Isaia 45

1Ma Dii ma Kilusi kpà kpalau, ma aà kũ̀ a ↄplaawa. Má buiↄ nɛɛ̀, i ń kíaↄ asana polo ń pi, má zɛwɛ̃ɛ̀, bĩ́ibↄlɛↄ aaↄ tataaɛ̀o. 2Má òɛ̀: Mámɛ má dↄaanɛ, má gbɛ̀sĩsĩↄ daaĩnɛ, má bĩ́ibↄlɛ gba pↄ́ wa pì ń mↄgotɛ̃ↄ gboo, má mↄ̀ gbã́aↄ zↄ̃ɛzↄ̃ɛ. 3Má n gba gusↄↄ pↄ́ ↄdeↄ ń àizɛɛ pↄ́ ulɛaↄ, kɛ́ ǹ e dↄ̃ mámɛmaa Dii, Isailiↄ Lua pↄ́ n sisi n tↄ́wa ũ. 4Ma lɛzùnzi n tↄ́wa ma zↄ̀blena Yakↄbu buiↄ yã́i, Isaili pↄ́ ma ń sɛ́ↄ yã́i. Baa kɛ́ ń ma dↄ̃o, ma tↄ́ gbia kpànɛ. 5Mámɛmaa Dii, a pãle kuo, ma bàasio diie kuo. Baa kɛ́ ń ma dↄ̃o, má n gba gbãa, 6kɛ́ wà e dↄ̃ za ĩatɛ̃bilɛkĩi e a gɛ̃kpɛukĩi ma bàasio gbɛ̃e kuo. Mámɛmaa Dii, a pãle kuo. 7Gupua íkasanan ma ũ, gusiakũnan ma ũ, aafiakpamaden ma ũ mɛ́ yã́yiamaden ma ũ. Ma Dii mámɛ mi beeↄ kɛ píi. 8Musu, mↄ̀sɛ gbaɛ, luabɛ, to lou kwɛ yã́zɛde ũ. Tↄↄlɛ, wɛ̃aa, gbɛ̃́ↄ suabaa i bↄlɛ, i zↄ̃ↄkũ ń yã́zɛdeo sãnu. Ma Dii mámɛ má dìlɛ màa. 9Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a Kɛna lɛ́ wɛ, oo kaso pↄ́ kálɛ tↄↄlɛↄ don aà ũ. Gĩ ì o a tòtonaɛ: Bↄ́ ńlɛ kɛia? N pↄkɛa a onɛ ń ↄ vĩoa? 10Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ ò a maeɛ: Bↄ́yãi n ma kai dṹniawa kɛ́wai? Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ ò a daɛ: Bↄ́yãi n ma ii kɛ́wai? 11Ma Dii á Isailiↄ Kɛna, á Lua pↄ́ ma kua adoa, ma mɛ̀ ámɛ á ma lala zia yã́ musua? Ámɛ á yãdilɛmɛɛ ma nɛ́ↄ ge ma pↄkɛaↄ yã́ musua? 12Mámɛ ma tↄↄlɛ kɛ̀, ma gbɛ̃nazĩna kàlɛwà, ma ↄ mɛ́ musu kpàlɛ, ma yãdìlɛdilɛ a pↄ́ↄnɛ. 13Mámɛ má Kilusi vu iu yã́zɛde yã́i, má zɛpooɛ̀ gupiiu súsu. Ɔ̃mɛ a ma gbɛ̃́ zĩ̀zↄↄ gbaɛ aa ma wɛ̃́lɛ vu. A bee kɛ ài'ea ge gbagusaɛ yã́io. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. 14Ma Dii ma mɛ̀: Egipiↄ zĩ ài ń Etiopiↄ ɛlɛ àio a gↄ̃ á pↄ́ ũ, mɛ́ Seba bui gbã̀aↄ bua su á kĩ́i mↄdaona gala kpákpaa. Aa kúlɛɛ́ aa awakpaɛ́ aa mɛ: Lua kúánↄ fá, dii pãle kuo. 15Lua pↄ́ wa aà asii dↄ̃on n ũ fá, Isailiↄ Lua ń Suabanan n ũ. 16Wí a tã́apinaↄ kṹ ḿpii, an gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i. Aa kpɛkpa sãnu ḿpii mipɛlɛa. 17Dii a Isailiↄ suaba, an suabaa aↄ láaa vĩo. Wí a á kṹ bauo, á gɛɛ a gↄ̃ kpá á wɛ́i bauo. 18Ma Dii ma mɛ̀ mámɛ ma musu kɛ̀, mámɛ má Lua ũ. Ma dṹnia ikàsa má kɛ̀, mámɛmaa Kalɛna ũ. Mi dṹnia kɛ àↄ da pão, má kɛ̀kɛ kɛ́ wàↄ ku a guuɛ. Mámɛmaa Dii, a pãle kuo. 19Mi yã'o asii guu ge tↄↄlɛ nↄnauo, mi o Yakↄbu buiↄnɛ aa ma wɛɛlɛ pão. Ma Dii mi yã'o a zɛ́waɛ, sĩana kpàwa mi kɛ. 20Á buipãle pↄ́ a gulɛ̀ a á bùsu tò weↄ, à mↄ kↄ̃ kãaa, í sↄ̃ kãi. Gbɛ̃́ pↄ́ aali tã́a kũaↄ yãe dↄ̃o, aaì wabikɛ dii pↄ́ a ń suabaowa. 21À lɛkpaaĩ à mↄ á yã́ o gupuau. Dé mɛ́ dↄ̀aa yã́pi ò za káaui? Dé mɛ́ bↄ̀ò za zii? Mapi Dii nolo? Luae kuo, ma bàasio. Lua maa suabanae kuo, sema mapi. 22Á gbɛ̃́ pↄ́ á kú za tↄↄlɛ lɛ́waↄ, à sua, mí á suaba, asa mámɛ má Lua ũ, a pãle kuo. 23Ma lɛgbɛ̃̀ ń mazĩa tↄ́o, yã́zɛde bↄ̀ ma lɛ́u, a gbooa vĩo, ma mɛ̀: Gbɛ̃́pii a kúlɛmɛɛ, aa ma luakɛ dↄ̃. 24Wa o ma yã́ musu: Yã́zɛde ń gbãao ku Dii kĩ́iɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̃̀maziↄ mↄ ma kĩ́i vlãnaa ń pↄ̀ↄu. 25Isaili bui píi a bↄ maa Dii sabai, aai ĩ́anadã aà yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\