Isaia 50

1Ma Dii ma mɛ̀, kɛ́ a mɛ̀ ma á da yà, aà gínzila kú má ni? Ma fĩade kpele ma á yíawài? Aawo! Á duuna yã́i ma á yiai, á tàaeↄ yã́i ma á da yài. 2Kɛ́ ma mↄ, bↄ́yãi mi gbɛ̃e eo ni? Kɛ́ ma lɛzùázi, àkɛa á gbɛ̃e i weao ni? Ma ↄ kɛ̀ geseũ a fↄ̃ á bↄo yã̀? Má gbãa vĩ mà á bo noa? Ma ísia lèle, ↄ̃ gugii bↄ̀, má tò swa gↄ̃̀ lán gbáawa. A kpↄↄ gàga isai yã́i, ↄ̃ aa yaikɛ̀ kɛ́ í kúo yã́i. 3Mi to gu si gbɛ̃́ↄnɛ, mi zwã̀a sia da musuɛ. 4Dii Lua ma gba lɛ́ mà yãdaonɛ́ mà yã́ pↄ́ ì gbɛ̃́ pↄ́ bùsaↄ gba sↄ̃ o. Ìↄ ma vu lá gu lɛ́ dↄ, ì ma swã́ nakṹ, kɛ́ mà yãma lán yãdadana pↄ́wa. 5Dii Lua ma swã́ wɛ̃̀, mi zazakũo, mi pↄ̀ↄbↄzã kɛo. 6Ma a kpɛ tò lia gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma gbɛ̃́ↄnɛ, ma a gɛɛ tò dↄa gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ a kã́ woloↄnɛ. Kɛ́ aalɛ ma sↄ̃sↄ̃, aalɛ lɛ́'ikákaa, mi a wɛ́ ga ma sↄ̃òo. 7Ma gɛɛ a gↄ̃ kpa ma wɛ́io, kɛ́ Dii Lua lɛ́ dↄmalɛ yã́i. A yã́i ma aɛ dↄ súsu lán gbɛsiwa, má dↄ̃ kɛ́ wí a ma kũo. 8Lua ma yãnakpamade kumanↄ kãi. Dé mɛ́ a bↄbↄmanↄi? Wà aɛdↄkↄ̃wa! Dé mɛ́ ma káalakɛna ũi? Aà sↄ̃ kãi! 9Dii Lua mɛ́ ì dↄmalɛ, dé mɛ́ a fↄ̃ yãdamalai? Ampii aa kɛ yáiyai lán pↄkasawa, kↄ̀ↄↄ mɛ́ a ń sóso. 10Á dé mɛ́ Dii vĩa vĩ ì aà zↄ̀blena yãmai? Tó a bɛ gusiau filia í sai, aà Dii náaikɛ, i sↄ̃kpalɛ a Luazi. 11À ma, á gbɛ̃́ pↄ́ i tɛ́ka ázĩaɛ i sɛ̃̀ tɛ́ dↄↄ, à gɛ àↄ bɛ á tɛ́pi vuai ge sɛ̃ pↄ́ a tɛsↄ̃̀wà gupuai. Yã́ pↄ́ a bↄ ma ↄzĩ à á len kɛ: Áↄ wúlɛa gu wãwãdeu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\