̃́lɛ ũ lↄo, mɛ́ wa ɛa kálɛ bau lↄo. 3A yã́ mɛ́ tò bui gbãaↄ n kpɛla, bui pãsĩↄ aaↄ n vĩa vĩ ń wɛ̃́lɛu. 4Ń dɛ aafia'ekĩi ũ yɛ̃̀ɛɛsaideↄnɛ, ń dɛ ulɛkĩi ũ wɛ̃nadeↄnɛ ń yooyeau. Ń dɛ mikpakĩi ũ lou zã́, ń dɛ uena ũ ĩatɛ̃ zã́, asa gbɛ̃́ pãsĩↄ lɛ́'ĩana dɛ lán lou gĩgbɛ̃awaɛ, 5aa dɛ lán ĩatɛ̃ pusuwa guwaiwaiu. Ni buipãlepiↄ zↄa midɛ, lá lou ue ì ĩatɛ̃ pusu kpálɛwa. Màa gbɛ̃́ pãsĩpiↄ kúkua ì zɛ kyↄ̃́! 6Dii Zĩgↄ̃de a dikpɛ blɛ kɛ bui píiɛ gbɛ̀sĩsĩɛ bee musu ń blɛ asaao ń nↄ̀ↄ nísideo ń vɛ̃ɛ maa kↄↄsↄkɛao. 7Gbɛ̀sĩsĩɛ bee musu ↄ̃ a sálana pↄ́ kú bui píi wɛ́a bãdɛ, zwãa pↄ́ kú bùsu píi gbɛ̃́ↄlapi. 8A ga midɛ, aↄ ku lↄo, a wɛ́'i gogo gbɛ̃́piiɛ, a wibↄ a gbɛ̃́ↄnɛ dṹnia guu píi. Dii mɛ́ ò. 9Gↄↄ bee wa mɛ: Wá Luan kɛ, wa wɛdↄ̀aàzi, ↄ̃ à wá suabà. Diin kɛ, wá wɛ́ dↄaàzi. Wà pↄnakɛ wà yáalↄ, kɛ́ à wá suabà yã́i. 10Dii ↄ aↄ ku gbɛ̀sĩsĩɛ beea, ãma a ↄ̃zↄ̃ Mↄabuↄwa, lá wì ↄ̃zↄ̃ sɛ̃wa zùgbↄ̃uwa. 11Aa ↄkɛ a guu lá kpáa'ona ì íliwa. Baa ń ń ↄkɛapio, Dii a ń ĩ́andãa kↄ ɛ́. 12A ń bĩ́i gbãa lɛsĩↄ gboo, a pã́lɛ zĩ́lɛ à daaĩ ń bùsutio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\