Isaia 56

1Ma Dii ma mɛ̀: À zɛ ń yã́zɛdeo, í yãkɛ a zɛ́wa, asa ma sↄu mà ń á suabaao, má làa ń á bↄa maao. 2Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ bee kɛ a yã́pi kũa ũ. Ìli kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛ gbãlɛo, à ↄbↄ̀lɛ vãi píiu. 3Buipãle pↄ́ nàa su o má we à gɛ̃ ma gbɛ̃́ↄ guuoo. Gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ wia su mɛ lí giin a ũo. 4Asa ma Dii ma mɛ̀: Tó gbɛ̃́ pↄ́ wà ń lɛ wìↄ ma kã́mabogↄↄ yãdà, tó aa zɛ̀ ń ma pↄeão, mɛ́ aa ma bàakuańnↄ yã́ kũa, 5má ↄgbɛkɛnɛ́ ma kpɛ́u, an maa aↄ dɛ nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄla, má ń tↄ́ na kɛ̃ a gĩↄwa, tↄ́pi aↄ láaa vĩo, a ga bauo. 6Buipãle pↄ́ aa nàa aa zĩkɛmɛɛ, aa ye ma tↄ́i aa zↄblemɛɛↄ, aali kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛ gbãlɛo, aa ma bàakuańnↄ yã́ kũaↄ, 7má gɛ́ńnↄ ma sĩ̀sĩ pↄ́ a kua adoa musu, má tó an pↄ kɛ na ma sísikpɛu. Má ń sa pↄ́ aaì o ma gbagbakĩiↄ sí ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ, asa wa mɛ ma kpɛ́ɛ bui píi lousisikpɛ. 8Ma Dii Lua pↄ́ mi Isaili zĩ̀zↄↄ kãaa ma mɛ̀ má ɛa gbɛ̃́ↄ kãaa kã́fĩ gbɛ̃́ pↄ́ kã̀aaↄ guu. 9Sɛ̃̀a nↄ̀bↄↄ píi, à mↄ pↄble ń lákpɛ nↄ̀bↄↄ píi. 10Isaili gudↄ̃anaↄá vĩ̀aↄnɛ píi, aa a kee gbáɛo, gbɛ̃ lɛ́nanaalɛaↄnɛ, aali gbokɛ dↄ̃o, aaìↄ wúlɛa ń nana'oao, aa ye ii. 11Gbɛ̃ asiadeↄnɛ, blɛli mↄ́máo, dↄaana pↄ́ yãe dↄ̃oↄnɛ. An baade a pↄeã zɛ́ sɛ̀, an baade zĩa mì mɛ̀ndo ài àlɛ wɛɛlɛ. 12Aaì okↄ̃ɛ: À mↄ wà vɛ̃ɛ wɛɛlɛ, wà í gbãa mi wà a dɛ kɛ. Pↄ́ pↄ́ mↄ̀ ń gbão a mↄ́ ń ziao, iↄ dɛ gbã pↄ́ɛ beea maamaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\