Isaia 38

1Bee gbɛa Ezekia gyãkɛ̀ à kà gaa, ↄ̃ ãnabi Isaia Amↄzu nɛ́ gɛ̀ aà lè, a òɛ̀: Dii mɛ̀ lɛdilɛ n gbɛ̃́ↄnɛ, asa ńlɛ mↄ́ gaiɛ, ńyↄ̃ fɛlɛ lↄo. 2Ɔ̃ Ezekia aɛdↄ̀ gĩwa, à wabikɛ̀ Diiwa 3à mɛ̀: Dii, n yã́ na! Lá má n yã́ kũa ń náaio, mɛ́ ma yã́ pↄ́ ń yei kɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo, to à dↄngu. Ɔ̃ à wɛ̃na ↄ́ↄlↄ̀. 4Ɔ̃ Dii yã'ò Isaiaɛ à mɛ̀: 5Gɛ ǹ o Ezekiaɛ, ma Dii aà dezi Davidi Lua ma mɛ̀, ma aà wabikɛa mà ma aà wɛ́'i è, ma aà gↄↄ kã̀fĩɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃o. 6Má aà si Asiliↄ kíawa ń wɛ̃́lɛɛ beeo, má gí ń wɛ̃́lɛpioɛ. (21) Isaia mɛ̀ wà kaadↄɛmbɛ lↄ wà dↄↄ aà sã́nɛwa, i gbã́gbã. (22) Ɔ̃ Ezekia mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ aↄ dɛ ma ɛa gɛa Dii kpɛ́u seela ũi? Isaia wèwà à mɛ̀: 7Seela pↄ́ Dii a kɛnɛ lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀nɛ yã́ musun kɛ: 8Uena pↄ́ ĩatɛ̃ lɛ́ suò Aaza gbápɛpɛkĩiↄ gwa. A to uena pↄ́ lɛ́ pilawà ɛa dɛdɛwà mɛ̀n kwi. Ɔ̃ ĩatɛ̃ ɛ̀a dɛ̀dɛ gbápɛkĩi mɛ̀n kwi pↄ́ à pìlawà yãawa. 9Lɛ pↄ́ Yudaↄ kí Ezekia dà a gbã́gbãa ń a gyão gbɛan kɛ: 10Ma mɛ̀, gↄↄ pↄ́ ma ka kã́maboa ↄ̃ ma kãikũ̀ ń ɛlɛoa? Lua a ma wɛ̃̀ kĩnina pↄ́ gↄ̃̀mɛɛ sia yã̀? 11Ɔ̃ ma mɛ̀ má Dii e dṹniau lↄo, má wɛsi gbɛ̃nazĩnalɛ lↄo, máↄ kú ń gbɛ̃́ pↄ́ kú tↄↄlɛↄ lↄo. 12Lua lɛ́ ma bↄ sↄu, àlɛ sↄpi sia, lá dã́dãkɛna ì a kpɛ́ wolowa. Àlɛ ma wɛ̃ni bãmba, lá zwã̀atãna ì pↄ́lɛ bↄ àsauwa. Fãanɛ ń gwãasĩnao àlɛ ma midɛɛ. 13Ma a nↄ̀sɛ suumpà e gu gɛ̀ dↄ̀ò, ń beeo à ma wá wì lán nↄ̀ↄmusu wáwiawa. Fãanɛ ń gwãasĩnao àlɛ ma midɛɛ. 14Ma wiitɛ̃na lɛ̀ lán luakibãnawa, ma ↄ́ↄlↄ̀ lán felentuukɛnawa. Ma wɛ́ dↄnzi musu e ma wɛ́ wò, málɛ taasikɛ, Dii, zɛmanↄ. 15Má o kpelewaɛ? Bↄ́ yã́ má fↄ̃ oɛ̀, kɛ́ ↄ̃mɛ mↄ̀ò nↄↄ! Máↄ bɛ busɛbusɛ e ma wɛ̃ni lɛ́uɛ ma pↄsia yã́i. 16Dii, ni to wàↄ ku, ma nisĩna aↄ aafia n yã́i, ńyↄ̃ ma gbã́gbã, míↄ ku. 17Ma kã́fĩa yã́i pↄsia bee ma lei, ń tò ma gↄ̃sↄ̃ kũ̀ n yeamazi yã́i, n ma duuna zù n kpɛ píi. 18Asa wìli n sáaukpa miauo, gɛↄ lí n táasilɛo, gbɛ̃́ pↄ́ sì ɛuↄ lí wɛdↄ n náaiio. 19Gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ mɛ́ ì n sáaukpa, lá málɛ kɛ gbãɛwa, maeↄ ì n náai galikɛ ń nɛ́ↄnɛ. 20Dii a ma suaba, wí ↄkɛ Dii táasilɛbↄwa aà kpɛ́u e wá wɛ̃ni lɛ́u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\