Isaia 42

1Ma zↄ̀blena pↄ́ má kũ̀ ↄplaplan kɛ. Ma aà sɛ̀, ma pↄ kɛ̀wà na. Má a Nisĩna pisiwà, i mↄ buiↄnɛ ń yã́zɛdeo. 2A wiilɛo, a palamáo, gbɛ̃e a aà zↄa ma dↄ gãaɛo. 3A fee ɛkpaazɛua ɛ́o, a filia yɛ̃ɛɛna dɛo, a mↄ́ ń yã́zɛdeo sĩana. 4A busao, aà kúsu a kwɛo, a to yã́zɛde zɛdↄ dṹniau, ísiabaadeↄ wɛ́ aↄ dↄ aà yãdanɛi. 5Ma Dii Lua, ma musu kɛ̀ ma ↄlìu, ma tↄↄlɛ kàlɛ ń pↄ́ pↄ́ bↄ̀lɛwàↄ, ma lɛ́'ĩana kpà gbɛ̃́ pↄ́ kuwàↄwa, ma gbɛ̃́ pↄ́ bɛwàↄ gbà wɛ̃ni ma mɛ̀: 6Ma Dii ma n sisi yã́zɛde yã́iɛ. Má n kũa n ↄwa, mí n dↄ̃́a. Má n kɛ ma bàakuańnↄ mi ũ, mí n dilɛ buiↄnɛ gupua ũ, 7kɛ ǹ vĩ̀aↄ wɛ́ wɛ̃nɛ́, ní dakpɛunaↄ bↄ kpɛ́u, gusia gbɛ̃́ↄ sↄ̃ ń gusↄↄkɛu. 8Mámɛmaa Dii, ma tↄ́n we! Má we wà ma bɛɛɛ kpa dii pãlewao, má we wà ma táasilɛ tã́aeɛo. 9Gwa! Yã́ pↄ́ ma dↄaa má ò kɛ̀, yã́ dafu málɛ o sa, málɛ a baokpaɛ́ e àↄ gɛ́ bↄi. 10À lɛ̀ dafu sí Diiɛ, à aà táasilɛ e tↄↄlɛ lɛ́wa, á gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ bɛ ísiaaↄ ń pↄ́ pↄ́ kú ísia guuↄ, ísia gũgũnaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ píi. 11Gbáa ń a wɛ̃́lɛdeↄ koo pũna, Kedaa bòodeↄ vĩ waↄ kɛ̃aa, Sela gbɛ̀'ɛdeↄ gulakɛ, aa pↄna wii lɛ gbɛ̀sĩsĩ musu. 12Aa Dii tↄbↄ, wi aà táasilɛ ísia baa. 13Dii a bↄ ń nɛgↄ̃nkɛo, aà mɛ a fɛlɛ lán zĩgↄ̃ ì kɛwa, a naɛmá ń wii gbãao, a gↄ̃sakɛ mↄ a ibɛɛↄnɛ. 14Má nílɛ à gɛ̃̀gɛ̃, ma lɛ́ kpaaũa, ma azĩa kũ̀, ↄ̃ ma wii dↄ sa, málɛ we fòofoo, málɛ wea gbãa kɛ lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ'iwa. 15Má gbɛ̀sĩsĩↄ ń sĩ̀sĩↄnaↄ ↄ̃̀ↄkpa, má tó pↄ́ pↄ́ bↄ̀lɛmáↄ giigaga, má swaↄ li gugii ũ, má nibↄnaↄ wɛna. 16Má dↄaa vĩ̀aↄnɛ zɛ́ guu, má zɛ́wɛwɛna pↄ́ aa dↄ̃ yãaoↄ sɛ́ńnↄ, má gusia linɛ́ gupua ũ ń aɛ, má gutoũtoũↄ daaĩnɛ́ sàlala. Má yã́ beeↄ kɛ, má pãkpańzio. 17Gbɛ̃́ pↄ́ aa pↄ́ ãaↄ náai vĩ, aaì o pↄ́ kásaaↄ mɛ́ ń diiↄ ũↄ sↄ̃, aa kpɛkpa, wí a ń kṹ maamaa. 18Swãdoↄ, à swã́kpa, í yãma! Vĩ̀aↄ, à wɛzu, í gu'e! 19Deↄ mɛ́ vĩ̀aↄ ũi, mɛ́ i kɛ ma zↄ̀blenaↄ bàasio? Deↄ mɛ́ swãdoↄ ũ lán ma ìwa pↄ́ ma ń zĩ́ↄwai? Deↄ mɛ́ vĩ̀aↄ ũ lán gbɛ̃́ pↄ́ namanↄpiↄwai? Deↄ mɛ́ swãdoↄ ũ lán Dii zↄ̀blenaↄwai? 20A yã́ↄ è dasi, kási á kũao, á swã́ wɛ̃a, kási ili yãe mao. 21À kà Diigu à zↄ̃ↄkɛ ń gawio pìsi a ikoyãwa a yã́zɛde yã́i. 22Ãma wà gbɛ̃́piↄ pↄ́ↄ sìmá, wà ń naaa zĩ̀zↄↄ ũ, wà ń tata ɛuɛ, ge wà ń ká kpɛ́u ḿpii. Aa gↄ̃̀ zĩ̀zↄↄ ũɛ, gbɛ̃e ku à ń bↄo. Aa gↄ̃̀ zĩ̀ ài ũɛ, gbɛ̃e ku à mɛ wà ń gbaɛo. 23Á guu dé mɛ́ a swã́sɛ yã́pizii? Dé mɛ́ a laaidↄwà za gbã à mai? 24Dé mɛ́ Yakↄbu buiↄ kpàmá zĩ̀zↄↄ ũi? Dé mɛ́ Isailiↄ kpàmá wà ń naaai? Dii pↄ́ wa duunakɛ̀ɛ̀ nolo? Aai we wà aà ↄtondↄkĩi gwào, aa gì aà ikoyã mai. 25Ɔ̃ à pↄkũma pãsĩ bↄ̀bↄmá zĩ̀ gbãa ũ. Tɛ́ kũ̀aamá gupiiu, aai làasookɛo, zĩ ń blé, a yã́ i gɛ̃ ń nↄ̀sɛ guuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\