Isaia 34

1Bui ń buio à sↄ̃ kãi à yãma, bùsu píi gbɛ̃́ↄ à swã́kpa, dṹnia ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ à yãma, tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ bↄ̀lɛwàↄ píi. 2Asa Dii pↄ pà bui píizi, à fɛ̃̀ ń ń zĩgↄ̃ↄ. A ń dɛdɛ, i ń míↄnzↄ̃. 3Wa gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛↄ kↄ́lɛ, gbɛ̀sĩsĩↄ ń au mi, an gɛↄ gĩdↄ. 4Saanaↄ yↄ musu píi, luabɛ a koo lán pɛwa, musupↄↄ wolo lán vɛ̃ɛlaↄwa, aa kwɛ lán kaadↄɛnlaↄwa. 5Dii fɛ̃nda gà ń auo musu. Gwa! Àlɛ su Ɛdↄũwa yã́kpalɛkɛi, àlɛ mↄ́ pilai gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ ń míↄnzↄ̃piↄwa. 6Dii fɛ̃nda tã̀ ń ble ń são auo, sãsa gòle nísi ìwà, asa Dii sa'oa vĩ Bↄzɛla, aà pↄ́ kòlokpakpaa dasi Ɛdↄũ. 7An zùsɛ̃lɛↄ ń ń zuswanaↄ kwɛ́ńnↄ sãnu ń ń gbãadeↄ píi, an bùsu i ga ń auo, nísi i i ń tↄↄlɛwa. 8Asa Dii tↄsimagↄↄɛ, aà ĩadama wɛ̃̀ɛ yã́sia ń Siↄnao yã́i. 9Ɛdↄũ swaↄ li kↄtaa ũ, a bùsuti a li ĩatɛ̃gbↄ̃ ũ, an bùsu i gↄ̃ lán kↄtaa tɛ́wa. 10Aↄ gaa vĩo fãanɛ ń gwãasĩnao, a súɛlɛ aↄ dↄ gↄↄpiiɛ. Wɛ̃ ń wɛ̃o aↄ da wáiwaiɛ, gbɛ̃e a a baa vĩ lↄo. 11Gáuↄ ń kpↄbↄ'ilɛnaↄ kɛ ń kúkĩi ũ, koohũhũnaↄ ń gbagbaaↄ sakpɛda we. Dii a guyↄ̃bↄ poowà, i gↄ̃ da pã, a gwa ń gĩsusugwabao, i gↄ̃ gii. 12Kía buiↄ ku wà ń kpá kpalau lↄo, an dↄaanaↄ gɛ̃lɛ míↄ. 13Kàelɛↄ ń lɛaaↄ kúlɛ ń kpɛ́ gbãaↄwa, lɛsikao ń gàagaao a da ń zɛgikĩiↄla. Aↄ dɛ gbɛ̃gbonaↄ tòo ũ, kooↄ bɛ ũ. 14Àwalɛwanaↄ ń maiↄ kpaaũ we, tã́aↄ fↄkpakpakↄ̃wa, babayↄ̃ɛↄ zↄ̃lɛkĩi eu, aaↄ kálɛu. 15Bãso a sakpɛda we à gbedau, a nɛpipi, i ń kãaa a zíɛ. Yãamusuↄ kↄ̃ nↄnↄaau, sa ìↄ tɛ a nai. 16À wɛɛlɛ Dii taala guu, à a kyokɛ, an kee a kɛ̃́são, a dae a kua a sawao, asa aà lɛ́ mɛ́ ò, aà Nisĩna mɛ́ a ń kãaa. 17Ɔ̃mɛ ń baa kpàmá, à ↄdↄ̀ ń baadeɛ a kúkĩiwa. A gↄ̃ ń pↄ́ ũ gↄↄpii, aaↄ ka a guu wɛ̃ ń wɛ̃o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\