Isaia 54

1Ma Dii ma mɛ̀, n fĩi pↄ́ ni nɛ'io, koo pũna ń pↄna wiio. N gbɛ̃́ pↄ́ ni nↄwãwãkɛo, gulakɛ. Asa n gbɛ̃́ pↄ́ n gↄ̃ pãkpànzi, n nɛ dasi aↄ dɛ nↄɛ pↄ́ a gↄ̃ aɛdↄ̀wà pↄ́a. 2Ǹ n zwã̀akpɛ gu kã́fĩ, ǹ a zwãa yàasa kṹ, ǹ a ba gbã̀akũ, ǹ aliↄ pɛ́lɛ gíũgiũ. 3Asa ńyↄ̃ ↄta ↄplaai ń zɛɛo, n gbɛ̃́ↄ buiↄ bùsu símá, aai zↄ̃lɛ ń wɛ̃́lɛ ziaↄu. 4Ńsu vĩakɛo, asa wí a n kũo. Ńsu widɛo, n gɛɛ a gↄ̃ kpa n wɛ́io. N ɛ̀waasogↄↄ wíyã a sãngu, n gyaable ń gɛɛo kpánwɛi yã́ a dↄngu lↄo. 5Asa mapi n Kɛna mámɛ má n gↄ̃ ũ, ma tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de! Ma Isailiↄ Bona, an Lua, ma kua adoaɛ, wì mɛmɛɛ dṹnia píi Lua. 6Má n gbɛsi lán nↄɛ pↄ́ wà pãkpài aà pↄ yàwa. Mapi n Lua má ɛa n kṹ lán ɛ̀waaso nↄkpama pↄ́ à gìiwa. 7Ma n to we yãa yↄↄ gĩaɛ, ãma má ɛa n si ma sùuu zↄ̃ↄ yã́i. 8Kɛ́ ma pↄ fɛ̃̀, ma bↄ n kpɛ gↄↄpla, ãma má wɛ̃nadↄ̃nɛ gbɛ̃kɛ láasai musu. Ma Dii n Bona mámɛ má ò. 9Lá ma lɛgbɛ̃̀ Nↄee gↄↄ, ma mɛ̀ í a da dṹniaa lↄo, màa ma lɛgbɛ̃̀ gbã lↄ, ma mɛ̀ ma pↄ a fɛ̃nzi mà n lele lↄo. 10Baa tó gbɛ̀sĩsĩↄ làa mɛ́ sĩ̀sĩↄ gbòo, ma gbɛ̃kɛa láa n kĩ́io, ma bàakuannↄ aafia yã́ a gbooo. Ma Dii n wɛ̃nadↄ̃nɛde mámɛ má ò. 11Wɛ̃́lɛ wɛ̃nade pↄ́ zàa'ĩana ì a suumpapa, mɛ́ gbɛ̃e i n nↄ̀sɛ nínio, má ɛa n kálɛ ń tiikↄazio, má n ɛ̃ daalɛ safiiwa. 12Má n bĩ́i misonaↄ kɛ ń lubiio, má n bĩ́ibↄlɛↄ kɛ ń gbɛdiio, má n bĩ́iↄ bo ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ. 13Ma Dii, má yãda n gbɛ̃́ↄnɛ píi, n nɛ́ↄ aafia aↄ zↄ̃ↄ. 14Yã́zɛde a n gba gbãa, gbãamↄa gbɛ̃́ↄnɛ a zã̀ kũnnↄ. Ńyↄ̃ↄ pↄe vĩa vĩo, gili a gɛ̃nguo. 15Tó wà lɛ̀lɛma, bee i bↄ ma kĩ́io, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛma a mikpama. 16Gwa! Mámɛ ma sia kɛ̀, ì tɛ́vu ń bↄ̀ↄo, aà ↄzĩn gↄ̃kɛbↄpia ũ. Mámɛ ma gbɛ̃kaalɛna kɛ̀ lↄ aà gbɛ̃́ↄ dɛdɛ. 17Gↄ̃kɛbↄ pↄ́ wa kɛ̀ n yã́i a àikɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀bↄnnↄ, n yã́ a zↄ̃lɛwà. Ma zↄ̀blenaↄ baan we, má tó aa zĩble. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\