Isaia 58

1Wii lɛ́ gbã́ugbãu, ńsu ǹ nzĩa kṹkũo. Ǹ n lↄↄ fɛlɛ musu lán kuu'ↄwa. Ma gbɛ̃́ↄ tàae kpàwakɛnɛ́, Yakↄbu buipiↄ duunaↄ onɛ́. 2Aaìↄ ma kĩ́i wɛɛlɛ lá gu lɛ́ dↄ, an mɛ̀sa ì wã ma yãkɛaↄ dↄ̃ai lán bui pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa ìli pãkpa a Lua yãdilɛaↄziowa. Aaì yã́gↄ̃gↄ̃a a zɛ́wa gbɛaa, aaìↄ ye mà sↄ̃ńzi. 3Ɔ̃ aaì ma la: Bↄ́yãi wa lɛyèi, kɛ́ ńlɛ wá gwao ni? Bↄ́yãi wa wázĩa bùsainɛ, kɛ́ ń wá fãn vĩo ni? Gwa! Á lɛyegↄↄ i ázĩa pↄeã kɛ, mɛ́ i á zĩkɛnaↄ wɛtã píi. 4Gwa! Á lɛyea ì midɛ ń lɛkpaao ń sòleo, i kↄ̃ gbɛ̃ ń ↄkũ gbãao. Á fↄ̃ lɛye lá álɛ kɛ gbãɛwa mà á lↄↄ ma musue? 5Lá ma lɛye dìlɛn wee? Zĩabusaa ado yã́ nɛe? I kɛ mipɛlɛa lán kpootɛ̃wa ge wúlɛa túfuu ń zwã̀nkasa kákaaálao yã́ no. Pↄ́ pↄ́ i mɛ lɛyen wea? Bee mɛ́ ì kamagua? 6Lɛye pↄ́ má dìlɛ min kɛo lò? À vãikɛnaↄ gala polo gbɛ̃́ↄwa, à zuu bↄlɛ gbɛ̃́ↄnɛ, à gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ↄtↄ̃máↄ gbaɛ, í gbãamↄa gbɛ̃́ↄnɛ midɛ píi. 7À blɛ li nↄandɛnaɛ, à wɛ̃nade bɛsaide dilɛ. Tó a gbɛ̃́ è bɛ puizi, à pↄ́ nai. Tó i bàalɛ á mɛdoũdeɛo, 8gu a puɛ́ lán ĩatɛ̃ bilɛawa, á gↄ̃a maa a bↄlɛ àannↄ, á maakɛa a zɛmikũɛ́, ma gawi iↄ tɛ́ á kpɛ. 9Tó a lɛzùmazi sa, má wewá, tó a wiilɛ̀mazi, má oɛ́: Má kɛ́! Tó a gbãamↄa gbɛ̃́ↄnɛ mìdɛ á guu ń ↄtondↄakↄ̃wao ń yãpãsĩ'oao, 10tó a nↄandɛna gbà á pↄeã blɛ, mɛ́ a pↄ́ kpà wɛ̃nadewa à kã̀, gu a puɛ́ gusiau, gubeebee a gↄ̃ɛ́ lán fãanɛwa, 11míↄ dↄaaɛ́ gↄↄpii. Má tó pↄ́ mↄ́wá gu tɛ́kũau, má á wá baasaɛ́, íↄ dɛ lán swalu mↄ̀sɛdewa, lán nibↄna pↄ́ a í lí baowa. 12Á á bɛzia zi fɛlɛ, á á wɛ̃́lɛ pↄ́ kálɛa à gɛ̃̀gɛ̃ vu, wi mɛɛ́ bĩ́igbooa ń uazĩↄ kɛ̀kɛnaↄ. 13Tó álɛ gbabↄ kã́mabogↄↄzĩo, mɛ́ álɛ ázĩa pↄeã kɛ ma gↄↄpiwao, tó a mɛ̀ kã́mabogↄↄzĩ na, mɛ́ a ma gↄↄpi dìlɛ gbia, tó á dìlɛ gbia mɛ́ a á bↄↄlɛ tò, tó i ázĩa pↄeã kɛuo, mɛ́ i yãyaaabↄlɛuo, 14á pↄ́ a kɛa na, mí tó àↄ kible bùsu gulɛsĩↄu, mí tó à á dezi Yakↄbu túbible. Ma Dii ma lɛ́ mɛ́ ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\