Isaia 4

1Zĩbeezĩ nↄɛ gbɛ̃ↄn soplaↄ gↄ̃ɛ mɛ̀ndo sikↄ̃wa aa mɛ: Wáↄ wázĩa gwa, wíↄ pↄkasa kɛ wázĩaɛ. Wibↄwɛ̃ɛ, n tↄ́ iↄ kuwá. 2Zĩbeezĩ Dii a to Isailiↄ vlãpa, aↄ maa mɛ́ aↄ gawi vĩ. An bùsu pↄ́ↄ aↄ zↄ̃ↄ, a Isaili kↄ̃naↄ ka bɛɛɛ ń gawiowa. 3Gbɛ̃́ pↄ́ aa gↄ̃ Siↄnaↄ, gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ ku Yelusalɛũpiↄ, waↄ o gbɛ̃́ pↄ́ wà ń tↄ́ kɛ̃̀ wɛ̃ni taalaupiↄnɛ Lua gbɛ̃́ↄ. 4Dii a Siↄna nↄɛↄ ã́ma wolomá, a gbɛ̃dɛ'au wolo Yelusalɛũdepiↄwa. Tó à yã́kpalɛkɛ̀ńnↄ ń tɛ́o màa, 5a tɛlu kúlɛ Siↄna gbɛ̀sĩsĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄwa píi fãanɛ, i tɛ́lɛpiↄ gupua kúlɛwà gwãasĩna, asa Dii gawi mɛ́ a kúlɛwà píi. 6Aↄ dɛ mikpakĩi ũ fãanɛ, kɛ́ à uena dańla ĩatɛ̃ gbãa yã́i. Aↄ dɛ yekĩi ũ lↄ, kɛ́ wà e ulɛu zàa'ĩana ń louoɛ yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\