Isaia 55

1Hee! Á gbɛ̃́ pↄ́ imi lɛ́ á dɛↄ, à mↄ í kĩ́i ápii! Baa tó á ↄ̃a vĩo, à mↄ pↄble. À mↄ vɛ̃ɛ ń vĩo mi ↄ̃asai, fĩabosai. 2Àkɛa álɛ ↄ̃a dɛ pↄ́ pↄ́ dɛ blɛ ũo musui? Bↄ́yãi álɛ zĩ ài dɛ pↄ́ pↄ́li ń kã́o yã́ii? À ma yãma sa à pↄmaa ble, á pↄ i kɛ na a nísiwa. 3À swã́kpa ma! À mↄ ma kĩ́i kɛ́ à e àↄ ku. Ma bàa aↄ kúánↄ gↄↄpii, ma gbɛ̃kɛ seasai pↄ́ má kɛ̀ Davidiɛ yã́pi. 4Gwa! Ma aà dìlɛ seelade ũ buiↄnɛ, ma aà kɛ̀ gbɛ̃́ↄ dↄaana ũ, an kía ũ. 5Ńyↄ̃ bui pↄ́ ń dↄ̃oↄ sísi, bui pↄ́ ń dↄ̃opiↄ bàalɛ mↄ n kĩ́i ma Dii Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa yã́i, asa ma gawi pìsima. 6À Dii kĩ́i wɛɛlɛ aà egↄↄ, à aà sísi gↄↄ pↄ́ a kãiánↄ. 7Vãikɛna a zɛ́ tó, gbɛ̃vãi ↄkpa a làasooi. Aà zɛ ń Diio, i aà wɛ̃nagwa, wá Luapi i sùuukɛaànↄ maamaa. 8Asa ma Dii ma mɛ̀, á làasoo muaa ń ma làasoooo, á yãkɛa muaa ń ma yãkɛaoo. 9Lá musu ń zĩ́lɛo lɛsĩ dɛ ń kↄ̃o, màa ma yãkɛa lɛsĩ dɛ á yãkɛaa, màa ma làasoo dɛ á làasooa. 10Lá lou ń mↄ̀sɛo ì bↄ za musu, mɛ́ ìli ɛa we tↄↄlɛninisaio, ì to pↄ́ bↄlɛwà à nɛ'i, ↄ̃ ì buikɛ pↄtↄ̃naɛ, ì blɛkɛ pↄblenaɛ, 11màa yã́ pↄ́ bↄ̀ ma lɛ́u dɛ. A lɛ́lɛ pã ma pↄeã kɛsaio, ma yã'o kpã́sãa tá aↄ na. 12Asa á bↄlɛ ń pↄnao, wa dↄaaɛ́ ń aafiao, gbɛ̀sĩsĩↄ ń sĩ̀sĩↄ koo pũna ń gulao á aɛ, sɛ̃̀ali píi a ↄtaalɛ. 13Pɛ̃liↄ bↄlɛ lɛaaↄ gbɛu, gbɛ́liↄ bↄlɛ lɛsikaoↄ gbɛu. Bee aↄ ma tↄbↄ seela láasai pↄ́ a súuli kpálɛo ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\