Isaia 39

1Gↄↄ bee Baladã nɛ́ Mɛlodaki Baladã, Babɛli kía lá kpã̀sã Ezekiaɛ ń gbaↄ, kɛ́ à aà gyãkɛ gbã́gbãa bao mà yã́i. 2Ezekia gbãakpà zĩnapiↄzi, à gɛ̀ńnↄ a làasiu, à a ã́nusuↄ ń vuaↄ ń pↄ́ gĩnanaↄ ń nísi maao ↄ̀lↄnɛ́. À gɛ̀ńnↄ a zĩkabↄkalɛkpɛu lↄ, à a àizɛɛↄ ↄ̀lↄnɛ́ míↄmiↄ. Pↄe ku aà bɛ ge aà bùsuu kɛ à gì ↄlↄinɛ́o. 3Ɔ̃ ãnabi Isaia gɛ̀ aà lè à aà là à mɛ̀: Kpelewa gbɛ̃́piↄ ònɛi? Za má aa bↄ̀u aa mↄ̀ n kĩ́ii? Ezekia wèwà à mɛ̀: An bↄkĩi zã̀, Babɛli aa bↄ̀u. 4Ɔ̃ Isaia aà là à mɛ̀: Bↄ́ aa è n bɛi? A wèwà à mɛ̀: Aa ma bɛ pↄ́pii èɛ. Ma àizɛɛe ku kɛ́ ma gi ↄ̀lↄinɛ́o. 5Ɔ̃ Isaia òɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii Zĩgↄ̃de ò ma. 6Gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ wa n bɛ pↄ́pii ń àizɛɛ pↄ́ n deziↄ tònɛ ń kũa e gbãↄ sɛ́lɛ táò Babɛli. Dii mɛ̀ a kee a gↄ̃o. 7Wa nɛ́ pↄ́ ńyↄ̃ ń ieↄ sɛ́lɛ táńnↄ, aai gↄ̃ Babɛli kibɛ zĩkɛnaↄ ũ. 8Ezekia òɛ̀: Dii yã́ pↄ́ ń òmɛɛ maa. Asa a dìlɛ áↄ aafia niɛ guu e a wɛ̃ni lɛ́uɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\