Isaia 32

1Gwa! Kíae a kpalable ń yã́zɛdeo, aà ìwaↄ kible a zɛ́wa. 2An baade aↄ dɛ ulɛkĩi ũ zàa'ĩanaɛ, aↄ dɛ mikpakĩi ũ lou zã́, aↄ dɛ swa ide ũ gbáau, aↄ dɛ gbɛsi zↄ̃ↄ uede ũ gugiiu. 3Wɛbiibiinaↄ wɛ́ a kɛ̃ sa, swãkpanaↄ yãma. 4Nↄnwãadeↄ ↄ̃nↄkũ aa yã́ dↄ̃, bebedeↄ yã'o sa káukau iwesasai. 5Wa mɛ sↄũɛ bɛɛɛde lↄo, wa mɛ kↄ̃nideɛ gbɛ̃maa lↄo. 6Asa sↄũ ì yãfaasai o, aà làasoo ìↄ ku yãvãiwa. Ìli zĩkɛ Lua yã́wao, ì Dii seela bɛ̃̀ɛ kɛnɛ́. Ì nↄandɛnaↄ to gii, ì imidɛnaↄ to isai. 7Kↄ̃nide yãkɛaↄ vãi, ì vãi kpaaĩ ń taasideↄ à ń ↄ̃̀ↄkpa ń mↄafilio, i wɛ̃nadepiↄ yã́ málɛnɛ́. 8Bɛɛɛde ì yã́zɛde yá, yã́ bɛɛɛde ↄ̃ ì zɛò. 9Á nↄɛ namablenaↄ, à fɛlɛ swãdↄmazi, á nↄɛ pↄ́ á kú niɛniɛↄ, à ma yãma. 10Á nↄɛ pↄ́ á kú niɛniɛↄ á gↄ̃ ń bílio zii maa'i, asa vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃a aↄ kuo, ésekɛkɛa a kɛo. 11Á nↄɛ pↄ́ álɛ namableↄ, à lualua ń sↄ̃̀deedeeo. Á nↄɛ pↄ́ á kú niɛniɛↄ, à kpakpanaga. À á pↄ́ↄ wolowá píi, í zwã̀nkasaↄ dↄ á pi. 12À ázĩa gbɛ̃gbɛ̃, í búbuapɛ á bua maaↄ ń á vɛ̃ɛ nɛ'inaↄ yã́i. 13À ↄ́ↄlↄ ma gbɛ̃́ↄ bùsu yã́i, asa lɛaa ń lɛsikaoo bↄ̀lɛu. À ↄ́ↄlↄ á ua pↄnadeↄ ń á wɛ̃́lɛ naɛ beeo yã́i. 14Kibɛ a gↄ̃ da pã, wɛ̃́lɛ súude a gↄ̃ bɛzia ũ. A sĩ̀sĩ gudↄ̃akĩi aↄ da wáiwai gↄↄpii zàa'ĩnaↄ pↄnakɛkĩi ũɛ, pↄ́ↄ dã́dãkɛkĩi ũ, 15e Lua àↄ gɛ́ a Nisĩna pisiiwá bↄa za musu, gbáa i gbasa gↄ̃ gutaaede ũ, gutaaede sↄ̃ dào ũ. 16Yã́zɛde a kible gbáapiu, maakɛa aↄ ku gutaaedepiu. 17Yã́zɛdepi a aafia inɛ́, maakɛa gbɛ aↄ dɛ kua dↄdↄa ń sↄ̃daadoũo ũ gↄↄpii. 18Ma gbɛ̃́ↄ aaↄ ku ua aafiadeu, an bɛ aↄ niɛ, aa kã́mabou nama guu. 19Baa tó lougbɛ likpɛ ↄ̃̀ↄkpà, mɛ́ wà wɛ̃́lɛ dɛɛlɛmpà wa dàaĩ, 20áↄ dɛ pↄnadeↄ ũ, áↄ pↄtↄ̃tↄ̃ swa píi saɛ, á zuↄ ń á zàa'ĩnaↄ dɛ̀ɛpookĩi e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\