Isaia 51

1Ma Dii ma mɛ̀ à ma yãma yã́zɛdeyanaↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ ma kĩ́i wɛɛlɛↄ! À wɛ́pɛ gbɛsi pↄ́ wà á bↄ́ a guuwa, à gu gbɛde pↄ́ wà á yↄ̃́u yãda. 2À làasookɛ á dezi Ablahaũ yã́wa ń aà na Sala pↄ́ á bui kɛ̀o, asa gↄↄ pↄ́ ma aà sìsi, a nɛ́ vĩo, ↄ̃ ma báaadàaàgu, má tò à kpàsa kàlɛ. 3Màa ma Dii, má Siↄna nↄ̀sɛ níniɛ̀, má wɛ̃nakɛɛ̀ a gbooa yã́ musu. Má aà gbáaↄ lilɛ lán Edɛniwa, aà gugbaigbaiↄ gↄ̃ lán ma swaluwa. Pↄna ń yaalↄo aↄ ku a guu, sáaukpaa ń lɛtɛ̃o aↄ dↄu. 4Ma gbɛ̃́ↄ, à laaidↄ ma yã́wa, ma kpàsa, à swã́kpa ma yã́i, asa yã́zɛde a bↄ ma kĩ́iɛ, ma ikoyã aↄ dɛ buiↄ gupua ũ. 5A gɛ̃gɛ̃o má tó yã́ bↄ ń gbɛ̃́ↄ na, ma gbɛ̃́ suabaa ye kái. Má yã́gↄ̃gↄ̃ buiↄnɛ a zɛ́wa, ísiabaadeↄ i sↄ̃́amazi, an wɛ́ dↄi mà ń suaba. 6À wɛ́sɛ luabɛ gwa, í zĩ́lɛ gwa lↄ, asa luabɛ a gɛ̃zɛa lán súɛlɛwa, dṹnia a kɛ yáiyai lán pↄkasawa. A gbɛ̃́ↄ gaga lán kↄ̀ↄtɛ̃ↄwa, ãma gbɛ̃́ pↄ́ ma ń suabàↄ aaↄ ku gↄↄpiiɛ, ma toa yã́ bↄańnↄ na gbooa vĩ bauo. 7À ma yãma yã́zɛdedↄ̃naↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ á ma yãdanɛ kũa á sↄ̃uↄ! Ásu vĩakɛ sↄ̃́sↄ̃aɛo, ásu to gbɛ̃́ↄ á tↄbɛ̃ɛsia diwáo. 8Kↄ̀ↄↄ ń sóso lán pↄkasawa, blɛ́ↄ ń ble lán ulawa, ãma ma toa yã́ bↄańnↄ na láaa vĩo, gbɛ̃́ pↄ́ ma ń suabàpiↄ aaↄ ku gↄↄpiiɛ. 9Vu iu, vu iu Dii, fɛlɛ ń n gã̀sa gbãao. Vu iu lá ń kɛ̀ yãadeↄ gↄↄwa. Ḿmɛ n kwãsa zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛo lò? N dalagↄ̃ↄpi zↄ̃̀. 10Ḿmɛ n gugii bↄ̀ ísiauo lò? Ísi zↄ̃ↄ í pi! N zɛ́ bↄ̀ ísia lutuũnau gbɛ̃́ pↄ́ n ń bↄ́ↄnɛ aa bùau. 11Gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń bóↄ ɛa su Siↄna ń kúkuakɛao. Pↄna láasai aↄ kú ń musu, pↄna ń yaalↄo a gɛ̃ńzi, pↄsia ń wɛ̃nao a gɛ̃zɛa. 12Ma Dii, mámɛ má á nↄ̀sɛninina ũ. Àkɛa álɛ vĩakɛ gbɛ̃nazĩmmikãdↄɛ pↄ́ a wɛ̃ni dɛ koaoɛi? 13Mapi á Kɛna ma musu kpàlɛ, ma dṹnia zĩ́napɛ̀lɛ, ↄ̃ ma yã́ sã̀água? Bↄ́yãi iↄ ku gili guu lá gu lɛ́ dↄ gbɛ̃́ wɛtãna pↄ́ zɛ̀ ń á midɛao pↄfɛ̃ yã́ii? Gbɛ̃́ wɛtãnapi pↄkũma tↄ́n lai? 14Gbɛ̃́ pↄ́ an kↄ̃́ↄ bↄ̀ↄ gↄ̃ ńzĩaɛ tia, aa ga ń gbãauo, pↄblea a kɛ̃́sãmá lↄo. 15Ma Dii á Lua mi ísia í fɛlɛ, a ikooaↄ kↄ̃fĩkɛ. Ma tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de! 16Ma a yã́ↄ sòso má kàɛ́ á lɛ́u, ma ↄkùála ma á dↄ̃́a. Ma musu kpàlɛ, ma dṹnia zĩ́napɛ̀lɛ, ↄ̃ má ò Siↄnadeↄnɛ aa dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ. 17Vu iu, vu iu! Yelusalɛũ fɛlɛ zɛ! N pↄkũma toona pↄ́ na Dii ↄzĩ í mì, n aà kɛɛona pↄ́ ì ń kɛ tàlaatalaa í lɛ̀u ń a gbↄ̃o. 18Nɛ́ pↄ́ wà ń í n guuↄ kee i fↄ̃ zɛmikũ̀nɛo, nɛ́ pↄ́ wà ń gwá n guuↄ kee i e dↄ̀ n ↄwao. 19Músi mɛ̀n plaɛ beeↄ gɛ̃̀nzi: Wà n gboo n gↄ̃ bɛzia ũ, mɛ́ imina ń fɛ̃ndao n gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ. Dé mɛ́ fↄ̃ ↄ́ↄlↄnɛi? Dé mɛ́ fↄ̃ n nↄ̀sɛ níninɛi? 20Yɛ̃̀ɛɛsai n gbɛ̃́ↄ nɛ̀, aa kálɛa n zɛ́kpaaↄu píi. Aa gↄ̃̀ yeelɛa lán kpòo gbↄwa. Dii pↄkũma tↄ̃̀má, n Lua ń wɛtã̀. 21A yã́i ma yãma sa wɛ̃́lɛ wɛ̃nade! Í zↄ̃̀lɛma, i kɛ vɛ̃ɛ no. 22Má Dii n Lua, mi zɛ ń ma gbɛ̃́ↄ. Ma mɛ̀ má a pↄkũma toona bↄ n ↄzĩ, ńyↄ̃ kɛɛona pↄ́ ì ń kɛ tàlaatalaa í mi bau lↄo. 23Má kpa n ĩadamadeↄwaɛ. Aa ònɛ yãa ǹ wúlɛ wà táa'oma, ↄ̃ n kɛ bùsu ũ, aa táa'ò n kpɛsɛa lán tↄↄlɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\