Isaia 41

1Ísiabaadeↄ, à kɛ ma aɛ kílikili, bui píi, à tó á gbãa àↄ kã́fĩ. À sↄ̃mazi à yã'o, wà kↄ̃ kãaa wà yã́gↄ̃gↄ̃. 2Dé mɛ́ gukpɛ gbɛ̃́pi vù iu, gu pↄ́ ì gɛ́u píi ì zĩblei? Dé mɛ́ ì buiↄ naɛ̀ a ↄzĩ, ì to aàↄ gbãable ń kíaↄwai? Ì ń kɛ kɛ́lɛkɛlɛ ń a fɛ̃ndao, ì ń fãaa ń a kaↄ lán ĩ́ana sɛ̃pisa sɛ́lɛawa. 3Ì ń yá ń kpá, ì aɛkau aafia ń zɛ́ pↄ́ aà kɛ̀sɛ i pɛ́lɛu yãaoo. 4Dé mɛ́ bee kɛ̀i? Dé mɛ́ mↄ̀òi? Dé mɛ́ tò buiↄ ìↄ tɛtɛ kↄ̃ kpɛ za asĩnizĩi? Ma Dii, mámɛ má Dↄaana ń Gↄ̃zãnao ũ. 5Ísiabaadeↄ è, vĩa ń kṹ, aalɛ sↄ̃i, tↄↄlɛlɛdeↄ lɛ́ mↄ́ ń lualuao. 6Aalɛ dↄkↄ̃lɛ, baade lɛ́ o a gbɛ̃́ɛ aà zɛ gbãa. 7An sia ì mↄ̀kasana gba sↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ gaɛ ń masanao ì o gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄlɛ éewaɛ: N tã́a pɛɛpɛɛapi kɛ̀ maa, ↄ̃ aaì pá ń kusao gíũgiũ, kɛ́ asu lɛ́lɛo yã́i. 8Ápiↄ sↄ̃ Isaili ma zↄ̀blenaↄ, á Yakↄbu bui pↄ́ ma á sɛ́ↄ, ápiↄ ma gbɛ̃na Ablahaũ buiↄ, 9ma á naaa za tↄↄlɛ lɛ́wa, ma á sisi za dṹnia gola síiↄ̃wa, má òɛ́ ma zↄ̀blenaↄn á ũ, ma á sɛ́ mɛ́ mi á vũaao. 10Ásu to vĩa á kṹo, asa má kúánↄ, ásu bílikɛo, asa á Luan ma ũ. Má á gba gbãa, ao, má dↄálɛ, ao, má á kṹ ń ma ↄplaa zĩ̀blenao. 11Wí a gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̃̀áziↄ kṹ, á ibɛɛpiↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i, aa gↄ̃ pↄe ũo, aa midɛ. 12Á á wɛ̀lɛpiↄ wɛɛlɛ kuamá, gbɛ̃́ pↄ́ zĩkàánↄpiↄ gↄ̃ fooonnↄ. 13Asa mámɛmaa Dii á Lua, ma á kṹ á ↄplaawa má òɛ́, ásu to vĩa á kṹo, má dↄálɛ. 14Á Yakↄbu bui kↄ̀ↄtɛ̃ↄ, ásu to vĩa á kṹo, á Isaili pↄ́ gbɛ̃e lɛ́ á gwaoↄ, má dↄálɛ. Ma Dii Isailiↄ Lua pↄ́ ma kua adoa, mapi á Bona mámɛ má ò. 15Gwa! Má á kɛ gbáalakɛbↄ dafu swaa sↄ̃́nɛde ũ, á gbɛ̀sĩsĩↄ gbáala kɛ à ń tibo, á sĩ̀sĩↄ dɛ̃ↄnzↄ̃ à ń kɛ búlɛbulɛ. 16Á ń fã́, ĩ́ana i ń sɛ́lɛ, zàa'ĩana i ń fã́kↄ̃wa. Á Isailiↄ, á pↄ a kɛ Diiwa na, á ĩ́anadã ń á Lua pↄ́ a kua adoao. 17Á taasideↄ ń á wɛ̃nadeↄ aa kpálɛkɛ íi aa kuawa, an kòlo a gaga ń imio. Ma Dii má wemá, ma Isailiↄ Lua má pãkpańzio. 18Má nibↄnaↄ bↄ sĩ̀sĩ wáiwaiↄ musu, má tó swa'iↄ bàalɛ guzulɛↄ guu, má gbáa lilɛ dã̀na ũ, tↄↄlɛ gii i gↄ̃ gu ide ũ. 19Má sɛdɛ líↄ ba gbáau ń lɛpusialiↄ ń gbɛ́liↄ ń kuliↄ, má pɛ̃liↄ pɛ gugiiu ń kpɛ̃liↄ ń sɛ̃́liↄ, 20kɛ́ gbɛ̃́pii e, aai a wàaipa, aai làasookɛwà aa dↄ̃ kɛ́ ma ↄ mɛ́ kɛ̀, ma Isailiↄ Lua pↄ́ ma kua adoa, mámɛ ma mↄò. 21Ma Dii ma mɛ̀, à su ń á yã́o! Ma Yakↄbu buiↄ Kía ma mɛ̀, à á pↄ́ o wà ma! 22À mↄ́ ń á tã́aↄ, aa yã́ pↄ́ a mↄ o. Aa yã́ pↄ́ kɛ̀ za ziↄ o, wà làasookɛwà, wíↄ a midɛa dↄ̃. Aa yã́ pↄ́ a mↄ zia o wà ma, 23aa yã́ pↄ́ a kɛ gbɛzã o, wí ń dↄ̃ diiↄ ũ sĩana! Aa yãe kɛ, a maa ge a vãi, kɛ́ vĩa e wá kṹ, wí kↄ̃ gwagwa. 24Gwa! Pↄ́ giaↄn ń ũ, pã sã̀ↄ ń yãkɛaↄwa. Má ye gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ńnↄ gĩyãio. 25Ma gugbãntoo gbɛ̃e vù iu, àlɛ mↄ́, ma aà sìsi za ĩatɛ̃ bilɛawa. Ì ↄ̃zↄ̃ gbãadeↄwa lán bɛ̀lɛbↄawa, lán oobona gĩtotoawa. 26Dé mɛ́ yã́pi ò za asĩnizĩ wà e wàↄ dↄ̃i? Dé mɛ́ ò za káau kɛ́ wà e o sĩanaɛi? Á gbɛ̃e i a yã́ oo, wi yãe mawáo, á gbɛ̃e i dↄaa kã̀nɛ́ ń swã́wao. 27Ma dↄaa ò Siↄnadeↄnɛ, ma baonakpana zĩ̀ Yelusalɛũdeↄwa ma mɛ̀: À gwa, aalɛ mↄ́! 28Ma wɛpã̀ tã́apiↄla, mi ń kee e a fↄ̃ lɛdaao. Kɛ́ ma yãgbɛ̀amá, an kee i yã́zãsiao. 29Gwa! Ampii pↄ́ giaↄnɛ, pã sã̀ↄ ń yãkɛawa. Pↄ́ pↄ́ wa pìpiↄá ĩ́an giiↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\