Isaia 30

1Ma Dii ma mɛ̀: Waiyoo nɛ́ swã́gbãadeↄ! Aaì yã́ pↄ́ ma lɛ́ kú a guuoↄ yá, aaì kↄ̃ yãma ń gbɛ̃́ↄ, ma Nisĩnali dↄaanɛ́o, aaì duuna kã́fĩ duunaa. 2Aaì fɛlɛ gɛ́ Egipi, aali lɛzaao, aaì na Falaↄ̃ↄzi ń mìsina ũ, aaì mikpa Egipi uenai. 3Kási naa Falaↄ̃ↄzi a widawá, mikpaa Egipi uenai a á tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa. 4Baa kɛ́ á gbãadeↄ ku Zoã, mɛ́ á zĩnaↄ kà Anɛsi, 5wí a ń kṹ ḿpii bui àisaipi yã́i, aa dↄnlɛ ge kã́fĩa e weo, sema wí ń tↄ́ ĩ́io. 6Nɛgɛvɛ nↄ̀bↄↄ yã́. Wàlɛ guwaiwai pↄ́ yã'ĩa ń taasio vĩ baa vĩ, nↄ̀ↄmusu saↄ ń nↄ̀ↄmusu daↄ ń sↄ̀gbalaↄ ń mlɛ̃̀ pãsĩnaↄ di weɛ. Zàa'ĩnaↄ ń àizɛɛↄ sɛ́sɛa, yiongoↄ lɛ́ kↄ̃́ↄ ɛ́'ɛ ń ń pↄmaaↄ, aalɛ gɛ́ò bui àisaipiↄnɛ. 7Aalɛ gɛ́ò Egipi pↄ́ an dↄnlɛ gia lán lɛ́'ĩana gbawaɛ. A yã́i tò mi oɛ̀, Ílɛnↄbↄ zↄ̃ↄ pↄewonsai! 8Dii mɛ̀ mà gɛ́ yã́pi kɛ̃́nɛ́ láu ge pↄ́ pɛpɛɛnawa, iↄ dɛnɛ́ gↄↄ pↄ́ lɛ́ mↄ́pi seela ũ gↄↄpii. 9Buipiá lualɛwɛnaↄnɛ, nɛ́ sã́sãaↄnɛ, aaliↄ ye swã́sɛa Dii ikoyãizio. 10Aaì o gu'enaↄnɛ aasu gu'e aai a yã́ onɛ́ lↄo, aaì o ãnabiↄnɛ aasu yã́zɛde manɛ́ lↄo. Aaì mɛ: À yã́ nana owɛ̃ɛ, à ãnabikɛyã owɛ̃ɛ kpaanla. 11À kɛ̃́ zɛ́piwa, à pã yãmaaa, à Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa gáwɛ̃ɛ zɛ́u. A yã́ mɛ́ tò Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa yã́ɛ bee ò: 12Lá a gi yã́pi mai, a gbɛ̃́ↄ bↄ́ↄ'imia náaikɛ̀, mɛ́ a zɛ ń kↄ̃nio, 13a yã́ mɛ́ tò duunapi aↄ dɛɛ́ lán gĩ̀ lɛsĩ paaa kↄ̃́ↄdↄa pↄ́ a kwɛ́ kpóokpoo kã́ndowa. 14A wíwi kɛ́lɛkɛlɛ lán lo pↄ́ oobona gotↄ̃̀wàwa. Wa a kaso e a guu kɛ́ à ká tɛ́sibↄ ge idãbↄ ũo. 15Dii Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa yã́ɛ bee ò: Zↄ̃lɛa tɛɛɛ ń sↄ̃daadoũo mɛ́ a á bↄ, laaikpalɛa niɛniɛ mɛ́ á gbãa ũ, ↄ̃ i weio. 16A mɛ̀: Beewa no! Wá di sↄ̃́ kpɛ wà bàalɛɛ! Á yã́ bee yã́i á bàalɛi sĩana. A mɛ̀: Wá di sↄ̃ wãa kpɛ! Á yã́ bee yã́i á gbɛ̀sɛlɛnaↄ wãa. 17Tó á gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ ń gbɛ̃́ mɛ̀ndo wɛ́ pà, á tílɛɛ. Tó gbɛ̃ↄn sↄoɛ sa, á lɛ́kↄ̃wa píiɛ. Á gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ iↄ zɛ lán lí pↄ́ pɛ́lɛ gbɛ musuwa, lán dàlapoo pↄ́ kú sĩ̀sĩ musuwa. 