Isaia 33

1Waiyoo gbɛ̃'ↄ̃ↄkpana, n gbɛ̃́ pↄ́ wi n ↄ̃̀ↄkpa yãao! Waiyoo zĩbↄnkpɛde, n gbɛ̃́ pↄ́ wi bↄ n kpɛ yãao! Tó n gbɛ̃́ ↄ̃̀ↄkpà ń làa, wa n ↄ̃̀ↄkpa sↄ̃ɛ. Tó n bↄ gbɛ̃́ↄ kpɛ ń làa, wa bↄ n kpɛ sↄ̃ɛ. 2Dii, wá wɛ́ gwa, wálɛ sↄ̃́anzi. Ǹyↄ̃ dↄwálɛ lá gu lɛ́ dↄ, ní wá suaba wá taasikɛgↄↄ. 3Tó n kolokɛ̀kɛ, wì lɛ́kↄ̃waɛ tó n fɛlɛ, buiↄ ì fãaaɛ. 4Wa lɛ́lɛ ń pↄ́ↄwa lá kwaↄ ì lɛ́lɛ bua pↄ́ↄwawa, wa ń pↄ́ↄ símá lá kwasutɛ̃ↄ ì kɛnɛ́wa. 5Dii sáa kúo, asa a ku musu, a to yã́zɛde ń maakɛao li Siↄnaa. 6Dii aↄ dɛ ń zĩ́mpɛlɛ ũ gↄↄ bee, aafia ń ↄ̃nↄo ń dↄ̃ao aↄ diɛ. Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ ì mↄ́ ń àizɛɛpio. 7Gwa! Gↄ̃sa gbãaↄ wiidↄ gãaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ wà ń zĩ́ awakpaipiↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ wɛ̃nannↄ. 8Zɛdaↄ lɛ́ sɛ́ lↄo, gbɛ̃e lɛ́ gu baa vĩ lↄo, lɛdoũ ku lↄo, wàlɛ saka seelaↄu, wa kↄ̃ bɛɛɛ dↄ̃ lↄo. 9Bùsu lɛ́ wɛ̃nakɛ, à gↄ̃̀ zeesai, Libã gↄ̃̀ ń wío, à mùakũ̀. Salↄna guzulɛ gↄ̃̀ lán gbáawa, Basana ń Kaamɛlio gↄ̃̀ gii. 10Ma Dii ma mɛ̀ má fɛlɛ sa, má a gbãa ↄlↄnɛ́, mí tↄbↄ. 11A nↄsì sɛ̃pisa ũ, a nɛ'ì sɛ̃̀ giina ũ, ma pↄbↄa ma níu dɛ tɛ́ pↄ́ a kṹwá ũɛ. 12Gbɛ̃́piↄ tɛ́kũ aa gↄ̃ túfu ũ lán kàelɛ zↄ̃zↄ̃a pↄ́ wà tɛsↄ̃̀wàwa. 13Á gbɛ̃́ pↄ́ á kú zã̀zãↄ, à yã́ pↄ́ má kɛ̀ ma, á gbɛ̃́ pↄ́ á kú kãiↄ, àↄ ma gↄ̃sakɛ dↄ̃. 14Gili gɛ̃̀ Siↄna duunkɛnaↄgu, luayãdansaipiↄ lɛ́ kpakpanaga. Wá dé mɛ́ a fↄ̃ àↄ kú ń tɛ́ pↄkaalɛnaoi? Wá dé mɛ́ a fↄ̃ àↄ kú ń tɛ́ gasaipioi? 15Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa, mɛ́ ì yãmaa o, a za gbɛ̃ble'aigu, mɛ́ ì ↄbↄlɛ gbagusaɛ yã́u, ìli swã́sɛ gbɛ̃dɛyãio, mɛ́ ìliↄ ye à wɛsi vãilɛo. 16Ɔ̃mɛ aↄ ku aafia musu, aà ulɛkĩi aↄ gbãa gbɛ̀sↄↄu. Ali pↄblea e we, mɛ́ í a kɛ̃́sãwào. 17Ńyↄ̃ wɛsi kía kɛfɛnkɛlɛ, ńyↄ̃ bùsu e kãaa yàasa. 18Ńyↄ̃ làasookɛ gili pↄ́ kɛ̀ yãawa n sↄ̃ guu, ní mɛ: Naokɛna ku máɛ la? Ɔsina ku máɛ la? Gbɛ̃́ pↄ́ ì dↄ̃ nao ku máɛ la? 19Ńyↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aaì yã'o ń ↄopiↄ e lↄo, ńyↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ nili ń buiyã maopiↄ yã'o ma lↄo, bui zĩ̀lo pↄ́ ń ń yã́ gbadↄ̃opiↄ. 20Siↄna pↄ́ wì dikpɛkɛu gwa, wɛsi Yelusalɛũlɛ, a ku aafia zwã̀akpɛ pↄ́ wa sↄ̃òo ũ. Wa a lipɛlɛↄ wúlɛ bauo, mɛ́ a bae a kɛ̃o. 21Wekĩi Dii a a zↄ̃ↄkɛ ↄlↄwɛ̃ɛ, gu pↄ́ swadaↄ ń swa'ↄnaↄ diu. Gó'ilɛnaↄ táa'o ípiao, baa a zↄ̃ↄ a bua swapiↄwao. 22Asa Dii mɛ́ wá Dↄaana ũ, Dii mɛ́ wá Gbãade ũ, Dii mɛ́ wá Kía ũ, ↄ̃mɛ a wá suaba. 23N zwã̀akpɛ baↄ pòlo dɛ̀gɛdɛgɛ, n kↄ̃kũliↄ pɛ́lɛa gbãa lↄo, a zwãa dↄao. Bee gbɛa ↄ̃ wa zĩ̀ ài zↄ̃ↄ biilɛkↄ̃ɛ, baa ɛɛↄ pↄ́ sɛ́lɛ maamaa. 24Gbɛ̃́ pↄ́ kú wee a mɛ álɛ gyãkɛo, wɛ̃́lɛpideↄ duuna kɛ̃̀má.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\