Isaia 57

1Gbɛ̃maaↄ lɛ́ midɛ, mɛ́ a yã́ lɛ́ kã̀ada gbɛ̃elao. Wà luayãmanaↄ sɛ̀lɛ lɛ́ táńnↄ, mɛ́ gbɛ̃e làasoo i kawào. Lua lɛ́ gbɛ̃́ maapiↄ si músi pↄ́ lɛ́ mↄ́wa. 2Zɛmaasɛnapiↄ lɛ́ gↄ̃ ń aafiao, aa kã́mabo ń wúlɛkĩiↄwa miau. 3Ápiↄ sↄ̃, à mↄ la á màsokɛn nɛ́ↄ! Gbãsĩde ń káaluao buiↄn á ũ! 4Dé álɛ a láanikɛi? Dé álɛ á lɛ́ yàasa ɛlɛwà álɛ á lɛ́na bↄɛ̀i? Á tàae nɛ́ↄ! Á bui mↄafilideↄ! 5Á mɛ ì lua tã́ai lí gbɛ̃̀nɛↄ gbáu ń ligↄ̃n yàasaↄ píi. I sa'o ń á nɛ́ↄ swai ń gbɛ̀ lookpaaↄ zíɛo. 6A zɛ ń swa gbɛ̀ pↄ́lↄpↄlↄↄ, ↄ̃mɛ á baa ũ. Ao, ampiↄ a itↄ̃̀lɛmá, a ń gbá pↄ́wɛnti. Lá màaɛ, má gí tↄsiiwáe? 7A ↄkↄↄkĩkↄ̃wakĩi kɛ̀kɛ sĩ̀sĩ lɛsĩ musu, wekĩi i dɛdɛ gɛ sa'ou. 8I á zeeↄ pɛ́lɛ kpɛ́ kpɛɛlɛli saɛ. A pãkpàmazi, a á zwãa wòlowá, a dɛdɛ a da á wúlɛkĩi yàasaa. A lɛdoũkɛ̀ ń á yenzideↄ, a wulɛńnↄ, a ↄlìa ń plɛi. 9A nísi gbɛ̃̀wá, a fɛlɛ ń kibɛ gɛ́ táo, a tulalelɛ̀ maamaa. A a zĩnaↄ zĩ̀ bùsu zã̀zãu, a ázĩa bùsa e bɛdau. 10A ázĩa kpàsa ń tá dasi oao, i dↄ̃ kɛ́ a zɛ́ kúoo. A ázĩa lɛ̀ ń láo, ↄ̃ á yɛ̃̀ɛɛ i láao. 11Dé álɛ bílikɛwà álɛ vĩakɛɛ̀ ↄ̃ a fɛlɛ ń mↄafilioi? Ma yã́ i dↄáguo, i ma yãda á sↄ̃uo. Kɛ́ ma nilɛ à gɛ̃̀gɛ̃ yã́i álɛ vĩakɛmɛɛoa? 12Má á yãnakpaa ázĩawa ń á yãkɛao ɛɛkaɛ́ á ↄzĩ, a kã́fĩakɛɛ́o. 13Tó a wɛ̃na wii lɛ̀, á zĩadↄ̃abↄ pↄ́ á kã̀aaↄ á bↄ mɛ̀! Aa gɛ̃ ń ĩ́anao píi, baa lɛ́'ĩana a ń sɛ́lɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ nàmazi mɛ́ a bùsu túbible, ↄ̃mɛ a gↄ̃ ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa vĩ. 14Dii mɛ̀: À zɛ́kpa! À zɛ́kpa! Àli miↄnaↄ bibi! À pↄ́ pↄ́ wa gɛ̃nalɛwà gága ma gbɛ̃́ↄ zɛ́u! 15Asa ma Lua Musude má dɛńla, má kú gↄↄpii mɛ́ ma tↄ́ kua adoa. Ma mɛ̀: Ma bɛ ku gulɛsĩ pↄ́ a kua adoau, má kú lↄ ń nↄ̀sɛniɛ sùuudeo. Mi sùuudeↄ gba wɛ̃ni dafu, mi nↄ̀sɛniɛdeↄ gba sↄ̃. 16Máↄ yã́gagańnↄ láasaio, ma pↄ aↄ paańzi gↄↄpiio. Tó màaɛ, ma pↄkɛaↄ yɛ̃̀ɛɛ a láa, an ĩ́an wɛ̃nide pↄ́ bↄ̀ ma kĩ́i a gɛ̃zɛa. 17An gbɛ̃ble'ai tàae mɛ́ ma pↄ fɛ̃̀, ↄ̃ ma ń gbɛ̃́ ma ulɛnɛ́ ń pↄkpɛ̃nɛo, ↄ̃ aa gì bↄ̀ ma kpɛ, aa ń pↄeã zɛ́ sɛ̀. 18Baa kɛ́ ma ń yãkɛaↄ è màa, má ń gbã́gbã, má ń tàlakpa, má ń sↄ̃ níninɛ́ vlɛ̃́vlɛ̃. 19Má tó ma sáaukpaa aↄ dↄ ↄↄlↄnapiↄ lɛ́u. Ma Dii ma mɛ̀ má aafia kpá gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú kãiↄwa, mí ń gbã́gbã. 20Vãikɛnaↄ dɛ lán ísia í pãpãakↄ̃wawa. A í líↄ ku kílikilio, a ikooaↄ ì fɛlɛ ń pɛ̀lɛao ń gbãsĩo. 21Ma Dii ma mɛ̀ vãikɛnaↄ aaↄ aafiao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\