Isaia 44

1Tiasa Yakↄbu bui ma zↄ̀blenaↄ, Isaili ma yenzideↄ, à ma yãma. 2Ma Dii á Dↄnlɛde pↄ́ á kɛ́ ma á ikàsa nɛasakpɛu ma mɛ̀: Yakↄbu bui ma zↄ̀blenaↄ á bui maa pↄ́ má sɛ̀ↄ, ásu to vĩa á kṹo. 3Asa má í pisi gu'isaiɛ, má tó í da tↄↄlɛ giia, má a Nisĩna pisi á buiↄwa, má báaada á sↄ̃kpaɛↄgu. 4Aa fɛlɛ lán sɛ̃̀bↄlↄwa, aa ↄtá lán swagbalawa. 5Gbɛ̃́ bee a mɛ Dii pↄ́n a ũ, gbɛ̃do a Yakↄbu tↄ́ ble, ado a kɛ̃ a ↄwa, Dii pↄ́, ado a Isaili tↄ́ sɛ́. 6Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Kía an Bona, ma mɛ̀, mámɛ má Dↄaana ń Gↄ̃zãnao ũ, ma bàasio diie kuo. 7Dé mɛ́ kàmawai? Aà lɛ́si, aà yã'o. Aà yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ dau siumɛɛ káau, aà yã́ pↄ́ a su kɛ o. 8Ásu to vĩa á kṹo, ásu gilikɛo. Mi a kpàwakɛɛ́, á mà za káauo lé? Ámɛ á ma seeladeↄ ũ. Diie ku lↄ ma bàasie? Má gbɛsi pãle dↄ̃o. 9Tã́apinaↄá pↄe no, an zĩ pↄ́ ń pↄ dↄwàↄ ài vĩo. An seelamaakɛnaↄá vĩ̀aↄnɛ, an yãdↄ̃sai a widamá. 10Tó gbɛ̃́ tã́a pì a kɛ̀ dii ũ, a àikɛɛ̀o. 11Wí a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ zↄblenɛ́ↄ kṹ píi, asa an pinaↄá gbɛ̃nazĩnaↄnɛ. Aa kãaa ḿpii aa bↄ gupuau, mí gili gɛ̃ńgu, mí widamá sãnu. 12Sia ì mↄ da tɛ́u, ì gbɛ̃gbɛ̃ ń masanao, ìpi tã́a ũ ń a gã̀sa gbãao. Ɔ̃ nↄana ì aà dɛ, aà gbãa ì busa, tó i í e mìo, aà yɛ̃̀ɛɛ ì láa. 13Li'ãna ì ba yↄ̃ líwa, ì a dↄ̀ↄ da ń pↄ́ ia boolodabↄo, ì a seelakɛ ń sĩsĩↄnao, ì a tɛ̃ɛkɛ ń kpásagↄ̃nao. Ì ã́ lán gbɛ̃nazĩnawa kɛfɛũkɛfɛũ, kɛ́ àↄ ku a kpɛ́u tã́a ũ. 14Wì sɛdɛ lí ge giali ge gbɛ̃́nɛli zↄ̃ likpɛu ń pↄeãwa, ge pɛ̃li pↄ́ wa bà, lou tò à zↄ̃ↄkũ̀. 15Lí dɛ gbɛ̃nazĩnaↄnɛ yàa ũ. Wì sɛ wà tɛ́kpakpaò, wì tɛ́kaò wà pɛ̃ɛkɛò lↄ. Ɔ̃ wì ã tã́a ũ wàↄ kúlɛɛ̀, wì aà kɛ dii ũ wà misiilɛɛ̀ lↄ. 16Wì a kĩni kátɛu wà blɛkɛò, wì nↄ̀ↄ kpaò tɛ́a wà so wà kã́. Wì tɛ́kpakpaò lↄ wà mɛ: Ũhũu! Ma tɛ́ è sa, ma mɛ kɛ̀ lↄ̀ↄlↄↄ. 17Ɔ̃ ì a kĩni kɛ tã́a ũ a dii ũ, ì kúlɛɛ̀, ì misiilɛɛ̀, ì wabikɛwà ì mɛ: Ma suaba, asa ma diin n ũ. 18Aa ↄ̃nↄ vĩo, aali yãmao, wà ↄkùnɛ́ ń wɛ́waɛ, aalɛ gu'eo, wà ń nↄ̀sɛ lìaa, ↄ̃ aa gↄ̃̀ faasai. 19Aali làasookɛo, aa ↄ̃nↄo. Kɛ́ aa a kĩni kàtɛu, aa pɛ̃ɛkɛ̀ a yↄ̃wa, aa nↄ̀ↄ kpàò tɛ́a aa sò, ↄ̃ aa tã́a kɛ̀ ń a kĩnio, aa misìilɛli pↄ́ aa zↄ̃̀ɛ, aali yã́pi wàaipao. 20Aalɛ kã́wã wɛɛlɛ tawa lɛ́'iuɛ, an sↄ̃̀ mↄafilide ì ń sã́sã. Aa fↄ̃ ńzĩa misi aa mɛ, pↄ́ pↄ́ wa kũaá pↄ́ ɛgɛnaɛo. 21Yakↄbu buiↄ, à to yã́ beeↄ dↄágu, asa ma zↄ̀blenaↄn á ũ, Isailiↄ. Ma á kɛ́, ma zↄ̀blenaↄn á ũ, Isailiↄ, á yã́ a sãmaguo. 22Ma á tàaeↄ bãdɛ̀, aa tà lán louwa, á duuna gɛ̃̀zɛa lán suawa. À ɛa sua, asa ma á bó. 23Luabɛdeↄ, à gulakɛ, asa Dii kɛ̀, zĩ́lɛdeↄ, à kúkuakɛ. Gbɛ̀sĩsĩↄ à vĩvĩ ń wiitɛ̃nao, likpɛ ń aliↄ píi, asa Dii Yakↄbu buiↄ bò, à tↄbↄ̀ Isailiↄ yã́ musu. 24Ma Dii á Bona pↄ́ ma á ikàsa nɛasakpɛu, ma mɛ̀ mámɛmaa Dii, ma pↄ́pii kɛ̀, ma musu kpàlɛ mado, ma dṹnia kàlɛ ń mazĩa ↄo. 25Mi ãnabi ɛgɛnaↄ seela pã́lɛ, mi to màsokɛnaↄ gↄ̃ láanipↄ ũ, mi to ↄ̃nↄnaↄ kpɛkpa, mi ń dↄ̃a liaanɛ́. 26Mi a zↄ̀blenaↄ yã́ sɛ́ lɛsĩ, mi to ma ìwaↄ lɛdama zĩkɛ, má ò Yelusalɛũ zia a vu, wi ɛa Yuda wɛ̃́lɛↄ kálɛ, wi ń kpɛ́ gbooaↄ kɛkɛ. 27Mi o ísiɛ aà ba, mi o swaↄnɛ aa gↄ̃ gii. 28Má ò Kilusi yã́ musu, àↄ dɛ ma sãdãna ũ, kɛ́ à ma pↄeã kɛmɛɛ, i o Yelusalɛũ yã́ musu, wa ɛa kálɛ, wi ma kpɛ́ dↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\