Isaia 59

1Dii ↄ i kɛ geseũ à kɛ̃́sã á suabaaio. Aà swã́ i kɛ gbãa à gí yãmaiwáo. 2Á yãvãiↄ mɛ́ á kɛ̃́kↄ̃wa ń á Luao, á duuna mɛ́ tò à a wɛ́ gòwá, ↄ̃ à gì á yãmai. 3Asa gbɛ̃dɛ'au gↄ̃́kpa á ↄwa, á tàaeↄ á ↄkↄↄ pà. Ɛɛ mɛ́ ìↄ dↄ á lɛ́u, iↄ yãkpaanla bↄlɛ. 4Gbɛ̃eli wiilɛ yã́zɛdeio, gbɛ̃eli sĩana o yã́kpalɛuo. Aaì zɛ ń yãpão, aaìↄ ɛɛto. Aaì nↄsi yãkele ũ, aaì nɛ'i gudɛ ũ. 5Aaì mlɛ̃̀ gbe pipi, aaì dã̀nsaba tã́. Tó gbɛ̃́ ń gbe blè, a gaɛ, tó gbɛ̃́ wì sↄ̃, kyã́ a bↄ. 6An bapiↄ lí pↄkasa kɛo, an ↄzĩpiↄ lí pↄ́ nańzio. An yãkɛaↄá gudɛɛ, aa ↄdìdi yãpãsĩwa. 7An kɛ̀sɛ lɛɛũ ń vãikɛao, aaì yãesaide dɛ àannↄ. Gudɛlaasoo aaìↄ kɛ, aaì ásoo ń músio kpáńzi. 8Aa aafia zɛ́ dↄ̃o, yã́ dↄ̀ↄde kú ń tufauo. Aaì zɛ́ kolekolea da, gbɛ̃́ pↄ́ bɛuↄ líↄ aafia dↄ̃o. 9A yã́i tò yã́zɛde zã̀kũwanↄ, mɛ́ yãmaa i wá leo. Gupua wá wɛ́ dↄi, ↄ̃ gusia wa su è, gukɛ̃a wá mɛ wã̀i, ↄ̃ gubeebee wá bɛu. 10Wi ↄdↄ gĩi lán vĩ̀aↄwa, wi ↄmalɛmalɛ lán wɛsaideↄwa, wi gɛ̃nalɛ fãanɛ lán guluuluuiwa. Wá gbãa fá, ń beeo wá dɛ lán gɛↄwa. 11Wi wiilɛ lán wàiↄwa, wi ↄ́ↄlↄ wɛ̃nannↄ lán felenaↄwa. Wá wɛ́ ìↄ dↄ yã́zɛdei, wili eo, wá mɛ wã̀ wà wá suaba, a zã̀wanↄ. 12Asa wá tàaeↄ kↄ̃̀nɛ, wá duuna wá dá yã́u. Wá tàaeↄ zↄ̃̀lɛwá, wá wá yãkɛaↄ dↄ̃ sa. 13Wa bↄ Dii kpɛ wa mↄafilikɛ̀ɛ̀, wa gi wá Luazi, yãkpaanla ń kĩ́iwãio ì dↄaawɛ̃ɛ. Ɛɛ kↄ̃̀ wá sↄ̃ guu, àlɛ bↄlɛ wá lɛ́u. 14Màa yã́zɛde pↄ̀ↄbↄzã kɛ̀, maakɛa zɛa kãaa, sĩana gɛ̃mbↄlɛ gãaɛ, yã́ dↄ̀ↄde kùa gɛ̃kĩiwa. 15Sĩana gbɛzãkpà, wì ↄ̃zↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃̀ vãiwawa. Dii wɛkpàlɛ gwà, à kɛ̀ɛ̀ ĩ́i, asa yã́zɛde kuo. 16A è gbɛ̃́ maae kuo. Kɛ́ yãkɛkɛnae kuo, à dìwà. Ɔ̃ à suabazɛ bↄ̀ ń a gↄ̃sagbãakɛo, à gbãa'è a maakɛawa. 17À maakɛa dà mↄ̀ ula ũ, à suabaa kpà mↄ̀ fùa ũ, à tↄsima dà pↄkasaↄ ũ, à ãia pãsĩ kàkaala ulada ũ. 18A fĩabo gbɛ̃́ↄnɛ ń yãkɛawa, a pↄkũmabↄbↄ a ibɛɛↄwa, a tↄsi a wɛ̀lɛↄwa, i asea kɛ ísiabaadeↄnɛ a zɛ́wa. 19Bɛ'aɛdeↄ vĩakɛ Dii tↄ́ɛ, gukpɛdeↄ aà gawi da gbia, asa a mↄ́ lán í gufↄ̃awa, lán í pↄ́ Dii lɛ́'ĩana lɛ́ ↄzↄ̃iwa. 20Yakↄbu buiↄ Bona a mↄ Siↄna gbɛ̃́ pↄ́ mikɛ̃̀ ń duunaↄwaↄ kĩ́i. Ma Dii mámɛ má ò. 21Ma Dii ma mɛ̀, ma bàakuańnↄ yã́n kɛ: Ma Nisĩna pↄ́ kúwá ń ma yã́ pↄ́ má dàɛ́ á lɛ́uo a bↄ á lɛ́uo ge á nɛ́ↄ ge á tↄũnaↄ za gbã e gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\