Isaia 47

1Babɛli wɛ̃́lɛ lɛ́so, pila zↄ̃lɛ bùsuu, á Kaladeↄ, à zↄ̃lɛ zĩ́lɛ kpalabaasai. Wa oɛ́ mɛ̀zãɛ ge mɛniɛnadeↄ lↄo. 2À á pↄ́kummusu go á mia, í gbɛnɛ sɛ wísilↄ. À zwãa kuluka á gbala tɛ̃a bↄ, í gɛ̃ íu à bua swaↄwa. 3Wa á puizi e, á asii a bↄ gupuau. Má tↄsiwá, má á gbɛ̃e tɛ̃boo. 4Wá Bona tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de, Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa. 5Dii ò Babɛlideↄnɛ: À gɛ́ gusiau, í zↄ̃lɛ kílikili. Wa oɛ́ kpalaↄ mide lↄo. 6Ma pↄ pà gbɛ̃́ pↄ́ dɛ ma pↄ́ ũↄzi, má tò wà ma gbɛ̃́piↄ kpɛ è. Ma ń kpama, ↄ̃ ni ń wɛ̃nagwao. Baa maezↄ̃ↄↄ, n zuu gbia dànɛ́ à tↄ̃̀má. 7N mɛ̀ n kpalablea aↄ gɛ́ gↄↄpiiɛ. Ń yã́piↄ kũa n nↄ̀sɛ guuo, ni làasookɛ yã́piↄ midɛawao. 8Yã́ɛ bee ma sa lalaside. Ń zↄ̃lɛa báawa dↄdↄa, n mɛ̀ n bàasio gbɛ̃e kuo, ńyↄ̃ gyaable bauo, ńyↄ̃ nɛga wɛ̃nakɛo. 9Yã́ɛ bee a ń le píi gↄↄ do kóũ, nɛgaga ń gyaableao. Baa ń n gbɛ̃́ kↄ̀ↄlɛkɛa zↄ̃ↄo ń n pↄdama pãsĩo, yã́pi a ń le, aↄ fòona vĩo. 10Ń n yãvãikɛ náai vĩ, n mɛ̀ gbɛ̃e lɛ́ n eo. N ↄ̃nↄ ń n dↄ̃ao n mi lìaa, ↄ̃ ni o n nↄ̀sɛu n bàasio gbɛ̃e kuo. 11Músi a gɛ̃nzi, ńyↄ̃ a yↄ̀ↄ dↄ̃ ǹ kɛo. Kìsia a n le, aↄ kɛkɛa vĩo, ásoo pↄ́ ń a fãn vĩo a n le lɛzasai. 12Wɛ́ tã́ ǹyↄ̃ gɛ́ ń n pↄdaamáo ń n gbɛ̃́ kↄ̀ↄlɛkɛa pↄ́ dɛ n ↄzĩ ũ za n nɛ́fɛ̃nɛn zĩ́o. Tó a fↄ̃ àikɛnɛ bɛ! Tó a fↄ̃ to ǹ vĩadadańzi bɛ! 13N nzĩa kpàsa ń yãgbɛaama dasio. To musu tàasikanaↄ ń saanyãdↄ̃naↄ ń mↄ àsi baokpanaↄ sunɛ ń ń yã́o, aa n suaba ń yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́mao. 14Aa dɛ lán sɛ̃̀ giiwa, tɛ́ a kṹmá, aa ńzĩa si tɛ́vua gbãawao. Tɛ́ pↄ́ wa kpakpa no, tɛ́ pↄ́ wa zↄ̃lɛ a saɛ no. 15Màa gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́tɛnzi za n nɛ́fɛ̃nɛn zĩ́ n nzĩa kpàsa ń yã́iↄ gↄ̃. Aa fãaa aaↄ liaazↄ̃, an kee a fↄ̃ n bↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\