Isaia 48

1Yakↄbu buiↄ, à yã́ɛ bee ma. Isaili tↄ́ kúwá, a bↄ Yuda au guu. I lɛgbɛ̃ ń Dii tↄ́o, i Isailiↄ Lua sísi, ↄ̃ ili kɛ a zɛ́wa ń náaioo. 2I mɛ Lua wɛ̃́lɛdeↄn á ũ, á sↄ̃ kpálɛa Isailiↄ Luazi, aà tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de. 3Ma dↄaa yãzi káauↄ ò, ma a kpàwakɛ̀ ń ma lɛ́o, ma bↄ ń yã́o kã́ndo, ↄ̃ yã́piↄ kɛ̀. 4Asa má dↄ̃ kɛ́ á swã́ gbãa, á waa gbãa lán sↄ̃́wa, mɛ́ á kùa gbãa lán mↄgotɛ̃wa. 5A yã́ mɛ́ tò ma dↄaa má òɛ́ za káau, ma a kpàwakɛ̀ɛ́ e àↄ gɛ́ mↄ́i, kɛ́ ásu mɛ á tã́aↄ mɛ́ kɛ̀o, ge á pↄ́ ãaↄ ń á pↄ́ kásaaↄ mɛ́ dìlɛo. 6A yã́piↄ mà. Gwa! À kɛ̀ píi. Á ye dↄ̃ noa? Za gbã má yã́ dafu kpàwakɛɛ́, yã́ pↄ́ ulɛaɛ́, á dↄ̃o. 7Ma bↄò gbãɛ, yãzi no. Gbã bàasio, i ma yãao, kɛ́ ásu o á dↄ̃ yãaɛo. 8I mao, á dↄ̃o, á swã́ dↄi za zio. Asa má á dↄ̃ náaisaideↄ ũɛ, za á igↄↄ wì mɛɛ́ Wúuuɛ! 9Ma tↄ́ yã́i ↄ̃ ma a pↄkũma tò kpaa ĩ́i, ma táasilɛa yã́i ma azĩa zùukɛ̀i, kɛ́ másu á míↄnzↄ̃o. 10Gwa! Ma á baasa, i kɛ ń tɛ́o lán ã́nusuwa no. Ma á maa wɛ̀ɛlɛ ń taasikɛao, i kɛ mua tɛ́ guu no. 11Ma bee kɛ̀ mazĩa yã́i. Má tó wà ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpaa? Má we wà ma bɛɛɛ dↄ̃ dii pãleɛo. 12Yakↄbu buiↄ, à ma yãma, á Isaili pↄ́ ma á sisiↄ. Mámɛmaa ũ. Mámɛ má Dↄaana ũ, mámɛ má Gↄ̃zãna ũ lↄ. 13Ma ↄ mɛ́ dṹnia kàlɛ, ma ↄplaa mɛ́ musu kpàlɛ. Tó ma ń sisi, aaì fɛlɛ sãnusãnu. 14À mↄ ápii, à yãma! Tã́aↄ kpele mɛ́ yã́piↄ ò yãai? Ma gbɛ̃na mɛ́ a yã́ pↄ́ málɛ yá kɛ Babɛliɛ, a ↄtↄ̃ Babiloniↄwa ń gbãao. 15Mámɛ ma yã'ò ma aà sìsi, má mↄ́aànↄ mɛ́ aà tá a kɛ na. 16À sↄ̃mazi à yã́ɛ bee ma: Za a daalɛgↄↄ mi yãe o asii guuo, gↄↄ pↄ́ à kɛ̀, má kú we. Dii Lua ń ma Nisĩnao aa ma zĩ à mɛ̀: 17Ma Dii á Isailiↄ Lua á Bona ma mɛ̀ mámɛmaa Dii á Lua, mi yã́ kã́fĩade daɛ́, mi á da zɛ́ pↄ́ dɛ à sɛwa. 18Tó a laaidↄ̀ ma yãdanɛↄwa yãa, dↄ̃ á kua aↄ na lán swawa, á maakɛa aↄ kpálɛa vĩo lán ísia idãazĩwa, 19á nɛ́ↄ dasikũ lán ũfãawa, bui pↄ́ a bↄ á plɛuↄ aaↄ dasi lán gbɛ̀kↄsↄwa. An tↄ́ a ga bauo, a láa ma kĩ́io. 20À bↄlɛ Babɛli, à bàalɛ Babiloniↄnɛ! À yã́pi kpàwakɛ ń gulakɛao, à yã́pi baokpa e dṹnia lɛ́wa, í o Dii a zↄ̀blena Yakↄbu buiↄ bò. 21À gɛ̃̀ńnↄ guyaaau, imi i ń dɛo, a tò í bↄ̀nɛ́ gbɛsiu. À gbɛpi pàa, ↄ̃ í bↄ̀ lɛ́ bàalɛ. 22Ma Dii ma mɛ̀: Vãikɛnaↄ aaↄ aafiao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\