Isaia 46

1Bɛli lɛ́ su zĩ́lɛ, Nɛbo lɛ́ naalɛ, an tã́a pↄ́ zuↄ sɛapiↄá asoɛ, aa kpàsa ń a sɛao. 2Zupiↄ lɛ́ naalɛ, aalɛ su zĩ́lɛ, aalɛ fu asowa sãnusãnu, ↄ̃ tã́apiↄ lɛ́ gɛ̃zɛa zĩ̀zↄↄ ũ. 3Yakↄbu buiↄ, à ma yãma! Isaili kↄ̃na pↄ́ má á sɛa za nↄ̀sɛu, má á zↄ̃a ma gã̀u za nɛasakpɛupiↄ. 4E à gɛ zikũò máↄ ku kɛ́waɛ. E á mikã gɛ può máↄ á kũaɛ. Mámɛ ma á kɛ́, mámɛ máↄ á sɛ́a, mámɛ máↄ á kũa, mɛ́ má á bↄ. 5Dé álɛ e ma muaaòi? Dé álɛ e wá sáai? Dé álɛ e wá doũ, álɛ ma lɛɛũòi? 6Gbɛ̃́ↄ ì vua bↄ ń sↄ̃̀ↄu, ge aaì ã́nusu yↄ̃ kiloowa, ↄ̃ aaì a zĩ da siaɛ aà tã́apionɛ́, ↄ̃ aaì kúlɛɛ̀ aa misiilɛɛ̀. 7Aaì sɛ da ń gã̀u aa taò, aaì dilɛ a pɛ́lɛkĩi, ↄ̃ ì gↄ̃ zɛa we, ìli go a tíao. Tó wà lɛzùi, ìli weo, ìli ń yã'ↄ̃ma bↄnɛ́o. 8À làasookɛ yã́ɛ beewa, íↄ kũa á sↄ̃u, swã́gbãadeↄ. 9À làasookɛ yãzi káauↄwa, asa mámɛ má Lua ũ, a pãle kuo. Mámɛ má Lua ũ, diie muaamanↄo. 10Mi dↄaa yã́ zã̀ kpàwakɛ za káau, mi yã́ pↄ́ a su mↄ o e àↄ gɛ́ kái. Mi mɛ yã́ pↄ́ ma zɛò a kɛ, yã́ pↄ́ má yei píi, má kɛɛ. 11Má lɛzu bãsoi gukpɛ oi, má gbɛ̃́pi sísi za bùsu zã̀zãu aà yã́ pↄ́ málɛ yá kɛ. Yã́ pↄ́ má ò má bↄò saɛ, yã́ pↄ́ ma zɛò má kɛɛ. 12Á swã́gbãade pↄ́ álɛ e á zĩblea zã̀ↄ, à ma yãma. 13Ma zĩblea gↄↄ zã̀o, à kãikũ̀, ma gbɛ̃́ↄ suabaa a gↄↄ ga lↄo. Má tó Siↄna zĩble, má a gawi pisi Isailiↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\