Isaia 27

1Gↄↄ bee Dii a ĩada kwãsawa, mlɛ̃̀ kↄ̃̀nikↄ̃ni bàwãadepi, ń a fɛ̃nda zↄ̃ↄ gbãa pãsĩo, i ísia kwãsapi dɛ. 2Gↄↄ bee á lɛsi vɛ̃ɛbu nɛ'ina yã́ musu. 3Ma Dii miↄ dↄ̃́a, miↄ íkawà gↄↄpii, miↄ dↄ̃́a fãanɛ ń gwãasĩnao, kɛ́ wasu ↄkãwào yã́iɛ. 4Ma pↄ lí paaàzio. Tó lɛaa ń lɛsikaoo bↄ̀lɛu yãa, dↄ̃ ma gɛ lɛlɛmá mà tɛsↄ̃má míↄ! 5Sema aa ma sí ń ulɛkĩi ũ, aai kɛmanↄ na, ao, aai kɛmanↄ na. 6Gↄↄewa Yakↄbu buiↄ zĩ́napɛlɛ, Isailiↄ bↄlↄbↄ, aai vukɛ, an libɛↄ i li dṹniaa. 7Dii ń gbɛ̃́ lá à bui pↄ́ ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃̀wae? Dii ń dɛdɛ lá à gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛdɛↄ dɛ̀dɛwae? 8Dii a yã́kpalɛkɛńnↄ, i ń yá ń gbaɛ. A bↄ ń a ĩ́an pãsĩo gukpɛ oi, i ń sɛ́lɛ. 9Bee a láka Yakↄbu buiↄ tàaeↄla. An duunakɛ̃ama gbɛn kɛ: Aa ń sa'okĩi gbɛↄ wíwi kɛ́lɛkɛlɛ, mɛ́ aali pↄ́ wa pɛ̀ tã́a ũↄ ń ń tulaletikatɛakĩiↄ zↄ̃zↄ̃ píi. 10Wɛ̃́lɛ bĩ́ide gↄ̃̀ bɛzĩ ũ adoa, a dɛ gu pↄ́ wà pãkpài ũ lán gbáa wáiwaiwa. Wekĩi zuↄ ì pↄbleu, aai wúlɛu, aai aliↄ suumpa. 11Tó a gↄ̃naↄ gàga, nↄɛↄ mↄ ɛ́'ɛ wa tɛ́kaò. Wɛ̃́lɛpideↄ nↄ̀sɛ vĩo, a yã́i tò an Kɛna a ń wɛ̃nagwao, Lua pↄ́ ń ikàsa a sùuukɛńnↄo. 12Gↄↄ bee Dii a a pↄ́wɛna gbɛ̃ za Uflata pↄ́ a í lí zↄ̃ɛoi e à gɛ pɛ Egipi zɛ́ swawa, i á Isailiↄ pɛɛlɛ dodo. 13Gↄↄ bee wa kã̀ae zↄ̃ↄ pɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ vũ̀aa Asili bùsuuↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lala'ò tà Egipi bùsuuↄ aai ɛa su kúlɛ Diiɛ Yelusalɛũ a gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\