Isaia 26

1Gↄↄ bee wa lɛɛ bee si Yuda bùsuu wà mɛ: Wá wɛ̃́lɛ gbãa vĩ, Lua ì to a bĩ́i ń a zɛgikĩiↄ wá suaba. 2À bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃, bui maa i gɛ̃, gbɛ̃́ pↄ́ aaliↄ Dii náai vĩↄ ũ. 3Gbɛ̃́ pↄ́ aà sↄ̃ ìↄ dilɛa ↄ̃ ni aà nↄ̀sɛ daɛ̀ doũ wásawasa, kɛ́ a n náai vĩ yã́i. 4Àↄ Dii náai vĩ gↄↄpii, Dii mɛ́ gbɛsi pↄ́ ìↄ ku gↄↄpii ũ. 5Ì gbɛ̃́ pↄ́ aaì bɛkpa musuↄ kwɛ́, ì wɛ̃́lɛ pↄ́ kálɛa lɛsĩↄ bãɛ à pã́lɛ zĩ́lɛ à daaĩ ń bùsutio. 6Taasideↄ ↄ̃zↄ̃wà, wɛ̃nadeↄ kɛ̀sɛ tↄ̃wà. 7Nↄ̀sɛpuadeↄ zɛ́ ìↄ pooa, ni gbɛ̃maaↄ kua kɛkɛnɛ́ wásawasa. 8Ao Dii, wá kú ń yã́ pↄ́ n zɛòo zɛ́u, wá wɛ́ dↄnzi, n tↄ́ ń n yã́ dↄawáguo wá kãsì. 9Mi n nidɛ gwãasĩna, tó gu dↄ̀, mi n kĩ́i wɛɛlɛ. Tó n yã́kpalɛkɛ̀ ń dṹniao, zĩ́lɛdeↄ ì yã́zɛde dada. 10Baa tó wà sùuukɛ̀ ń gbɛ̃vãio, ìli zɛ́ súsu sɛ́o. Vãi ì fɛlɛò dↄ̀ↄdeↄ bùsuu, ìli Dii zↄ̃ↄkɛ yãdao. 11Dii, n ↄ looańla, kási aali eo, to aa ãia pↄ́ ń vĩ ń n gbɛ̃́ↄ e, wí i ń kṹ. To tɛ́ pↄ́ ń dìlɛ ń ibɛɛↄnɛ kṹmá. 12Dii, ni wá gba aafia, yã́ pↄ́ wá kɛ̀ píi, ḿmɛ ń kɛ̀wɛ̃ɛ. 13Dii wá Lua, dii pãleↄ gbãablèwá, ń beeo ḿmɛ wi n tↄbↄ ado. 14Aa gàga aa ku lↄo, an gɛↄ lí vuo, asa n ĩadàmá n ń mìdɛ, ń tò an yã́ dↄ gbɛ̃egu lↄo. 15N wá bui kↄ̃̀, Dii, n wá bui kↄ̃̀, n nzĩa tↄbↄ̀, ń tò wá bùsu zↄ̃lɛↄ ↄtà píi. 16Aa n kĩ́i wɛ̀ɛlɛ ń yooyea guu, Dii, kɛ́ n ń toto, aa wabikɛ̀ma wɛ̃nannↄ. 17Lá nↄsindee pↄ́ kà nɛ'ia ì dɛ̃ɛka, ì wiilɛ wãwã guu, màa wá kú n aɛ yãa, Dii. 18Wa nↄsì wa dɛ̃ɛkà, ń beeo wa nɛ'ì ĩ́ana ũɛ. Wi e wà dṹnia bↄ̀o, wi nɛ́ↄ i aaↄ ku tↄↄlɛo. 19N gbɛ̃́ pↄ́ gàↄ vu, aaiↄ ku, gbɛ̃́ pↄ́ kú tɛ̃́ɛnauↄ bↄ gau, aai gulakɛ. N mↄ̀sɛ a pↄ́ fɛlɛ lán kↄↄ fíiwa, gɛ pↄ́ kú tↄↄlɛ guuↄ i bↄlɛ. 20Ma gbɛ̃́ↄ, à fɛlɛ gɛ̃ á kpɛ́u, í zɛtaálɛ à ulɛ gĩa yↄↄ e aà pↄkũma gɛ̃zɛa. 21Gwa! Dii bↄ̀ a kúkĩi, àlɛ mↄ́ dṹnia gbɛ̃́ↄ tàae wiinɛ́ ń musu. Tↄↄlɛ a gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛↄ ulɛ lↄo, a bↄ ń gbɛ̃́piↄ auo gupuauɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\