Isaia 40

1Á Lua mɛ̀: À ma gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ níninɛ́, à ń nↄ̀sɛ níninɛ́. 2À yã́ nana o Yelusalɛũdeↄnɛ, à onɛ́ an zↄzĩ làa, an tàae wì ń musu kↄ̀, aa ń duuna fĩabò Diiɛ lɛɛ pla. 3Kpàwakɛna lↄↄ ma dↄ, àlɛ mɛ: À zɛ́ kɛkɛ Diiɛ gbáau, à zɛda poo wá Luaɛ sɛ̃u. 4Guzulɛ píi a tata, gbɛ̀ lɛsĩↄ ń sĩ̀sĩↄ daaĩ píi, gutoũtoũↄ kpaaĩ, gusĩsĩdeↄ gↄ̃ gusalalaↄ ũ. 5Dii gawi a bↄ, gbɛ̃́pii a wɛsiɛ sãnusãnu. Dii lɛ́ mɛ́ ò. 6Ma lↄↄ mà dↄ à mɛ̀: Kpàwakɛ! Ma mɛ̀: Mà kpàwakɛ mà o kpelewai? À mɛ̀: Gbɛ̃nazĩna píi dɛ lán sɛ̃waɛ, an kɛfɛnkɛ dɛ lán sɛ̃vuwaɛ. 7Sɛ̃ ì gaga, a vú ì kwɛ́, kɛ́ Dii ì ĩ́anapɛwà yã́i. Gbɛ̃nazĩnaↄ dɛ lán sɛ̃wa sĩanaɛ. 8Sɛ̃ ì gaga, a vú ì kwɛ́, wá Lua sↄ̃, aà yã́ ìↄ ku gↄↄpiiɛ. 9Siↄna baonakpana, dɛdɛ gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩwa, lɛda ía. Yelusalɛũ baonakpana, yã'o gbã́ugbãu vĩasai, o Yuda wɛ̃́lɛdeↄnɛ: Á Lua kɛ! 10À gwa! Dii Lua lɛ́ mↄ́ ń ikoo, àlɛ mↄ́ kiblei ń gã̀sa gbãao. À gwa! A a asea kũa, a a zĩ ài kpán'aɛkɛ. 11Ì a pↄ́ↄ dã lán sãdãnawa, ì a sãnɛↄ sↄlↄ a ↄu, ì ń kpá a kùɛ, ì a nɛadeↄ tàlakpa. 12Dé mɛ́ ísia í yↄ̃̀ a ↄ guui? Dé mɛ́ luabɛ yↄ̃̀ ń ↄtãoi? Dé mɛ́ dṹnia bùsuti kà zaau píii? Dé mɛ́ gbɛ̀sĩsĩↄ dì kiloowai? Dé mɛ́ sĩ̀sĩↄ gbia yↄ̃̀i? 13Dé mɛ́ Dii làasoo dↄ̃i? Dé mɛ́ yãdàɛ̀ à lɛdàwài? 14Dé Dii yãkpàlɛ aà gɛ̃zĩ aà lɛdawai? Dé mɛ́ aà dà zɛ́ súsuwai? Dé mɛ́ dↄ̃a kã̀fĩɛ̀i? Dé mɛ́ ↄ̃nↄ dàɛ̀i? 15Bui píi dɛɛ̀ lán itona pↄ́ tↄ̃̀ soo guuwaɛ, lán luutɛ̃ pↄ́ kpá kiloowawa, ísia gũgũnaↄ gbia dɛɛ̀ lán gbɛ́tiwaɛ. 16Libã likpɛ i ka Dii gbagbayaa ũo, a nↄ̀bↄↄ i ka wà sa'oowào. 17Bui píi dɛɛ̀ yãfũnnↄɛ, àlɛ ń gwa fooonnↄɛ, aa dɛɛ̀ pↄe ũo. 18Dé á Lua lɛɛũòi? Bↄ́ á mɛ a muaaòi? 19Tã́a sↄ̃, ↄzĩkɛna mɛ́ ì pí, ↄ̃ sia ì vua í lɛ́wà, ì ã́nusu yàbaa kɛ daɛ̀. 20Gbɛ̃́ pↄ́ a ↄ lɛ́ a kpɛ leo ì lí pↄ́ lí vlão sɛ́, ↄ̃ ì li'ãn gↄ̃ide wɛɛlɛ aà tã́a pɛ́lɛɛ, kɛ́ asu lɛ́lɛo. 21Á dↄ̃o lé? I mao lé? Wi oɛ́ za asĩnizĩo lé? I dṹniakalɛgↄↄ yãmao lé? 22A zↄ̃lɛa bàlumaa dṹnia musu, a gbɛ̃́ↄ dɛɛ̀ lán kwaↄwaɛ. Ì musu poo lán zwã̀akpɛwa a bɛ ũ. 23Ì to kpalablenaↄ gↄ̃ fooonnↄ, ì dṹnia dↄaanaↄ sↄaa aa gↄ̃ kpɛɛ. 24Wà ń dílɛn lò, wà ń kpán lò, an zĩ́na gɛ̃̀ tíun lò, tó à ĩ́anapɛ̀má, aaì giigagaɛ, zàa i ń sɛ́ lán sɛ̃̀ keleↄwa. 25Lua pↄ́ a kua adoa mɛ̀: Dé á ma lɛɛũòi? Dé álɛ e wá sáai? 26À wɛ́sɛ musu gwa. Dé mɛ́ pↄ beeↄ kɛ̀i? Dé mɛ́ ì to aa bilɛ ń dasilɛu à ń baade sísi a tↄ́wai? Aà iko zↄ̃ↄ ń aà gbãa pãsĩo mɛ́ tò a keeli kɛ̃́são. 27Yakↄbu buiↄ, bↄ́yãi i mɛ Dii á zɛ́ dↄ̃o ni? Isailiↄ, àkɛa álɛ o á Lua á yã́ fãn vĩo ni? 28Á dↄ̃o lé? I mao lé? Dii mɛ́ Lua bɛ̃́ɛ ũ, dṹnialɛdana ũ. Ìli kpasao, ìli fuo, mɛ́ wa fↄ̃ aà ↄ̃nↄ lɛ́ dↄ̃o. 29Ì gbãa kã́fĩ gbɛ̃́ pↄ́ kpàsaↄnɛ, ì gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ dↄ̀lↄlↄↄ gba yɛ̃̀ɛɛ. 30Ɛ̀waasoↄ ì kpasa aa fu, gbɛ̃́ gbãaↄ ì gɛ̃mbↄlɛ aa lɛ́lɛ, 31gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄ Diiziↄ sↄ̃, an gbãa ìↄ dɛdɛɛ. Aa fɛlɛ ń gbãao lán kúuwa, aa bàalɛ aa kpasao, aa táa'o aa fuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\