Isaia 36

1Kí Ezekia kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃o mɛ̀ndosaide guu Asiliↄ kí Sɛnakelibu mↄ̀ lɛ̀lɛ Yuda wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄwa, a sì píi. 2Ɔ̃ à a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ zĩ̀, à bↄ̀ Lakisi à gɛ̀ Yelusalɛũ kí Ezekia lè ń zĩgↄ̃ↄ dasidasi. À zɛ̀ íkalɛkĩi pↄ́ kú musu saɛ, pↄpinaↄ bua zɛ́u. 3Kibɛ ziia Ilikia nɛ́ Ɛliakiũ ń aà lakɛ̃na Sɛbenao ń aà kpàwakɛna Asafa nɛ́ Yoao bↄ̀ gɛ̀ aà kĩ́i. 4Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi ònɛ́: À gɛ o Ezekiaɛ, Asiliↄ kía zↄ̃ↄ mɛ́ lɛ́ aà la, bↄ́ àlɛ a náaikɛ màai? 5À mɛ̀ á zĩgbasɛlɛa dↄ̃ mɛ́ á gbãa. Yãpã giiɛ. Dé àlɛ a náaikɛ, ↄ̃ àlɛ bↄ aà yã́ kpɛi? 6Egipiↄ kía pↄ́ àlɛ a náaikɛ gwa. A dɛ lán feelipan wíwiawaɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gbãa'èwà, ì aà zↄ̃ a ↄuɛ. 7Tó á òmɛɛ Dii á Lua náai álɛ kɛ, aà gulɛsĩↄ ń aà gbagbakĩiↄ Ezekia gbòoo lò? A ò Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄnɛ píi aa mↄ kúlɛ gbagbakĩi aɛ Yelusalɛũ la. 8Aà lɛdoũkɛ ń ma dii Asiliↄ kíao, mí aà gba sↄ̃́ mɛ̀n ↄ̀aa kwi, tó a gbɛ̃́ vĩ aa diɛ̀ kpɛ. 9Lá àlɛ Egipi zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃deↄ náaikɛ, kpelewa a fↄ̃ zɛzↄ̃ baa ma dii zĩgↄ̃ gãli pↄ́ kɛ̃̀sãńziↄ doɛi? 10Àlɛ e ma dii mↄ̀ lɛ́lɛi guɛ beewa à a dúuzↄ̃ Dii lɛ́ sai yã̀? Dii mɛ́ òɛ̀ aà lɛ́lɛ bùsuɛ beewa, i a dúuzↄ̃. 11Ɔ̃ Ɛliakiũ ń Sɛbenao ń Yoao ò zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpiɛ: Yã'o wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ ń Sili yã́o, asa wi maɛ. Ńsu yã'owɛ̃ɛ ń Ɛbɛlu yã́o, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kú bĩ́iwaↄ mao. 12Gbɛ̃zↄ̃ↄpi wèmá à mɛ̀: Ma dii i ma zĩ mà yã́pi òɛ́ ń á diio átɛ̃ɛo, ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa bĩ́iwaↄnɛɛ lↄ, asa aa ńzĩa bĩ́ikpɛ pↄ́ aa kɛ̀ ble, aa ńzĩa osoo mi lááwaɛ. 13Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi fɛ̀lɛ pũ̀na ń Ɛbɛlu yã́o à mɛ̀: À Asiliↄ kía zↄ̃ↄ yãma! 14Kípi mɛ̀ ásu to Ezekia á sã́são, asa a fↄ̃ á bↄ a ↄzĩo. 15Ezekia mɛ̀ Dii a á bↄ, a á wɛ̃́lɛɛ bee kpa Asiliↄ kíawao. Ásu Ezekiapi yãma à Dii náaikɛ yã́pi musuo. 16Ásu Ezekia yãmao. Asiliↄ kía mɛ̀ à lɛdoũkɛanↄ, à mikpawa, á baade i azĩa vɛ̃ɛbɛ ń azĩa kaadↄɛmbɛo ble, i azĩa bia'i mi, 17e àↄ mↄ́ á sɛ́lɛi à táánↄ bùsu pãle pↄ́ dɛ lá á pↄ́wau. Pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛ nao pàlawà, pɛ̃ɛ ń vɛ̃ɛbuo diuɛ. 18Ezekia mɛ̀ Dii a á bↄ. Ásu weio, ásu to à á sã́são. Buipãleↄ tã́ae è gì Asiliↄ kíaɛ aà ń bùsu símáe? 19Amata ń Aapadaɛo tã́aↄ gɛ̀ máɛ? Sefavaiũ tã́aↄ gɛ̀ má ni? Samali tã́aↄ è gìɛ̀ ń ń wɛ̃́lɛoe? 20Bùsu beeↄ píi, an kpele tã́a mɛ́ fↄ̃̀ gìɛ̀ ń a bùsuoi? Kpelewa Dii a fↄ̃ giɛ̀ ń Yelusalɛũoi? 21Gbɛ̃́ↄ nílɛ kílikili, aai yãwewào, asa an kía ònɛ́ aasu yã́zãsiwàoɛ. 22Ɔ̃ kibɛ ziia Ilikia nɛ́ Ɛliakiũ ń aà lakɛ̃na Sɛbenao ń Asafa nɛ́ Yoa aà kpàwakɛnao ɛ̀a sù Ezekiapiwa ń ń pↄkasaↄ kɛ̃́kɛ̃a, aa zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ yã́ dàu aa sìuɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\