Isaia 5

1Má lɛsi ma yenzideɛ aà vɛ̃ɛbu musu. Ma yenzide vɛ̃ɛbu vĩ sĩ̀sĩ táaede pↄlɛu. 2À a gu bì à a gbɛↄ kↄ̀lɛ, à vɛ̃ɛli maaↄ bàu. À gugwakĩi lɛsĩ dà a guoguo, à vɛ̃ɛfɛ̃kĩi yↄ̃̀ a guu. Aà wɛ́ dↄi à nɛ́ maa iɛ, ↄ̃ nɛ́ gia a ìɛ̀. 3Tiasa Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ, à yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ, mapi ń ma vɛ̃ɛbuo. 4Yã́ kpele mɛ́ gↄ̃̀ mà kɛ ma vɛ̃ɛbuɛ, mɛ́ mi kɛo ni? Ma wɛ́ dↄi aà nɛ́ maa imɛɛ. Bↄ́yãi à nɛ́ gia ìmɛɛi? 5Tiasa má oɛ́ lá má kɛ ma vɛ̃ɛbuɛ: Má a kaa gbooɛ, wi a ↄ̃̀ↄkpa, má a bĩ́iↄ daaĩɛ, wi ↄ̃zↄ̃wà. 6Má pãkpaiɛ̀, wa aliↄ mibo lↄo, wa a sɛ̃wao. Lɛaa ń lɛsikaoo mɛ́ a fɛlɛ we, mɛ́ má o louɛ asu ma we lↄo. 7Isailiↄ mɛ́ Dii Zĩgↄ̃de vɛ̃ɛbupi ũ, Yudaↄ mɛ́ kaa pↄ́ ì pↄnakɛò ũ. Yã́zɛde a wɛ̀ɛlɛ, ↄ̃ gbɛ̃dɛa mɛ́ kↄ̃̀, aà wɛ́ dↄ maakɛai, ↄ̃ búbua mɛ́ dↄ. 8Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì kpɛ́ nanakↄ̃wa, aaì bú pɛ́pɛkↄ̃lɛ e gu láa, aaì gↄ̃ bùsu vĩ ńdoↄ. 9Dii Zĩgↄ̃de ò, ma swã́ mà à mɛ̀: Ua yàlalapiↄ gↄ̃ uazĩ ũɛ, bɛ zↄ̃ↄ maapiↄ gↄ̃ bɛzia ũɛ. 10Baa vɛ̃ɛbu bà kwi, a vɛ̃ɛ a ka litili baoo, pↄ́wɛna zaa lɛ basↄo tↄ̃a guu, lɛ kwi wa e. 11Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì fɛlɛ kↄↄkↄↄ wàↄ kpálɛkɛ í gbãai, aaì gɛ̃gɛ̃ vɛ̃ɛi gwãasĩna e à gɛ̀ fɛ̀lɛńnↄↄ. 12Mↄↄna ń kotilio ń gã̀ao ń kulɛo ń vɛ̃ɛo ↄ̃ aaì pↄnakɛò. Aali Dii yãkɛaↄ dao, aali làasookɛ zĩ pↄ́ a kɛ̀ↄwao. 13Ma gbɛ̃́ↄ ↄ̃nↄkɛ̃sãama yã́i wa ń sɛ́lɛ táńnↄɛ. An gbɛ̃́ gbiaↄ gaga ń nↄanaoɛ, imi a ń daside dɛ. 14A yã́i tò bɛda lɛ́ vù, à lɛ'ɛ̀lɛ à gɛ̃agɛ̃̀. An gawideↄ ń ń dasideↄ siu we, ń ń zↄadeↄ ń ń pↄnakɛnaↄ sãnu. 15Gbɛ̃nazĩnaↄ gↄ̃ suuunnↄ, aa gↄ̃ yɛ̀ɛɛ, waladeↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i. 16Dii Zĩgↄ̃de a tↄbↄ yã́zɛde guu, Lua Kuaadoade a a kuaadoakɛ ↄlↄnɛ́ yãkɛa a zɛ́wa guu. 17Sãↄ i gbasa aaↄ kú ń dã́dãkɛkĩi, sãnɛbↄlↄnaↄ pↄble ↄdeↄ bɛziapiu. 18Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì yãvãi dↄ ń pi ń mↄafilio, aaìↄ ń duuna gálɛ ń kpɛ lán zugowaↄ. 19Aaì mɛ: Yã́ pↄ́ Lua kũa, aà bↄò kpakpa wà wɛsiɛ. Yã́ pↄ́ Isailiↄ Lua Kuaadoade lɛ́ yá mↄ́ wà e. 20Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì mɛ vãiɛ maa mɛ́ aaì mɛ maaɛ vãiↄ. Aaì gusia dilɛ gupua ũ mɛ́ aaì gupua dilɛ gusia ũ. Aaì ĩ́i dilɛ na ũ mɛ́ aaì na dilɛ ĩ́i ũ. 21Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaìↄ e wà kà, aaì ńzĩa dilɛ ↄ̃nↄna ũↄ. 22Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aa tↄbↄ̀ wɛ̃mia guuↄ ń gↄ̃sa pↄ́ aa í gbãa yãalɛa dↄ̃ↄ. 23Aaì yãnakpa tàaedeↄwa gbagusaɛ yã́i, aaì gbɛ̃maaↄ yã́ málɛnɛ́. 24A yã́i tò lá tɛ́ ì áwa sãsã mɛ́ sɛ̃ ì kwɛ́ tɛ́ guu, màa an zĩ́naↄ yↄ́, an vúↄ gɛ̃ ń ĩ́anao lán luutɛ̃wa, asa aa gì Dii Zĩgↄ̃de ikoyãi, aa sakà Isailiↄ Lua Kuaadoade yã́uɛ. 25A yã́i Dii pↄkũmabↄ̀bↄ a gbɛ̃́ↄwa, à ↄ ue sùmá à ń gbɛ̃́. Gbɛ̀sĩsĩↄ dèe, an gɛↄ gↄ̃̀ kálɛ bàasi lán bìsawa. Ń beeↄ píi aà pↄkũma i kpálɛo, aà ↄ gi looańlaɛ. 26Dii gudↄkↄ̃ɛkĩi dìlɛ bui zã̀zãↄnɛ, à swe pɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ kú tↄↄlɛ lɛ́waↄzi. Gwa, aalɛ mↄ́ wãawãa dìoo. 27An gbɛ̃e i kpasao, an gbɛ̃e i gɛ̃nalɛo. An gbɛ̃e lɛ́ igofampao, i lɛ́ ń gbɛ̃e dɛdɛo. An gbɛ̃e pↄdↄmpi i fɛ̀ɛsio, an gbɛ̃e kyaleba i kɛ̃o. 28An kaↄ lɛna, an sáↄ kãa píiɛ, an sↄ̃́ↄ swɛ gbãa lán gbɛsiwa, an sↄ̃́goↄ gbá lɛ́ liasãizↄ̃ lán zàawa. 29An kↄ̃fĩ dↄ lán nↄ̀ↄmusuↄwa, aalɛ pũna lán nↄ̀ↄkusi bↄlↄↄwa. Aalɛ lɛ́ kú pↄ́wa ń palaao, aalɛ táò, gbɛ̃e a fↄ̃ gɛ́ síio. 30Zĩbeezĩ aaↄ pũnamá lán ísia pũnaawa. Tó n bùsupi gwà, gusia ń yooyeao mɛ́ aↄ ku we, gu a sisi luabɛsiana yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\