Isaia 31

1Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì gɛ́ dↄnlɛ wɛɛlɛi Egipi, aaì gbãa'e ń sↄ̃́ↄwa, aaì ń zĩkasↄ̃go dasiↄ náaikɛ ń ń sↄ̃de pↄ́ lɛ́ vĩoↄ. Aali wɛ́pɛ Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoawao, aali Dii kĩ́i wɛɛlɛo. 2Kási aàpi sↄ̃ a zĩka'ↄ̃nↄ vĩ, ì yã́yiamá, mɛ́ ìli lɛlilɛo. A fɛlɛ gbɛ̃vãiↄwa ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì dↄ vãikɛnapiↄlɛↄ. 3Egipiↄá Lua no, gbɛ̃nazĩnaↄnɛ! An sↄ̃́ↄá Lua Nisĩna no, pↄ́ audeↄnɛ! Tó Dii ↄ lòońla, an dↄnlɛdeↄ gɛ̃mbↄlɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ dↄńlɛↄ lɛ́lɛ, aa midɛ sãnu ḿpii. 4Dii yã́ɛ bee òmɛɛ à mɛ̀: Tó nↄ̀ↄmusu lɛ́ hɛ̃̀ɛkɛ a pↄbleawa, mɛ́ wà pↄdãnaↄ kã̀aaaàzi dasi, lá an wiidↄawà vĩa a aà kũo, mɛ́ an zↄa a aà kãdɛo, màa Dii Zĩgↄ̃de a pila zĩkai Siↄna gbɛwa ń a sĩ̀sĩↄnaↄ. 5Lá bã ìↄ gí ń a nɛ́ↄ, màa Dii a gí ń Yelusalɛũo. A giò, a aà suaba, a maaàla, a aà bↄ. 6Isailiↄ, à ɛa zɛ ń Lua pↄ́ a bↄ aà yã́u pãsĩpãsĩo sa. 7Asa gↄↄ bee á baade a gí tã́a pↄ́ a pì azĩaɛ ń ã́nusuo ń vuaozi. 8Wa Asiliↄ kwɛ́ ń fɛ̃ndao, i kɛ gbɛ̃nazĩna no. Fɛ̃nda pↄ́ dɛ gↄ̃ɛ pↄ́ ũo mɛ́ a ń dɛdɛ. Aa wí ń bao fɛ̃ndapi lɛ́zĩ, wi zↄzĩ da ń ɛ̀waasoↄnɛ. 9Vĩa a ń kía kṹ à gↄ̀ↄgↄↄbo, iwãa a ká ń dↄaanaↄ pↄa, aai ń dàlapoo to daa we. Dii mɛ́ yã́pi ò. Aà tɛ́ dↄ Siↄna, aà kĩna ku Yelusalɛũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\