Isaia 3

1Gwa! Dii Lua Zĩgↄ̃de a lípana pↄ́ Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ lɛ́ gbãa'ewà gá, a ń kũ̀sũa ń ń ío símá píi. 2A ń nɛgↄ̃naↄ ń ń zĩgↄ̃ↄ símáɛ ń ń dↄaanaↄ ń ń ãnabiↄ ń ń màsokɛnaↄ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ. 3A ń sosa badeↄ ń ń gbãadeↄ símáɛ ń ń lɛdamadeↄ ń ń ↄzĩkɛnaↄ ń ń wɛɛlɛkɛnɛde kàsaaↄ. 4A ɛ̀waasonaↄ kpánɛ́ kíaↄ ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ an yã́ ì gɛ́ ń kpɛo à su ń aɛoↄ mɛ́ aa dↄaanɛ́. 5Wa kↄ̃ bↄ́ↄ'i mi, gbɛ̃́ ń a gbɛ̃́o, gbɛ̃́ ń a gbɛ̃́deeo. Ɛ̀waaso a gbɛ̃zↄ̃ↄ lele, bɛɛɛsaide a zↄadↄ gawidewa. 6Gbɛ̃́ a a dãuna kũ a mae bɛ, i oɛ̀: Ń ula vĩ, kɛwɛ̃ɛ dↄaana ũ, kaaũaɛ bee kɛkɛa gↄ̃̀ n yã́ ũɛ. 7Zĩbeezĩ sa i pũna à mɛ: Ma gɛ̃nɛ no. Pↄblea ge pↄkasa ku ma bɛo, ńsu ma kpa gbɛ̃́ↄnɛ kía ũo. 8Yelusalɛũdeↄ lɛ́ fua, Yudaↄ lɛ́ kɛ kɛ́lɛkɛlɛ. An yã'oa ń ń yãkɛao bↄ̀ Dii kpɛ, aa lɛ'ɛ̀ Dii gawidewa. 9Wa ń tàae dↄ̃ ń wɛ́wa, aaì ń duunakɛ gupuau lán Sↄdↄũdeↄwaɛ, aali kpaguio. Waiyoo ampiↄ, aa kìsia ì ńzĩaɛ. 10À o gbɛ̃maaↄnɛ aaↄ ku aafia, asa aa ń yãkɛaↄ gbɛ'e. 11Waiyoo vãikɛnaↄ! Aa yã'e, asa pↄ́ pↄ́ aa tↄ̃̀ mɛ́ a bↄlɛnɛ́. 12Ɛ̀waasonaↄ lɛ́ ma gbɛ̃́ↄ wɛtã, nↄɛↄ mɛ́ lɛ́ kiblemá. Ma gbɛ̃́ↄ, á dↄaanaↄ mɛ́ lɛ́ á sãsã, aalɛ á da zɛ́ vãiwa. 13Dii mↄ̀ zↄ̃̀lɛ a gĩ́naa, à fɛ̀lɛ lɛ́ yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ. 14Dii lɛ́ yãda a gbɛ̃́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄaanaↄla à mɛ̀: Ámɛ a ↄmàlɛ ma vɛ̃ɛbuu, a taasideↄ pↄ́ↄ nàaa á kàlɛ á kpɛ́ↄu. 15Dé mɛ́ á gbá zɛ́ à ma gbɛ̃́ↄ wíwi à taasideↄ dɛ̃ↄnzↄ̃i? Ma Dii Zĩgↄ̃de, mámɛ málɛ á la. 16Dii mɛ̀, Siↄna nↄɛↄ yↄ̃̀ↄ vĩ, aaìↄ bɛbɛ wàↄ ń waa bↄbↄ ń aɛ, wàↄ wɛ́blaavu bilɛbilɛnɛ́, aaìↄ táa'o mɛtɛɛmɛtɛɛ ń zã̀ kↄ̃fĩdeↄ daa ń gbáwa. 17A yã́i Dii a to Siↄna nↄɛↄ mi bↄkeleka, a to an mi gbáa kɛ. 18Zĩbeezĩ Dii a ń nↄamblebↄↄ wolomá, zãdangbawaↄ ń falanaↄ ń ↄ̃nɛɛↄ 19ń swã́liↄ ń zãↄ ń sálanaↄ 20ń pↄ́kummusuↄ ń gã̀sĩgbɛↄ ń seↄ ń tulaleↄ ń ɛsɛbaↄ 21ń tãanaↄ ń tãana ní pↄ́ↄ 22ń zwãaↄ ń pↄlↄgãuↄ ń ula gbã̀aↄ ń kiopɛ̃naↄ 23ń díiↄ ń pↄ́lɛ lɛɛnaↄ ń tulu pↄ́ aaì diↄ ń gomusuↄ. 24An gĩ na gbɛu, gĩ ĩ́i mɛ́ a gↄ̃ dↄ, an se gbɛu, zↄ̀ ba mɛ́ aↄ dↄ ń pi. An mitãa gbɛu, migbaa mɛ́ a gↄ̃, an pↄkasaↄ gbɛu, zwã̀nkasa aaↄ yea, an maa gbɛu, mↄ̀ wãa seela mɛ́ aↄ ku. 25Wa á zã́ↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, wa á nɛgↄ̃naↄ dɛdɛ zĩ guuɛ. 26Siↄnadeↄ wɛ̃nakɛ aa ↄ́ↄlↄ, aa gↄ̃ kálɛa tↄↄlɛ ↄgii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\