Isaia 53

1Dé mɛ́ bao pↄ́ wá mà sìi? Dé mɛ́ Dii gbãa asiipi dↄ̃̀i? 2Aà zↄ̀blena fɛ̀lɛ aà aɛ lán lí vlãpaawa, lán lizĩna pↄ́ fù tↄↄlɛ giiu à bↄlↄbↄ̀wa. Aà kákaa ge aà zɛa maa i ka à gbɛ̃́ wɛ́ bleo, aà kɛfɛnkɛ i ka wà wɛ́tɛaàzio. 3Wà sakàaàgu wà bã̀nɛbↄ̀ɛ̀. Pↄsiadeɛ, a gyãeↄ dↄ́ɛ dↄ̃, a dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ wa ye wɛsiɛowa. Wa sakàaàgu, wi aà yãdao. 4Kási wá gyãↄ ↄ̃ a sɛa, à wá wãwãↄ dì a miwa. Ɔ̃ wa aà dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ Lua aà gbɛ̃̀ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ Lua ↄkↄlↄmpàɛ̀ à widàwà ũ. 5Wà aà zↄ̃̀ wá tàaeↄ yã́i, wà aà kɛ̀'ĩa wá yãvãiↄ yã́i. Ĩa pↄ́ wa dàwàpi wá gbá aafia, aà flàala iaↄ mɛ́ wá gbãgbã. 6Wa sãsã wápii lán sãↄwa, baade azĩa zɛ́ sɛ̀, ↄ̃ Dii wápii vãikɛa dìɛ̀. 7Wà aà wɛtã̀ wà widàwà, ↄ̃ i lɛwɛ̃aao lán sã pↄ́ wàlɛ gɛ́ a kòlokpaiwa, a nílɛ kpɛ̃́ lán sã pↄ́ wàlɛ a kãkɛ̃ɛlɛwa. 8Wà aà kũ̀ ń gbãao, wà yã́kpalɛkɛ̀aànↄ. Wà aà bↄ̀ dṹniau ma gbɛ̃́ↄ tàae yã́i, wà aà dɛ̀ an gbɛ̃go pↄ́ lɛ́ ń dã́ ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ kú aà gↄↄↄ, an dé mɛ́ yã́pi làasookɛ̀i? 9Baa kɛ́ i yãpãsĩ kɛo, mɛ́ wi ma à ɛɛtòo, wà aà mia kpàkↄ̃i ń dàakɛnaↄ, ↄ̃ wà aà vĩ̀ ↄde miau. 10À kà Diigu à aà kɛ'ĩa aà taasikɛ. Lá à azĩa kɛ̀ tàae awakpabↄ ũ, a buikɛ, aà wɛ̃ni a gbã̀akũ, Dii pↄeã i bↄↄlɛkɛ aà sabai. 11Aà taasikɛa gbɛa a ɛa àↄ wɛ̃ni vĩ, i a namable. Ma zↄ̀blen maapi a to yã́ bↄ ń gbɛ̃́ↄ na dasi, kɛ́ aa aà dↄ̃ yã́i, asa a ń yãvãi di a miwa. 12A yã́i má aà baa daaa ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ, a zĩ̀ ài kpaalɛ ń gbãadeↄ, asa à gì a wɛ̃nii e à gɛ̀ gàò, wà aà gwà doũ ń dàakɛnaↄ. À gbɛ̃ dasiↄ duuna sɛ̀, à kulɛkɛ̀ Luaɛ tàaedeↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\