Isaia 35

1Gbáa ń gugiio a pↄnakɛ, guwaiwai a yáalↄ, kpaa a bↄlɛu. 2A vukɛ ń pↄna zↄ̃ↄo, a gulakɛ. Libã gawi a gↄ̃ɛ̀, Kaamɛli ń Salↄnao maa a pisiwà, wi Dii wá Lua gawi ń a zↄ̃ↄkɛo e. 3À á gã̀sĩ pↄ́ gↄ̃̀ dↄáziↄ zu, à á gbá pↄ́ gↄ̃̀ tèeeↄ sɛ́. 4À o gbɛ̃́ pↄ́ an kã́ gàↄnɛ: À sↄ̃dilɛ, ásu to vĩa á kṹo. À gwa! Á Lua lɛ́ mↄ́ tↄsiiɛ́, àlɛ mↄ́ fĩaboinɛ́, i á suaba. 5Vĩ̀aↄ wɛ́ a kɛ̃́, swãdoↄ swã́ a wɛ̃, 6ɛɛↄ vĩvĩ lán banawa, lɛ́nanaalɛadeↄ gulakɛ, asa gbáa a pũna ń ío, gugii a li swa ũ. 7Tↄↄlɛ wãa a li íkalɛkĩi ũ, gugii a gↄ̃ nibↄna ũ. Gbɛ̃gbonaↄ kálɛkĩi a vↄ̃́ ń wáao ń swamↄeo bↄlɛ. 8Wa zɛda bↄ we, wa mɛ zɛ́piɛ zɛ́ pↄ́ a kua adoa. Gbã̀lɛnaↄ sɛo, sↄũ a bɛbɛ kpa a ãao, zɛ́pi aↄ dɛ a sɛnaↄ pↄ́ ũɛ ńtɛ̃ɛ. 9Nↄ̀ↄmusu aↄ ku weo, wàie a sↄ̃io, wa wɛsi wàilɛ weo. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń suabàↄ mɛ́ aaↄ bɛ we, 10gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń bópiↄ ɛa su, aa gɛ̃ Siↄna ń kúkuakɛao, pↄna láasai kú ń musu, pↄna ń yaalↄo gɛ̃ńzi, pↄsia ń wɛ̃nao gɛ̃zɛa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\