Isaia 49

1À ma yãma ísiabaadeↄ! À swã́kpa bùsuzãzãdeↄ! E wàↄ gɛ́ ma ii Dii ma sisi, gↄↄ pↄ́ má kú ma da gbɛɛu, à ma tↄ́ ònɛ́. 2À ma lɛ́ kɛ̀ lán fɛ̃nda lɛnawa, à ↄkùmala kɛ́ à ma dↄ̃́a, à ma kɛ lán kà sↄ̃́nɛwa, à ma zu a gbàlau. 3A òmɛɛ a zↄ̀blenan ma ũ, Isaili pↄ́ á tↄbↄ a musu. 4Ma mɛ̀ ma zĩ pã kɛ̀ɛ, ma a gbãa kↄ̀lɛ gugiiyaa musu. Ń beeo ma asea ku Dii kĩ́i, ma ài kú ń ma Luao. 5Dii ma ikàsa ma da gbɛɛu kɛ́ màↄ dɛ a zↄ̀blena ũ, kɛ́ mà suɛ ń Yakↄbu buiↄ, mà Isailiↄ kãaaɛ. Asa má gbia Diiɛ, ma Lua mɛ́ ma gbãa ũ. 6A òmɛɛ à mɛ: Gↄ̃a ma zↄ̀blena ũ kɛ́ ǹ ɛa Yakↄbu buiↄ sɛ musu, kɛ́ ǹ su ń Isaili pↄ́ bↄ̀ↄ ń pá ziu, kɛ́ bee kɛ̀nɛ fɛ̃́nɛũ. Má n dilɛ gupua ũ buipãleↄnɛ, kɛ́ ǹ gɛ́ ń suabayão e tↄↄlɛ lɛ́wa. 7Dii, Isailiↄ Bona, an Lua pↄ́ a kua adoapi mɛ́ ò kpalablenaↄ zↄ̀blena pↄ́ wà sakàu wa ye aà gĩyãioɛ à mɛ̀: Tó kíaↄ wɛsìnlɛ, aa fɛlɛ zɛ, dↄaanaↄ i kúlɛnɛ, asa Dii pↄ́ n sɛ náai vĩ, Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoapi. 8Ma Dii ma mɛ̀, má n yãma a gↄↄwa, má dↄnlɛ suabagↄↄ. Má n dↄ̃́a, má n kɛ ma bàa kua ń gbɛ̃́ↄ mi ũ, kɛ́ ǹ e su ń Isaili bùsu yàaao a pá ziu, ní kpaalɛnɛ́. 9Ńyↄ̃ o zĩ̀zↄ pↄ́ kú gusiauↄnɛ aa bↄlɛ mↄ́ gupuau. Aa pↄble zɛ́ↄ saɛ ń sĩ̀sĩ wáiwaiↄ píi. 10Nↄana ge imi a ń dɛ lↄo, ĩatɛ̃ a ń lɛ́o, mɛ́ gu a wãmáo, asa an Wɛ̃nadↄ̃nɛde mɛ́ a gɛ́ńnↄ, i dↄaanɛ́ e nibↄnai. 11Má a gbɛ̀sĩsĩↄ kɛ zɛ́ ũ, ma zɛdaↄ aaↄ ku musu. 12Gwa! Aa bↄ̀ za zã̀zã, aalɛ mↄ́. An gbɛ̃eↄ gwa, aa bↄ̀ gugbãntoo oi, an gbɛ̃eↄ bↄ̀ bɛ'aɛ oi, an gbɛ̃eↄ bↄ̀ Sini bùsuu. 13À gulakɛ luabɛdeↄ, à pↄnakɛ zĩ́lɛdeↄ, à koo pũna ń lɛsiao gbɛ̀sĩsĩↄ, asa Dii lɛ́ a gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ nininɛ́, àlɛ wɛ̃nadↄ̃ a gbɛ̃́ taasideↄnɛ. 14Ń beeo Siↄnadeↄ mɛ̀: Dii pãkpàwázi, wá yã́ sã̀aàgu. 15Nɛ́ pↄ́ nↄɛ yↄ̃́ kpàwà yã́ a fↄ̃ sã́aàgue? A a nɛ'ia wɛ̃nagwao lé? Baa tó aà yã́ sã̀aàgu, n yã́ a sãmaguo. 16Gwa! Ma n tↄ́ kɛ̃̀ ma ↄlau, n bĩ́iↄ yã́ ìↄ dↄ ma sↄ̃wa gↄↄpiiɛ. 17N nɛ́ pↄ́ aa ɛa n fɛlɛↄ wã̀ lɛ́ su, gbɛ̃́ pↄ́ aa tò n gↄ̃ bɛzia ũↄ lɛ́ tá. 18Wɛzu ǹ gugwagwa, n nɛ́ↄ kã̀aa lɛ́ suma. Ma Dii ma mɛ̀ ń mazĩa kuao, aa nama ḿpii lán nↄamblebↄwa, ńyↄ̃ ń da lán zãkɛn dafu bↄawa. 19Baa kɛ́ wà n gboo wà n kɛ bɛzia ũ, mɛ́ n bùsu gↄ̃̀ da pã, ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ n nɛ́ↄ si píi lↄo. Gbɛ̃́ pↄ́ kpànziↄ aaↄ kunnↄ zã̀. 20Ńyↄ̃ swã́lɛ nɛ́ pↄ́ wà ń í n ↄↄlↄgↄↄↄ yã́wa, aa okↄ̃ɛ: Guɛ bee fɛ̃́nɛũ, a fↄ̃ wá sío, wá gba dɛ̀ɛpookĩi wà zↄ̃lɛu. 21Ńyↄ̃ mɛ n sↄ̃ guu: Dé mɛ́ nɛ́ beeↄ ìmɛɛi mↄↄↄ? Ma nɛ́ↄ gàga ma gↄ̃ nɛ́sai, Lua gìmazi à ma nɛ́ↄ sìa, dé mɛ́ nɛ́piↄ gwài? À ma to mado, nɛ́piↄ bↄ̀ má ni? 22Ma Dii Lua ma mɛ̀: Gwa! Má ↄkɛ buipãleↄnɛ, aa n nɛgↄ̃ɛↄ kuɛ suonɛ. Má gudↄkↄ̃ɛkĩi dilɛ bùsu píi gbɛ̃́ↄnɛ, aa n nɛnↄɛↄ zↄ̃ ń gã̀u aa mↄonɛ. 23Kíaↄ mɛ́ aaↄ dɛ n nɛ́ↄ gwanaↄ ũ, kía naↄ mɛ́ aaↄ dɛ ń yↄ̃kpamadeↄ ũ. Aa kúlɛ bùsu sɛnɛ, aa n gbá bùsu sãsã, níↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. Wí a gbɛ̃́ pↄ́ a wɛ́ dↄmazi kũo. 24Wa fↄ̃ gↄ̃sa zĩ̀ ài siwàe? Wa fↄ̃ zĩ̀zↄↄ bↄ gbɛ̃́ pãsĩ ↄzĩe? 25Ma Dii ma mɛ̀, ao, wa zĩ̀zↄↄ si gↄ̃sawa, mɛ́ wa zĩ̀ ài bↄ gbɛ̃́ pãsĩ ↄzĩ. Má sòlekɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ sòlekɛnnↄↄ, mí n nɛ́ↄ suaba. 26Má tó n ĩadamadeↄ ńzĩa só, aa ńzĩa au mi à ń dɛ lán wɛ̃wa, gbɛ̃́pii iↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛ má Dii á Suabana, á Yakↄbu buiↄ Lua gbãade, á Bona ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\