18Kási Dii lɛ́ á dã́ à e maakɛɛ́, i fɛlɛ à á wɛ̃nagwa, asa Dii Lua ì yãkɛ a zɛ́waɛ. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ sↄ̃́a Diizi ũ. 19Á Siↄnadeↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ á kú Yelusalɛũↄ, á ↄ́ↄlↄ bau lↄo. Tó Dii á ↄↄlↄ mà, a gbɛ̃kɛkɛɛ́, tó à á wii mà, a wewá. 20Baa tó Dii taasi dàɛ́ á blɛ ũ, mɛ́ à á dá wɛ́tɛ̃au á imia ũ, á yãdanɛde aↄ ulɛaɛ́ lↄo, á wɛsiaàlɛ. 21Tó a pãalɛ ↄplaa oi ge zɛɛ oin nò, á swã́lɛ yã́wa á kpɛ à ma, wàlɛ mɛ: Zɛ́n kɛ, àↄ bɛu. 22I gbasa á tã́a pↄ́ wà ã́nusu lɛ̀wàↄ ń a pↄ́ pↄ́ wà vua lɛ̀wàↄ ↄ̃̀ↄkpa, í ↄzↄ̃i lán bↄlↄwa, í o pↄ́piↄnɛ: À gɛ́i! 23A á gba lou pↄ́ pↄ́ álɛ tↄ̃́ bua yã́i, tↄↄlɛ a blɛkɛɛ́ maamaa zìtiũ. Gↄↄ bee á pↄtuoↄ sɛ̃ ble dã́dãkɛkĩi yàasau. 24Zu ń zàa'ĩna pↄ́ aalɛ bua zĩ kɛↄ sɛ̃la búuna ń tàaa wisideo ble, wa kálɛnɛ́ ń pɛ́ɛluo ge saa. 25Gbɛ̃́ↄ dɛdɛa dasidasi gↄↄ, tó pↄ́ lɛsĩ pↄ́ wa bòↄ kwɛ̀, swa pↄ́ a í lí zↄ̃ɛo aↄ ku gbɛ̀sĩsĩↄ ń sĩ̀sĩ lɛsĩↄ musu píi. 26Tó Dii a gbɛ̃́ↄ gu'ĩaↄ kɛ̀kɛnɛ́, mɛ́ à ń gbãgbã ń ĩa pↄ́ a kpàńzio, mↄvua í aↄ gbãa lán ĩatɛ̃ gupuawa, ĩatɛ̃ gupua a kã́fĩ lɛɛ sopla lán gↄↄ sopla gupuawa. 27Dii bↄ̀ zã̀zã, àlɛ mↄ́ luabɛsianau, àlɛ pↄbↄ a níu, aà lɛ́baa lɛ́ lua ń kpɛ̃nɛo, aà lɛ́na dɛ tɛ́ pↄkaalɛna ũ. 28Aà lɛ́'ĩana dɛ lán swa paa í pↄ́ kà ń nↄɛ ísↄ̃wa. Àlɛ buiↄ bobo ń tɛ̃mɛo à ń bãdɛ, àlɛ ã̀asĩna kánɛ à ń sã́sã. 29Ápiↄ sↄ̃ áↄ lɛsi, lá álɛ dikpɛkɛ Diiɛ gwãasĩnawaɛ, á pↄ a kɛ na, lá álɛ Dii gbɛ̀sĩsĩ kṹ ń kulɛpɛao álɛ gɛ́ Isailiↄ gbɛsi kĩ́iwa. 30Dii a to gbɛ̃́ↄ a lↄↄ gawide ma, a to aa a ↄ pↄ́ looańla e. Àlɛ pila ń pↄkũma zↄ̃ↄo ń tɛ́lɛpiↄ pↄkaalɛnao ń lou kwɛao ń zàa'ĩanao ń lougbɛo. 31Dii lↄↄ a gili gɛ̃ Asiliↄgu, a ń wíwi ń a gopanao. 32A ń lɛ́ dodo ń go pↄ́ a dìlɛnɛ́o ń gã̀a ↄ́o ń mↄↄna ↄ́o sãnu. A zĩkańnↄ ↄzɛsai. 33À dↄ̀aa tɛkà à gɛ̃̀gɛ̃ an kía pↄ́ ũ, tɛ́pi kákĩi ɛ zã̀ a yàasa mɛ́ yàa mↄ̀wà. Ĩatɛ̃gbↄ̃ tɛ́sɛa a bↄ Dii lɛ́u a lɛ́'ĩana ũ, i kũwà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\