Isaia 43

1Tiasa ma Dii ma mɛ̀, á Yakↄbu buiↄ, mámɛ ma á kɛ́, á Isailiↄ, mámɛ ma á ikàsa. Ásu vĩakɛo, asa ma á bó, ma á sisi á tↄ́wa, a gↄ̃ ma pↄ́ ũ. 2Tó a gɛ̃ íu, a daálao, tó swa lɛ́ á ble, máↄ kúánↄɛ. Tó a gɛ̃ tɛ́u, a nawáo, tó a si tɛ́vuau, a kṹwáo. 3Asa mámɛmaa Dii á Lua, á Isailiↄ Lua pↄ́ ma kua adoa ũ, á Suabana ũ. Má Egipiↄ kɛɛ́ á gɛ̃ɛ ũ, má Etiopiↄ ń Sabaↄ kpá á gbɛu. 4Lá á bɛɛɛ vĩmɛɛ mɛ́ á gbiamɛɛ, mɛ́ má yeázi, má gbɛ̃́ↄ kpá á gɛ̃ɛ ũ, má buipãleↄ mipãakɛánↄ. 5Ásu vĩakɛo, asa máↄ kúánↄɛ, má bↄ ń á buiↄ gukpɛ oi, má á nɛ́ↄ kãaa bɛ'aɛ oi mà suńnↄ. 6Má o gugbãntoo oiɛ: Mↄò! Gɛↄmidↄkĩi sↄ̃: Ńsu gí ń kpáio! Su ń ma nɛgↄ̃ɛ pↄ́ kú zã̀zãↄ, su ń ma nɛnↄɛ pↄ́ kú tↄↄlɛ lɛ́waↄ, 7gbɛ̃́ pↄ́ ma tↄ́ kúmápiↄ, gbɛ̃́ pↄ́ ma ń ikàsa ma ń kɛ́ ma tↄbↄa yã́ipiↄ. 8Bↄ ń vĩ̀a wɛdepiↄ ń swãdo yãmanapiↄ. 9Bui píi kↄ̃ kãaa, bùsu píi gbɛ̃́ↄ kálɛa gudoũ. An dé mɛ́ yã́ bee dↄ̃ à dↄaa oi? An dé mɛ́ yãzi kã̀wɛ̃ɛ wá swã́wai? Aa bↄ ń ń seeladeↄ, aai ń yã́ o, kɛ́ gbɛ̃́ↄ ma, aai mɛ sĩanaɛ! 10Ma Dii ma mɛ̀, ámɛ á ma seeladeↄ ũ, ma zↄ̀blena pↄ́ má sɛ̀ↄ ũ. Ma á sɛ́ kɛ́ à ma dↄ̃, í ma náaikɛ, íↄ dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ a ũ. Tã́ae ku ma ãao, mɛ́ an kee aↄ ku ma gbɛao. 11Mapi, mámɛmaa Dii, mɛ́ ma bàasio suabanae kuo. 12Mámɛ ma dↄaa ma yã'ò, ma á suabà, má dàɛ́ á dↄ̃̀, i kɛ dii zĩ̀lo pↄ́ kú á guue no. Ámɛ á ma seeladeↄ ũ, kɛ́ mámɛ má Lua ũ. 13Ao, má dɛ a ũ zadↄ̃ gↄↄ i daalɛo. Gbɛ̃e a fↄ̃ pↄe bↄ ma ↄuo. Tó málɛ yãkɛ, dé mɛ́ a kpamɛɛi? 14Ma Dii á Suabana, á Isailiↄ Lua pↄ́ ma kua adoa, ma mɛ̀, má gbɛ̃́ↄ gbaɛ Babɛliwa á yã́i, má Kaladeↄ nɛ gↄↄ pↄ́ aalɛ bàalɛ, má ń gulakɛa lilɛ aaukɛa ũ. 15Ma Dii á Lua pↄ́ ma kua adoa, á Isailiↄ Kɛna, á Kían ma ũ. 16Ma Dii ma zɛ́ bↄ̀ ísiau, ma zɛ́ dà í zↄ̃ↄpi guu, 17má tò zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃́ↄ sì zɛ́u ń zĩgↄ̃ↄ ń ń gbãao píi, ↄ̃ aa gↄ̃̀ kálɛa, aai fɛlɛ lↄo, aa mìdɛ lán filiadɛawa. 18Ásu làasookɛ yãziↄwa lↄo, ásu yã́ pↄ́ gɛ̃̀piↄ da lↄo. 19Gwa! Málɛ yã́ dafu kɛ sa. Kɛ́ yã́pi lɛ́ bↄ, i dↄ̃o lé? Málɛ zɛ́ fↄ̃́ gbáau, málɛ swaↄ bↄ gugiiu. 20Sɛ̃̀a nↄ̀bↄↄ ma tↄ́ na sí, gbɛ̃gbonaↄ ń koohũhũnaↄ, asa málɛ í kpá gbáawa, málɛ swaↄ bↄ gugiiu, kɛ́ ma gbɛ̃́ pↄ́ má sɛ̀ↄ e imi, 21gbɛ̃́ pↄ́ ma ń kɛ́ mazĩa pↄ́ ũ kɛ́ aa ma táasilɛpiↄ. 22Yakↄbu buiↄ, i ma sísio, Isailiↄ, i ma kĩ́i wɛɛlɛ a kpasao. 23I mↄa ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ sãoo, i ma kpɛla ń á sa'obↄↄo. Mi pↄ́wɛn gba aso diɛ́o, mi ĩadawá ń tulaletikaamɛɛ tɛ́aoo. 24I tulaleti gĩnana lumɛɛo, i á sa'obↄ nísi kpaa ma kão, ↄ̃ a á duuna aso dìmɛɛ, a ĩadàa ń á yãvãiↄ. 25Mámɛmaa Dii, mi á tàaeↄ bãdɛ ma sùuu yã́i, mili tó á duuna yã́ dↄmagu lↄo. 26À á yã́ omɛɛ wà gwa ń kↄ̃o, à dau siu lá a á bↄwa. 27Á dezi sɛ̃́ia duunakɛ̀, mɛ́ á ãnabiↄ bↄ̀ ma kpɛ. 28A yã́i má a kúkĩi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kpɛbↄ, má Yakↄbu buiↄ kpa kaalɛi, má Isailiↄ kpa sↄ̃́sↄ̃i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\