Isaia 52

1Vu iu, vu iu Siↄna! Gbãa da ula ũ! Lua wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ, ǹ n pↄkasa í gbiaↄ da, gyafↄↄdeↄ ń gbãlɛnaↄ gɛ̃ ń guu lↄo. 2Yelusalɛũ, bùsu woloma, fɛlɛ zↄ̃lɛ n báawa. Nɛnↄn zĩ̀zↄ Siↄna, mↄdaona polo n nↄɛ. 3Asa ma Dii ma mɛ̀: Ma á kpámá pã, mɛ́ má á bo ↄ̃asai. 4Asa ma Dii Lua ma mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ zↄblè Egipi káau, a gbɛa sa Asiliↄ gbãamↄ̀nɛ́. 5Ɔ̃ ma mɛ̀: Kɛ́ bee dɛ kpelewa sa ni? Asa wà ma gbɛ̃́ↄ sɛ̀lɛ pã, ↄ̃ an gbãamↄnɛdeↄ ìↄ tidↄńla, aaìↄ ma tↄbɛ̃ɛsi gↄↄpii. 6A yã́i tò má tó ma gbɛ̃́ↄ ma dↄ̃. Gↄↄ bee aaↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛ ma dↄaa yã́pi ò. Ao, mámɛ. 7Baonakpana gbapɛlɛa gbɛ̀sĩsĩ musu maa fá! Àlɛ aafia kpàwakɛ, àlɛ baonakpa Siↄnadeↄnɛ. Àlɛ suabayã onɛ́, àlɛ mɛ an Lua mɛ́ lɛ́ kible. 8A gudↄ̃anaↄ wiidↄ, aalɛ kúkuakɛ sãnusãnu, asa aa wɛsì Dii ɛa sua Siↄnalɛ. 9Yelusalɛũ ziadeↄ, à pũna ń gulakɛao sãnusãnu, asa Dii Yelusalɛũ bò, à a gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ nìninɛ́. 10Lua a a gã̀sa pↄ́ a kua adoa gbãa ↄlↄ bui píiɛ, tↄↄlɛlɛdeↄ e píi lá wá Lua a a gbɛ̃́ↄ suaba. 11À fɛlɛ, à fɛlɛ, à bↄ we, ásu ↄkã pↄ́ gbãlɛawao. Á gbɛ̃́ pↄ́ á Dii kpɛ́ pↄ́ↄ sɛa, à bↄlɛu, íↄ ku gbãlɛsai. 12Á bↄlɛ ń leeleoo, á tá ń bàalɛaoo, asa Dii Isailiↄ Lua a zɛmikũɛ́, i ɛa àↄ tɛ́ á kpɛ. 13Gwa! Ma zↄ̀blena a gwea e, wa aà kã́fĩ, wa aà sɛ lɛsĩ, aↄ fuańla musumusu. 14Aà oa ↄ̃̀ↄkpà, a dɛ oa ũ lↄo, aà mɛ lìlɛ, a dɛ mɛ ũ lↄo, ↄ̃ aà yã́pi dìmá. 15Màa aà yã́ a ɛa bↄ bui dasiↄ saɛ, mɛ́ kíaↄ lɛ́ a gↄ̃ kpaaũa aà aɛ, asa aa yã́ pↄ́ wi onɛ́ yãao e, aa yã́ pↄ́ aai ma yãao zɛ́ dↄ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\