Isaia 29

1Waiyoo Aliɛli! Aliɛli wɛ̃́lɛ pↄ́ Davidi zↄ̃̀lɛu! I dikpɛkɛ wɛ̃ ń wɛ̃o, álɛ gɛ́. 2Ń beeo má Aliɛli da taasiu. Wa búbuapɛ, wa búbuapɛ, Aliɛli i gↄ̃mɛɛ sa'okĩi kĩna ũ. 3Má koe'ↄpooi, mí ɛyↄ̃ liai, mí gbà lɛsĩ dai. 4Wa ↄnaalɛwá, á yã'oa i gↄ̃ dↄ tↄↄlɛu, á lↄↄ i gↄ̃ wíwia bùsuu. Á yã'oa aↄ bↄ tɛ̃́ɛnau lán gɛngbãgbãnawa, á kĩ́i aↄ dↄ bùsutiu kpã́ikpãi. 5Ń beeo á ibɛɛ dasipiↄ gↄ̃ lán luutɛ̃waɛ, gbɛ̃́ pãsĩpiↄ aaↄ dɛ lán ése ṹa pↄ́ ĩ́ana lɛ́ gɛ̃ò zɛ́awaɛ. Yã́pi a ń le kpóokpoo kã́ndoɛ. 6Ma Dii Zĩgↄ̃de má mↄ ĩadamá ń loupũnaao ń tↄↄlɛ lualuaao ń kↄ̃fĩ zↄ̃ↄo ń zàa'ĩanao ń zàao ń tɛ́lɛpiↄ pↄkaalɛnao. 7Bui dasi pↄ́ mↄ̀ lɛ́lɛi Aliɛliwaↄ gↄ̃ lán nana yã́wa, gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ a bĩ́i gbooi aa koezↄ̃iↄ gↄ̃ lán wɛ́pungu'ea yã́wa. 8Lá nↄandɛna ì nana'o à e álɛ pↄble, ↄ̃ ì vu ń nↄanao, lá imidɛna ì nana'o à e álɛ imi, ↄ̃ ì vu yɛ̃̀ɛɛsai kòlo gagaa, màa aↄ dɛ ń bui dasi pↄ́ lɛ́ mↄ́ Siↄna gbɛwa ń zĩopiↄ. 9Àↄ gɛ́ ń yãdiawáo, àↄ gɛ́ ń yã́ tↄ̃́awáo, à tó á vĩ̀akɛ àↄ gɛ́! Á kua bùubuu aↄ gɛ́, i kɛ vɛ̃ɛ mɛ́ lɛ́ á dɛo. Á tàlaatalaaboa aↄ gɛ́, i kɛ í gbãa yã́i no. 10Asa Dii kpasa'i zↄ̃ↄ dàálaɛ. Ãnabiↄ mɛ́ á wɛ́ ũ, ↄ̃ a tò wɛ́piↄ lɛ́ gu'e lↄo. Gu'enaↄ mɛ́ á mi ũ, ↄ̃ à pↄkùaɛ́. 11Ãnabikɛyãɛ bee dɛɛ́ yã́ pↄ́ kú taala nanaau ũ píi. Tó á kpà kyokɛnawa aà a kyokɛ, a mɛ á fↄ̃́o, asa a nanaaɛ. 12Tó á kpà kyodↄ̃nsaiwa aà a kyokɛ, a mɛ á kyó dↄ̃o. 13Ma Dii ma mɛ̀ bui bee ì sↄ̃mazi à ma kpɛla ń lɛ́oɛ, an sↄ̃ kuao. Aaì ma sísi gbɛ̃nazĩna yãdilɛaↄwaɛ. 14A yã́i má ɛa yãbↄnsaɛↄ kɛnɛ́, má ↄ̃nↄdeↄ ↄ̃nↄ midɛ, má wɛzɛ̃naↄ wɛzɛ̃ suumpa. 15Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì yã́ pↄ́ aalɛ yáↄ ulɛmɛɛ zã̀zã, aaì ń yã́ↄ kɛ gusiau aaì mɛ: Dé mɛ́ lɛ́ wá ei? Dé mɛ́ wá yã́ dↄ̃i? 16Yãfuangbanaↄ! Álɛ e oobona dɛ lán gĩwaɛ. Pↄ́ pↄ́ wa bò a o a bonaɛ i a booa? Oo a o a kùunaɛ a yãe dↄ̃oa? 17À gↄ̃̀ yↄↄ kɛ́ Libã a gↄ̃ bugbɛ ũ, mɛ́ bugbɛ a gↄ̃ likpɛ ũ. 18Gↄↄ bee swãdoↄ taalapi yãma, vĩ̀aↄ bↄ gusia níiniiu aa gu'e. 19Taasideↄ pↄ a ɛa kɛ na Diiwa, wɛ̃nadeↄ pↄnakɛ ń Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoao. 20Gbɛ̃́ pãsĩↄ gɛ̃lɛ, gbɛ̃́laanikɛnaↄ midɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ an mɛ wã̀ ń vãioↄ kaalɛ, 21gbɛ̃́ pↄ́ aaì yãdↄ gbɛ̃́wa, aaì baikpa yãnadeɛ yã́kpalɛkɛkĩi, aaì yãda yãesaidela ń ɛɛopiↄ. 22A yã́ mɛ́ tò Dii pↄ́ Ablahaũ bↄ̀ yã́ɛ bee ò Yakↄbu buiↄ musu: Wí a Yakↄbu buiↄ kũ lↄo, an gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i lↄo. 23Tó an buiↄ ma yãkɛa ń guu è, aaↄ dↄ̃ kɛ́ ma kua adoa. Aa ma dↄ̃ Yakↄbu Lua pↄ́ a kua adoa ũ, an mɛ i kukɛ ma Isailiↄ Lua aɛ. 24Gbɛ̃́ pↄ́ an nↄ̀sɛ lìaaↄ ↄ̃nↄkũ, yã́kũtɛ̃kanaↄ lɛdama ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\